Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžinierske štúdium je II. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie I. stupňa štúdia.  Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Ing. – inžinier. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme. Výučba prebieha iba v slovenskom jazyku v dvoch metódach štúdia.

Metóda štúdia:

 • prezenčná výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok, pozri vysvetlivky
 • kombinovaná výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu. Táto metóda štúdia je vhodná pre uchádzačov, ktorí majú záujem študovať popri zamestnaní, pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: Ing.
Miesto štúdia: Trnava

 

Štúdium počas štandardnej dĺžky v trvaní dva roky je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené  v smernici rektora

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdia.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do dňa zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov na štúdium, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Prijímacie konanie sa uskutoční BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Komisia dekana pre prijímanie uchádzačov bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z prvého stupňa štúdia, resp. z výsledkov druhého stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Legislatívne predpisy:
Vnútorný predpis 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1
Vnútorný predpis 13/2021 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na MTF STU so sídlom v Trnave v akademickom roku 2022/2023

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. júla 2022
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. júla 2022
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   24. augusta 2022
Zápis na štúdium/elektronický zápis na štúdium          august-september 2022

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Výučba vo všetkých ponúkaných študijných programoch sa realizuje iba v slovenskom jazyku. Pre  zahraničných uchádzačov, ktorí študujú na fakultách univerzity v slovenskom jazyku organizuje STU Kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné.  Anglický jazyk môže byť niekedy potrebný napr. pri prečítaní odborných textov vo vyšších ročníkoch.

  

VSTUP DO ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

Návod na vyplnenie e-prihlášky

Pre viac informácií o študijnom programe, klikni na názov konkrétneho študijného programu

Študijný program

Výučba - jazyk Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Slovenský a anglický 90

Integrovaná bezpečnosť

Slovenský a anglický 25

Materiálové inžinierstvo

Slovenský a anglický 30

Počítačová podpora návrhu a výroby

 • modul Počítačová podpora návrhu a výroby
 • modul Výrobné zariadenia a systémy
Slovenský a anglický

90
25

Priemyselné manažérstvo

 • modul Priemyselné manažérstvo
 • modul Personálna práca v priemyselnom podniku
Slovenský a anglický

80
40

Výrobné technológie a výrobný manažment 

 • modul Výrobné technológie a výrobný manažment
 • modul Obrábanie a tvárnenie
 • modul Zváranie a spájanie materiálov
Slovenský

50
20
20

POVINNÉ PRÍLOHY

 • životopis
 • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na prvom stupni štúdia alebo na druhom stupni (overená kópia matrikou, resp. notárom)
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia s váženým študijným priemerom potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vystavila (prípadne overený matrikou, resp. notárom)
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí), s výnimkou absolventa v Českej republike  – bližšie informácie. V prípade ak uchádzačovi bolo rozhodnutie o uznaní doručené elektronicky,  je povinný zabezpečiť zaručenú konverziu tohto dokumentu (prevod dokumentu z elektronickej formy do listinnej).   Zaručenú konverziu z elektronickej formy do listinnej môžu spraviť na Integrovanom obslužnom mieste občana (IOMO) (väčšinou pobočky Slovenskej pošty).
 • lekárske potvrdenie NIE JE potrebné priložiť k prihláške.

 

Uchádzači, ktorí  sú absolventi MTF STU a úspešne ukončili štúdium štátnymi skúškami na I. stupni štúdia od roku 2005, priložia k prihláške iba životopis. Ostatné povinné prílohy doplní do prihlášok študijné oddelenie.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium. 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

 • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €/ prihláška na jeden študijný program.

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z nasledovných spôsobov:   

 • ONLINE platba (priamo platbou v elektronickej prihláške, platobná brána)
 • bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch je potrebné uviesť údaje uvedené nižšie a predložiť doklad o úhrade.

 

SEPA ÚHRADY - Krajiny EU,EHP a ostatné/Payments  from countries of the EU, EEA and others:
Banka príjemcu*: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN*: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu:  Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Kód krajiny:  SK
*povinné údaje/mandatory data

 

PLATBY Z KRAJÍN MIMO EÚ/Payment from outside the EU (SWIFT):
Banka príjemcu*/Beneficiary‘s bank*: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
BIC/SWIFT*: SPSRSKBAXXX
Sprostredkujúca banka príjemcu*/Beneficiary’s intermediary bank*: Vseobecna uverova banka, a.s., Mlynske Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
VS/ Variable symbol:  vygenerovaný priamo v prihláške/Number of transaction in application form in information system
BIC/SWIFT*: SUBASKBXXXX
Please contact SUBASKBX in order to find correspondent banks.
Číslo účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account number IBAN*:  SK44 8180 0000 0070 0008 1404
Názov účtu príjemcu*/Beneficiary‘s account name*: Príjmy a výdavky Materiálovotechnologická fakulta Trnava
Adresa príjemcu/Beneficiary‘s address: Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
*povinné údaje/mandatory data

 

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKAM POSIELAJTE NA ADRESU:

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava 

Kontakt:
Bc. Katarína Čapkovičová
+421 918 646 007
e-mail: katarina.capkovicova@stuba.sk
e-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk