Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program je zameraný na výchovu odborníkov v oblasti výroby súčiastok obrábaním a tvárnením pre potreby priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. Absolvent má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií, technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti. Disponuje schopnosťami systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú ale i organizačnú stránku výrobného procesu pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobkov, strojárskych výrobných procesov a systémov.

Uplatnenie absolventa:

Jeho uplatnenie je v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej príprave výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby alebo projektový manažér.

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda