Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

 • Absolvent disponuje hlbokými znalosťami vo vybraných oblastiach informatiky (programovacie jazyky a vývojové prostredia, simulačné systémy, štatistické nástroje) a automatizácie (technické a programové vybavenie).
 • Má poznatky o teórii systémov, modelovaní a simulácii systémov.
 • Má poznatky o automatizácii procesov.
 • Má vedomosti z oblasti teórie automatického riadenia.
 • Vie uplatňovať vedomosti z oblasti inteligentných metód riadenia. Pozná metódy a nástroje.
 • Vie získavať údaje potrebné pre analýzu a syntézu.
 • Pozná zásady ukladania a prenosu informácií vrátane bezpečnostných aspektov.
 • Dokáže navrhnúť komplexné riadiace systémy.
 • Vie navrhnúť komponenty pre komplexné riadiace systémy.
 • Vie navrhovať spojité a diskrétne regulátory pre technologické procesy.
 • Vie využiť simulačné nástroje pre potreby riadenia a optimalizácie systémov a procesov.
 • Vie navrhovať a realizovať informačné zabezpečenie systémov riadenia.
 • Ovláda princípy snímania fyzikálnych veličín.
 • Má špecifické poznatky z matematiky, fyziky, mechaniky, elektrotechniky.
 • Vie charakterizovať jednotlivé úrovne riadenia a definovať vertikálnu aj horizontálnu integráciu údajov.
 • Vie opísať bezpečnostné riziká a prispôsobiť im návrh riešení.
 • Má poznatky o koncepte Industry 4.0 a jeho súčastiach.
 • Má potrebné poznatky z oblasti prírodných vied.
 • Má poznatky o strojárskych technológiách a výrobných systémoch.
 • V potrebnom rozsahu ovláda technickú a odbornú angličtinu.
 • Uplatňuje všeobecné poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu výroby a podnikov.

Zručnosti

 • Metódami softvérového inžinierstva vie navrhovať a programovať informačné a riadiace systémy a algoritmy.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri implementácii a inštalovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Vie vyhodnotiť riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách a pri návrhu, zavádzaní a využívaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Vie modelovať výrobné systémy softvérovými nástrojmi.
 • Vie posúdiť vhodnosť nasadenia inteligentných metód riadenia (znalostný prístup, genetické algoritmy, neurónové siete)
 • Pozná potrebné SW nástroje a dokáže aplikovať inteligentné metódy riadenia.
 • Vie posúdiť bezpečnostno-kritické situácie a ošetriť ich.
 • Ovláda prácu v Matlab nad rámec základných modulov.
 • Vie spracovávať údaje a vytvárať dokumenty, prehľady a štatistiky v súlade s technickými normami a etickým a právnym rámcom platným v odbore kybernetika so zameraním na automatizáciu a informatizáciu procesov.

Kompetencie

 • Absolvent je samostatný pri riešení odborných úloh.
 • Dokáže analyticky myslieť a prezentovať svoje názory a riešenia.
 • Vie samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a organizovať si samostatné alebo organizované vzdelávanie.
 • Dokáže viesť kolektív z titulu funkcie alebo pri riešení projektov.
 • Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.
 • Disponuje inovatívnym myslením.
 • Má jazykové kompetencie v odbore.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Podľa https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/top je tento študijný program z hľadiska uplatnenia a zamestnanosti druhý najúspešnejší zo všetkých (nielen technických!) ponúkaných ŠP v Slovenskej republike.

Absolvent je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce ako aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa. Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov pri riešení výziev spoločenských a priemyselných problémov. Rovnako sa presadí v organizáciách štátnej a verejnej správy a tiež na školách a vo vzdelávacích inštitúciách.

Podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk sa absolvent môže uplatniť ako: Projektový manažér v oblasti IKT, správca informačného systému, analytik informačných a komunikačných technológií, databázový dizajnér, dizajnér sietí, IKT projektant, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, projektant multimediálnych systémov, databázový analytik, dátový expert, web dizajnér, programátor riadiacich systémov, automatizačný inžinier.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. pavol.tanuska@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. pavel.vazan@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda