Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program Výrobné technológie a výrobný manažment ponúka možnosť získať univerzitné vzdelanie v oblasti moderných výrobných technológií s perspektívou uplatnenia v rôznych oblastiach  priemyslu v závislosti na zvolenom module štúdia. Profilácia na základe vlastného výberu je posilnená možnosťami prepájania teoretického vzdelávania so získavaním praktických zručností a skúseností v reálnych podmienkach výrobnej praxe. 

MODUL: Výrobné technológie a výrobný manažment

Štúdium modulu Výrobné technológie a výrobný manažment ponúka silný technologický základ doplnený o poznatky z oblasti priemyselného inžinierstva a rôznych manažérskych disciplín. Absolventi tohto modulu získajú poznatky o kovových a nekovových materiáloch a technológiách ich spracovania, vrátane ich hlbších teórií, umožňujúcich pochopenie fyzikálnej podstaty procesov spracovávania materiálov. Metódy plánovania, riadenia a optimalizácie výrobných procesov tvoria druhý pilier tohto študijného modulu, čím sú dané predpoklady na zvládnutie tvorivej inžinierskej činnosti v oblasti technickej prípravy výroby, navrhovania a riadenia výrobných procesov a komplexného manažérstva kvality. 

Štúdium tohto modulu je odporúčané najmä absolventom 1. stupňa univerzitného vzdelávania v technologicky orientovaných študijných programoch, ako aj absolventom študijných programov so zameraním na priemyselné inžinierstvo a podnikové manažérske systémy. 

Uplatnenie absolventa

Absolvent modulu Výrobné technológie a výrobný manažment je pripravený pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka získaným kľúčovým a profesijným kompetenciám je pripravený zastávať pozície nájde uplatnenie na rôznych stupňoch plánovania a riadenia výrobných činností, ako pracovník technickej prípravy výroby alebo pracovník organizačne zabezpečujúci výrobné činnosti na rôznych stupňoch riadenia. 

MODUL: Zváranie a spájanie materiálov

Absolvent modulu Zváranie a spájanie materiálov je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu 3. stupňa a na ďalšie profesijné vzdelávanie. Disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť. Pri výkone svojho povolania zároveň dokáže aplikovať dosiahnuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v  priemyselnej výrobe, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu. Môže pracovať ako technológ, konštruktér, člen a vedúci pracovník vývojových tímov, kontrolór kvality, koordinátor výroby, projektový manažér, obchodný zástupca a podobne.

MODUL: Obrábanie a tvárnenie

Modul Obrábanie a tvárnenie je zameraný na výchovu odborníkov v oblasti výroby súčiastok obrábaním a tvárnením pre potreby priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. Absolvent má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií, technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti. Disponuje schopnosťami systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú ale i organizačnú stránku výrobného procesu pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobkov, strojárskych výrobných procesov a systémov.

Uplatnenie absolventa:

Jeho uplatnenie je v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej príprave výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby alebo projektový manažér.

Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

                                 prof. Ing. Milan Marônek, CSc., milan.maronek@stuba.sk

Oficiálne informácie k študijnému programu

Výrobné technológie a výrobný manažment

Moduly: výrobné technológie a výrobný manažment, obrábanie a tvárnenie, zváranie a spájanie materiálov

CIELE VZDELÁVANIA

Absolvent študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment má možnosť odbornej profilácie na základe výberu príslušného modulu študijného programu.

 

Absolvent modulu Obrábanie a tvárnenie

Vedomosti

 • má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií (obrábanie, zváranie, tvárnenie, zlievanie, montáž), technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti,
 • rozumie zákonitostiam vzniku výrobku technológiami obrábania a tvárnenia a je pripravený na navrhovanie postupov výroby súčiastok, vrátane technicko-ekonomických analýz výrobných procesov,

Zručnosti

 • je schopný komplexne posúdiť výber materiálov, technologickosť konštrukcie a vie navrhnúť postupy výroby súčiastok obrábaním a tvárnením, vrátane ich kontroly,
 • na vyriešenie technického problému z oblasti technológií obrábania a tvárnenia vie aplikovať najnovšie poznatky z odboru,
 • vie inovovať a optimalizovať existujúce procesy a systémy obrábania a tvárnenia,
 • vie spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií a vie ich efektívne odkomunikovať,
 • vo svojej práci vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • má manažérske, ekonomické, právne, environmentálne a etické povedomie, ktoré dokáže aplikovať pri výkone povolania.

Kompetencie

 • má analytické, tvorivé myslenie, ktoré vie uplatniť pri navrhovaní a  inovácii postupov výroby súčiastok obrábaním a tvárnením,
 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností,
 • vie prezentovať svoje názory a riešenia,
 • je schopný efektívne pracovať v multikulturálnom tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • dokáže si plánovať a organizovať prácu a samostatne získavať nové poznatky,
 • vie komunikovať na vysokej odbornej úrovni na všetkých stupňoch riadenia a komunikovať tiež so zadávateľmi úloh a projektov,
 • má schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia,
 • je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa univerzitného vzdelávania a budovanie vedeckej perspektívy v škále výrobných technológií s dôrazom na procesy a systémy obrábania a tvárnenia za dostatočnej podpory využívania moderných počítačových technológií odboru.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatní v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej prípravy výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako strojársky inžinier technológ špecialista, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, strojársky špecialista v oblasti kvality, strojársky špecialista v oblasti výskumu a vývoja, koordinátor alebo vedúci výroby v strojárskej prevádzke, člen alebo vedúci vývojových tímov, projektový manažér.

 

Absolvent modulu Výrobné technológie a výrobný manažment:

Vedomosti

 • pozná vlastnosti kovových a nekovových materiálov a technológie ich spracovania, vrátane hlbších teórií, umožňujúcich pochopenie fyzikálnej podstaty konvenčných aj progresívnych metód strojárskej výroby, 
 • vzdelanie v oblasti strojárskych výrobných technológií má rozšírené o poznatky z oblasti priemyselného inžinierstva, manažérskych a ekonomických disciplín,
 • ovláda metódy plánovania, riadenia, optimalizácie a inovácie výrobných procesov, čím sú dané predpoklady na zvládnutie tvorivej inžinierskej činnosti v oblasti technickej prípravy výroby, navrhovania a riadenia výrobných procesov a komplexného manažérstva kvality.

Zručnosti

 • na riešenie technických problémov vie aplikovať najnovšie poznatky odboru,
 • vie inovovať a zlepšovať existujúce strojárske výrobné procesy a systémy,
 • vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre jednotlivé technológie výroby strojárskych produktov,
 • vie spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií a vie ich efektívne odkomunikovať,
 • má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie.

Kompetencie

 • má analytické, tvorivé myslenie, ktoré vie uplatniť pri plánovaní, riadení a kontrole strojárskych výrobných procesov,
 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností,
 • vie prezentovať svoje názory a riešenia,
 • je schopný efektívne pracovať v multikulturálnom tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • dokáže si plánovať a organizovať prácu a samostatne získavať nové poznatky,
 • vie komunikovať na vysokej odbornej úrovni na všetkých stupňoch riadenia a komunikovať tiež so zadávateľmi úloh a projektov,
 • má schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia,
 • je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa univerzitného vzdelávania a budovanie vedeckej perspektívy v širokej škále strojárskych výrobných technológií.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent je vďaka získaným kľúčovým a profesijným kompetenciám pripravený na uplatnenie sa na pozíciách procesného špecialistu alebo riadiaceho špecialistu (manažéra) v strojárskej výrobe, uplatní sa tiež ako pracovník konštrukčnej, technologickej alebo projektovej prípravy výroby alebo ako strojársky špecialista v oblasti kvality. Uplatnenie nájde tiež v oblasti služieb alebo ako strojársky špecialista vo výskume a vývoji.

 

 

Absolvent modulu Zváranie a spájanie materiálov

Vedomosti

 • má vedomosti z teoretických a aplikovaných vedných disciplín súvisiacich s výrobou vysokokvalitných, ekonomicky akceptovateľných a bezpečných zváraných a inými technológiami spájaných konštrukcií na úrovni požadovanej praxou našich a zahraničných podnikov,
 • má hlboké teoretické vedomosti z oblasti progresívnych konštrukčných materiálov, vrátane najnovších technológií ich spájania a moderných metód kontroly kvality spojov. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie.

Zručnosti

 • je schopný komplexne posúdiť výber materiálov, technologickosť konštrukcie a ovláda metodiku navrhovania technologických postupov zvárania a spájania materiálov, vrátane kontroly vyrobených spojov,
 • na vyriešenie technického problému z oblasti zvárania a spájania materiálov vie aplikovať najnovšie poznatky z odboru,
 • vie inovovať a optimalizovať existujúce procesy a systémy zvárania a spájania materiálov,
 • vie spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií a vie ich efektívne odkomunikovať,
 • vo svojej práci vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • má manažérske, ekonomické, právne, environmentálne a etické povedomie, ktoré dokáže aplikovať pri výkone povolania.

Kompetencie

 • disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť,
 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností,
 • je schopný efektívne pracovať v multikulturálnom tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • dokáže si plánovať a organizovať prácu a samostatne získavať nové poznatky, vie prezentovať svoje názory a riešenia,
 • je si vedomý spoločenských, morálnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné prístupy v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným pre oblasť zvárania a spájania materiálov,
 • je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa univerzitného vzdelávania a budovanie vedeckej perspektívy v škále výrobných technológií s dôrazom na procesy zvárania a spájania materiálov za dostatočnej podpory využívania moderných počítačových technológií odboru.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatní v priemyselnej výrobe a v technologických prevádzkach, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu ako inžinier zvárania, špecialista v oblasti strojárskej výroby a špecialista v oblasti kvality alebo vedúci strojárskej výroby.

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

                                 prof. Ing. Milan Marônek, CSc., milan.maronek@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda