Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent študijného programu je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu 3. stupňa a na ďalšie profesijné vzdelávanie. Disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť. Pri výkone svojho povolania zároveň dokáže aplikovať dosiahnuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v  priemyselnej výrobe, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu. Môže pracovať ako technológ, konštruktér, člen a vedúci pracovník vývojových tímov, kontrolór kvality, koordinátor výroby, projektový manažér, obchodný zástupca a podobne.

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc., milan.maronek@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE. roman.kolenak@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda