Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu

Priemyselné manažérstvo

Moduly: priemyselné manažérstvo, personálna práca v priemyselnom podniku

CIELE VZDELÁVANIA

Študijný program priemyselné manažérstvo sa zameriava na prípravu komplexnej osobnosti, ktorá bude schopná flexibilne sa uplatňovať na trhu práce. Študijný program je koncipovaný modulárne, aby si študent mohol vytvárať profil absolventa podľa svojich preferencií. Profilovať sa môže prostredníctvom výberu voliteľných predmetov, so špecializáciou na priemyselný manažment alebo personálnu prácu v priemyselnom podniku. V rámci vybranej profilácie získava absolvent konkrétne vedomosti, zručnosti a schopnosti podľa obsahovej náplne konkrétnej špecializácie.

Vedomosti

Absolvent má vedomosti z oblasti priemyselného inžinierstva, projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie, manažmentu výroby, so zameraním predovšetkým na predvýrobné a inovačné procesy a trendy vo výrobe, komplexného manažérstva kvality, manažmentu ľudských zdrojov, ergonómie, inovačného, projektového, investičného a interkultúrneho manažmentu.

Má vedomosti z kritickej systémovej analýzy teórie a praxe udržateľného strategického manažmentu a vie charakterizovať relevantné požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa týkajú produktov a poskytovaných služieb.

Zároveň má vedomosti aj z oblasti spoločensko-vedných disciplín.

Zručnosti

Absolvent má praktické zručnosti v oblasti projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie. Dokáže plánovať, navrhovať, implementovať a monitorovať inžinierske projekty z oblasti výroby, inovácií, logistiky, ergonómie, ľudských zdrojov a kvality. V uvedených oblastiach vie využívať vybrané metódy operačnej analýzy, nástroje racionalizácie práce a metódy neustáleho zlepšovania, v záujme zabezpečenia udržateľnej výkonnosti podniku. Vie vytvárať podnikové a podnikateľské stratégie s dôrazom na udržateľný rozvoj organizácie, dokáže aplikovať vhodné ukazovatele výkonnosti, tvoriť štandardy výkonu, zostavovať hodnotiace kritériá a systémy hodnotenia výkonu zamestnancov, vzhľadom na kategorizáciu pracovných pozícií, so zameraním na zvyšovanie efektívnosti procesu výrobných jednotiek.

Absolvent dokáže poskytovať podporu pri implementácii a prijímaní zmien, poradenstvo v riadení kariéry, ekonomickom zhodnocovaní investícií do zamestnancov, vytvárať systémy nástupníctva a systémy vyhľadávania a riadenia talentov, pripraviť a organizovať interný personálny audit, vytvárať kompetenčné modely, systémy hodnotenia zamestnancov, komplexné systémy vzdelávania a rozvoja zamestnancov a uplatňovať jednotlivé personalistické ukazovatele v kontexte s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania.

Absolvent ďalej dokáže využívať nástroje modelovania procesov tvorby a rozvoja systémových prístupov v strategickom manažmente, dokáže analyzovať možnosti použitia rozličných prístupov na riešenie konkrétnych strategických úloh priemyselných podnikov, vie vytvárať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením výrobných, dopravných a logistických systémov, vie vyhodnotiť význam inovácií z podnikového hľadiska, vie vysvetliť podstatu inovačných stratégií a ich význam pre plánovanie inovácií, identifikovať fázy inovačného procesu v podniku, prakticky využívať základné metódy a nástroje vývoja nových výrobkov v inovačnom procese, identifikovať postupy inovácií výrobných procesov a služieb a používať manažérskej systémy podľa ISO noriem pre zabezpečovanie kvality produktov a poskytovaných služieb

Zároveň dokáže odborne komunikovať v cudzom jazyku, rozvíjať vlastné jazykové kompetencie a manažovať tvorivú prácu seba a tímu.

Kompetencie

Absolvent je schopný riešiť s vysokým stupňom samostatnosti komplexné problémy ako v technickej, tak aj manažérskej oblasti. Dokáže optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie. Je schopný identifikovať kľúčové príčiny problémov a následne navrhovať nápravné opatrenia na zvýšenie produktivity práce a na zníženie výrobných nákladov.

Ďalej je schopný plánovať investičné zámery podniku, hodnotiť investičné zámery podniku, manažovať informačné, finančné a projektové zabezpečenie investičného rozvoja podniku a manažovať realizáciu investičných zámerov podniku.

Absolvent je schopný pracovať v národných aj globálnych medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch. Dokáže integrovať manažérske systémy a využívať ich hardvérovú a softvérovú podporu. Má osvojené etické, environmentálne a procesné myslenie a systematickú prácu.

Na základe vyššie uvedeného je absolvent schopný riadiť výrobu, logistiku, kvalitu a ľudské zdroje na úrovni prvolíniového, stredného, ale aj vrcholového manažmentu. Zároveň je schopný zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu Priemyselné manažérstvo, resp. jej modulov :

  • je pripravený flexibilne sa uplatňovať na trhu práce,
  • podľa Sústavy povolaní (na sustavapovolani.sk a https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/) sa uplatní na konkrétnych pracovných pozíciách ako: manažér výroby, manažér v strojárskej výrobe, strojársky špecialista riadenia výroby, manažér v podnikovej logistike, manažér kvality, strojársky špecialista v oblasti kvality, špecialista v oblasti ergonómie, manažér kontroly, audítor, hlavný účtovník, špecialista účtovník, špecialista v oblasti mzdového účtovníctva, hlavný projektový manažér, projektový manažér, projektový špecialista, procesný špecialista v strojárskej výrobe, manažér pre stratégiu, manažér obstarávania, manažér pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov, karierový poradca, manažér ľudských zdrojov, personálny riaditeľ, manažér personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov a pod.
  • je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Priemyselné manažérstvo.

Uplatnenie absolventov  u konkrétnych zamestnávateľov

Študijný program Priemyselné manažérstvo, ako pokračovateľ študijných programov Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Manažment priemyselných podnikov, Priemyselné inžinierstvo a manažment, Personálna práca v priemyselnom podniku, Inžinierstvo kvality produkcie za 69 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.

Za komerčnú sféru je možné spomenúť, napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (1984) - MH Manažment (generálny riaditeľ); Ing. Andrej Juris (1988) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (predseda); Ing. Juraj Janáč (1991) - Volkswagen Slovakia (vedúci logistiky); Ing. Miroslav Daniš (1995) - ZF Boge Elastmetall Slovakia (technický riaditeľ); Ing. Martin Dzama (1998) - Stellantis (generálny riaditeľ); Ing. Jana Bogyóová (1998) - Reydel Automotive Slovakia (riaditeľka); Ing. Andrea Vaňová (2000) - Gotec Slovakia (Quality Manager); Ing. Branislav Horváth (2002) - IAC Group (Senior Injection Moulding Engineer); Ing. Kristína Šmída (2003) - Autocont (HR Director); Ing. Martina Jakábová, PhD. (2003) - Vision Consulting (Project Manager); Ing. Yulia Šurinová, PhD. (2006) - Sky Medical (Plant Manager);  Ing. Rastislav Beňo, PhD. (2008) - Stellantis Trnava (hlavný ergonóm); Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (2009) - Osram (Controlling Manager); Ing. Veronika Beluská, PhD. (20011) - Honeywell (Project Plannig and Control Analyst); Ing. Jaroslav Patka (2012) - Schaeffler Slovakia (generálny riaditeľ); Ing. Marián Hodulík (2012) - Volkswagen (Logistik Manager); Ing. Lenka Púčiková (2012) - Faurecia (Product Manager); Ing. Tomáš Podhradský (2013) - Edymax (Project Manager); Ing. Matej Daňo, PhD. (2013) - LEONI (Product Section Manager); Ing. Lenka Lörincziová (2017) - Kongsberg Automotive (procesná inžinierka).

Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (1967) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (1988) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); doc. Ing. František Horňák (1992) - STU (prorektor); doc. Ing. Andrea Chlpeková (1992) - Materiálovotechnologická fakulta STU (riaditeľka ústavu); prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (1999) - UMB Banská Bystrica (manažér vnútorného systému kvality).

Relevantné zainteresované strany: Nie je to prípad regulovaných povolaní.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda