Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžiniersky študijný program výrobné zariadenia a systémy je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov, založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.

Umožňuje študentom upevniť a prehĺbiť svoje bakalárske vzdelanie v konkrétnej oblasti študijného odboru výrobná technika. Základom je prehĺbenie vedomostí z prírodovedných predmetov. Profilujúce predmety v študijnom programe sú orientované do oblasti aplikovanej mechaniky, strojov, komponentov a modulov pre stavbu výrobnej techniky, logistiky, automatizácie a programovania výrobnej a manipulačnej techniky, projektovania, prevádzky a údržby výrobných zariadení a systémov, ako aj diagnostiky, spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov. Obsah štúdia tvoria aj predmety z oblasti manažérskych zručností.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Garant:  prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda