Prejsť na obsah
Uchádzači

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM – II. kolo

 

Vážení uchádzači,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou Vám ponúkame zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte najneskôr do 03.09.2021 doručte na fakultu (MTF STU, študijné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava):

1. RIADNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ

  (platí pre uchádzača, ktorý do zasadnutia komisie dekana, t.j. do 23.08.2021 doručil na fakultu všetky požadované doklady): 

  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom inžinierskom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU  (vyplní každý prijatý uchádzač)
  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti  (odoslaný na adresu s rozhodnutím o prijatí na štúdium).
  • Študijné plány – zoznam vybraných povinne voliteľných predmetov (odoslaný na adresu s rozhodnutím o prijatí na štúdium).

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

Právo uchádzača na zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr do 03.09.2021 nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59 ods. 3 zákona o vysokých školách.

2. PODMIENEČNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ

(platí pre uchádzača, ktorý do zasadnutia komisie dekana, t.j. do 23.08.2021 nedoručil na fakultu  požadované doklady z predchádzajúceho štúdia):

  • Overenú kópiu diplomu (netýka sa absolventov MTF z roku 2021)
  • Overenú kópiu úplného výpisu výsledkov štúdia (netýka sa absolventov MTF z roku 2021)
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom inžinierskom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU  (vyplní každý prijatý uchádzač)
  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti  (odoslaný na adresu s rozhodnutím o prijatí na štúdium).
  • Študijné plány – zoznam vybraných povinne voliteľných predmetov (odoslaný na adresu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

Právo uchádzača na zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr do 03.09.2021 nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59 ods. 3 zákona o vysokých školách.

3. ZAHRANIČNÝ UCHÁDZAČ

  • Rozhodnutie o uznaní ukončeného vzdelania vydaného zahraničnou vysokou školou - bližšie informácie v slovenskom jazyku TU.
  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti  (odoslaný na adresu s rozhodnutím o prijatí na štúdium).

Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU.

https://www.stuba.sk/sk/absolventov/doklady-a-potvrdenia-o-absolvovanom-studiu/uznanie-dokladu-o-vysokoskolskom-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu.html?page_id=9610

E – NÁVRATKA

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám boli odoslané prihlasovacie údaje pre vstup do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadrujete záujem o štúdium a je nevyhnutné vyplniť všetky požadované sekcie.

Vstup do e-návratky a možnosť vyplniť jednotlivé sekcie je možný do 31.08.2021.

 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač na denné štúdium s výučbou v prezenčnej metóde, ktorý má záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra a vzdialenosť jeho bydliska do sídla fakulty je viac ako 40 km, si žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke na štúdium. Možnosť podať si žiadosť o ubytovanie bude spustená do 31.08.2021, do 23:59:59 hod. Po tomto termíne nebude možné si žiadosť o ubytovanie podať.

Študenti MTF, ktorí ukončili bakalárske štúdium a podali si žiadosť o ubytovanie do konca mája 2021, si prostredníctvom elektronickej návratky podajú opäť žiadosť o ubytovanie. Komisia dekana bude riešiť na nasledujúcom zasadnutí iba žiadosti o ubytovanie podané prostredníctvom tejto e-návratky.

 

Výsledok pridelenia ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY
Potvrdenie o návšteve školy môže fakulta vydať iba zapísanému študentovi, najskôr od 02.09.2021. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2021).

PREUKAZ ŠTUDENTA

Nový Preukaz študenta, resp. prolongačná známka na predĺženie platnosti aktívneho preukazu študenta budú vydané prijatému uchádzačovi v priebehu septembra - informácia bude zverejnená  na web stránke – www.mtf.stuba.sk – aktuality.

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2021/2022 – 20.09.2021.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2021/2022

Harmonogram akademického roka