Prejsť na obsah
Uchádzači

 Oficiálne informácie k inžinierskemu študijnému programu nájdete TU. Ak k nám prichádzate z Brna, Žiliny, Nitry alebo študijného programu podobného zamerania, v krátkosti pár vetami s čím sa u nás stretnete:

Voda má zásadný význam pre život na Zemi. Je súčasťou buniek, zabezpečuje transport živín do nich a aj samotný metabolizmus tela závisí práve na vode. Je preto dôležité, aby sme sledovali kvalitu vôd, s ktorou sme dennodenne v kontakte. Na tento účel boli vyvinuté mnohé technológie, ktoré sa využívajú buď na úpravu vody na pitnú vodu alebo na čistenie odpadovej vody. Niektoré človekom produkované kontaminanty sú však voči tradičnému čisteniu „odolné“. A sú to práve tie najnebezpečnejšie, ktoré majú aj pri nízkych koncentráciách závažné dôsledky na ľudské zdravie (napr. sú rakovinotvorné, mutagénne, narušujú hormonálny systém). Preto monitorujeme ich obsah v životnom a pracovnom prostredí.

  

Na odstránenie stopových množstiev látok, ktoré sú pre človeka nebezpečné, prípadne už v minimálnych koncentráciách znehodnocujú kvalitu vôd (napr. zvyšky farbív), využívame progresívne oxidačné metódy. Jedná sa o metódy čiastočného alebo úplného narušenia štruktúry kontaminantu napr. UV žiarením, silnými oxidačnými činidlami (ozónom, peroxidom a i.), ultrazvukom a ich rôznymi kombináciami, ktoré tiež môžu byť urýchľované prítomnosťou rôznych katalyzátorov. Jednoduchšie molekuly sa rozložia

Ak sa molekuly kontaminantov nedajú „úplne zničiť “, možno ich zachytiť sorpciou. Testujeme viaceré tradičné a tiež alternatívne sorbenty. Využívame prírodné materiály (napr. zeolity, íly, biomasa), ktoré upravujeme (napr. čiastočnou pyrolýzou biomasy s chemickými činidlami pripravujeme rôzne druhy aktívneho uhlia) alebo ich pripravujeme synteticky (napr. oxidy grafénu, nanoželezo).

  

Požiar je situácia, ktorú by v živote nechcel zažiť asi nikto z nás. Teploty sa počítajú v stovkách stupňov Celzia, priestor sa plní dymom a bezpečie domova sa mení na zápas o život. Fenomén vytvárajúci podmienky ako z inej planéty... Je vôbec možné zistiť, čo sa skutočne bude v budove počas požiaru diať? Moderné technológie a modelovanie nám poskytujú možnosť nahliadnuť do vnútra objektov, v ktorých vládnu plamene a toxické splodiny. Dávajú nám možnosť poučiť sa ešte predtým, než sú budovy postavené a vyhnúť sa chybám už pri ich návrhu.

  

Riziko je čokoľvek, čo môže potenciálne spôsobiť ujmu, poškodenie. Hlavným cieľom posudzovania rizík pri práci je ochrana zdravia a zaistenie bezpečnosti zamestnancov. Pomáha minimalizovať možné poškodenie zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou. Nebezpečenstvo pritom môže pôsobiť na ľudí, majetok, procesy alebo spôsobiť úraz, ochorenie, straty vo výrobe, poškodenie strojov, atď. Preventívne a ochranné opatrenia môžu byť odstránenie nebezpečenstva/rizika, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím organizačných opatrení, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím opatrení kolektívneho zabezpečenia, zníženie rizika použitím zodpovedajúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov.

  

Najznámejším následkom vystaveniu hluku pri práci je strata sluchu. Tento problém bol opísaný u kováčov medi  v roku 1731. Strata alebo poškodenie sluchu spôsobená nadmerným hlukom je najbežnejšia choroba z povolania v Európe. Hluk, ale aj nežiaduci monotónny zvuk však môže zapríčiniť aj zvýšenie stresu a rizika nehôd. Zaujímavý je aj súvis hluku a niektorých organických rozpúšťadiel (napr. toluénu a styrénu. Tieto látky sa môžu používať v hlučných prostrediach v takých odvetviach, ako je plastový, tlačiarenský priemysel výroba farieb alakov a pod.). Zdá sa, že u pracovníkov vystavených niektorým z týchto látok a silnému hluku je riziko poškodenia sluchu vyššie ako toto riziko u pracovníkov, ktorí sú vystavení buď len hluku, alebo len spomínaným látkam.

  

Výbuch prachu síce nepatrí medzi každodenné udalosti, riziko jeho vzniku ale neradno podceňovať. Častým následkom sú rozsiahla poškodenia technologických zariadení a budov, výbuchy, ale ohrozujú aj zdravie a životy zamestnancov v ich dosahu. V našej unikátnej výbuchovej komore vieme študovať podmienky výbuchov až to ekvivalentu 150 gramov TNT a navrhovať primerané opatrenia. Náš výskum v tejto oblasti sa doslova explozívne rozpína.

Oficiálne informácie k študijnému programu

Integrovaná bezpečnosť

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti a riešiť odborné problémy.

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • opísať a vysvetliť poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • charakterizovať problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie
 • charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environment
 • charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • opísať a vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • charakterizovať kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • opísať poznatky v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • charakterizovať a klasifikovať  parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • opísať poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Zručnosti

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať odbornú dokumentáciu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • aplikovať poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • spracovať a riešiť problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie
 • spracovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie navrhovať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environment
 • spracovať dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky a navrhovať odborné riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Kompetencie

Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:

 • samostatne pracovať ako autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie
 • samostatne analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať odborné a inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach
 • viesť odbornú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia na záver štúdia spracováva diplomovú prácu týkajúcu sa bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a environmentu tak, aby v práci preukázal vedomosti získané počas štúdia.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent inžinierskeho štúdia sa uplatní ako autorizovaný bezpečnostný alebo požiarny technik. Tiež je možné uplatnenie v oblasti inžinierskej oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, kde vie spracovať potrebnú dokumentáciu a riadiť tím ľudí, pracujúcich v oblasti bezpečnosti a environmentu. Uplatní sa aj ako platný člen tímov analyzujúcich a riadiacich riziká. Ďalej sa uplatní na riadiacich pozíciách v oblasti analýzy a riadenia rizík, environmentálnych technológií a manažérskych systémoch integrovanej bezpečnosti. analytik rizík a v oblasti vyhradených technických zariadení. Tiež sa absolvent uplatní v oblasti požiarneho a súdneho inžinierstva z odboru požiarnej bezpečnosti. Môže sa uplatniť v sfére výskumu integrovanej bezpečnosti, výbuchov a pracovnej bezpečnosti na manažérskych pozíciách. Môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v naväzujúcich študijných programov príbuzného zamerania.

Uplatnenie absolventov  u konkrétnych zamestnávateľov

Študijný program Integrovaná bezpečnosť vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (prodekanka MTF STU)

Ing. Marcel Kuracina, PhD. (UNIQUA, vedúci oddelenia Risk Engineering)

Ing. Matej Menčík,PhD. (Faurecia Slovensko, vedúci EHS manažér)

Ing. Michal Vereš (ŽOS Vrútky, predseda predstavenstva)

Ing. Roman Kusý (ZSSK, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly ZSSK)

Ing. Marek Rolinec (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation)

Ing. Miroslav Slovák (Saneca Farmaceutical, vedúci SHE)

Ing. Branislav Birčák (vedúci odboru radiačnej ochrany A1‚ TSÚ RAO‚ MSVP a RÚ RAO)

Michal Braniš (IKEA Industry, vedci oddelenia HSE)

Ing. Martin Trnovský (GAJOS, vedúci oddelenia HSE), Ing. Ivan Reho (prezídium HaZZ SR)

Ing. Michal Belčík (Veolia Energia Slovensko, QHS specialist)

Ing. Jaroslav Zigo (Národný inšpektorát práce Trenčín, inšpektor práce)

Ing. Ivana Ďuricová, PhD. (Ministerstvo životného prostredia)

Ing. Miroslav Hrubý (Mestský úrad Trnava, Vedúci odboru stavebného a životného prostredia)

Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (MAHLE Behr Slovakia, R&D Product team leader)

Ing. Richard Balluch (Technická inšpekcia, Head Inspector for Lifting Equipment and Gas Equipmen)

Ing. Jarmila Šefanková, PhD. (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky),

Relevantné zainteresované strany: študijný program Integrovaná bezpečnosť nie je prípadom regulovaného povolania

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda