Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

A čo tak oboje?

Nerozhoduj sa.

Poď rovno k nám a študuj.

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Čo sa naučíš:

 • programovať v C, Visual C a C#;
 • vytvárať databázy a navrhovať aplikácie pre podniky a firmy;
 • ako fungujú počítačové siete;
 • programovať PLC, ktoré sa používajú v automatizovaných linkách;
 • ovládať technické prostriedky automatizovaného riadenia;
 • využívať softvér Matlab na analýzu, modelovanie, návrh algoritmov a simuláciu;

Všetky tieto vedomosti sú potrebné pre tvorbu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia v priemysle.

V praxi budeš mať široké uplatnenie vďaka praktickým zručnostiam, ktoré nadobudneš počas štúdia.

 

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

 • Absolvent medziodborového štúdia (kybernetika, informatika) disponuje všeobecnými vedomosťami a kompetenciami z obidvoch odborov.
 • Disponuje hlbokými znalosťami vo vybraných oblastiach informatiky (programovacie jazyky a vývojové prostredia, simulačné systémy, štatistické nástroje).
 • Vie získavať údaje potrebné pre analýzu a syntézu.
 • Pozná zásady ukladania a prenosu informácií vrátane bezpečnostných aspektov.
 • Má poznatky o teórii systémov, modelovaní a simulácii systémov.
 • Má poznatky o automatizácii procesov.
 • Má vedomosti z oblasti teórie automatického riadenia.
 • Pozná a vie vyhodnocovať statické, prechodové a frekvenčné charakteristiky dynamických procesov.
 • Vie posudzovať stabilitu systémov.
 • Vie navrhovať spojité a diskrétne regulátory pre technologické procesy.
 • Vie programovať PLC.
 • Ovláda princípy snímania fyzikálnych veličín.
 • Má špecifické poznatky z matematiky, fyziky, mechaniky, elektrotechniky.
 • Má poznatky o strojárskych technológiách a výrobných systémoch.

Zručnosti

 • Metódami softvérového inžinierstva vie navrhovať a programovať informačné a riadiace systémy a algoritmy.
 • Ovláda prácu v operačných systémoch Windows a Linux
 • Vie spracovávať údaje a vytvárať dokumenty, prehľady a štatistiky.
 • Ovláda základy práce a základné moduly v Matlab.
 • Dokáže implementovať regulátory na programovateľných logických regulátoroch.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri implementácii a inštalovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Vie vyhodnotiť riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách a pri návrhu, zavádzaní a využívaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.

Kompetencie

 • Je samostatný pri riešení odborných úloh.
 • Vie koordinovať činnosti pri riešení projektov.
 • Vyznačuje sa schopnosťou zhodnotiť dopady technických riešení na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia.
 • Vie samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a organizovať si samostatné alebo organizované vzdelávanie.
 • Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.
 • Disponuje inovatívnym myslením.
 • Dokáže pracovať v kolektíve a na strednej úrovni riadenia viesť tím.
 • Dokáže presvedčivo prezentovať svoje projekty a riešenia.
 • Má jazykové kompetencie v odbore.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

 • Podľa https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2621R19&year=2019 95 % absolventov z roku 2019 pokračuje v štúdiu na nadväzujúcich programoch 2. stupňa, 5 % je zamestnaných v odbore.
 • V zamestnaní uplatní schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať a prevádzkovať systémy informačných technológií a tiež samostatne, alebo ako súčasť tímu pracovať pri analýze automatizačných a informačných potrieb ako aj pri zavádzaní a prevádzkovaní automatizačnej techniky a informačných technológií v systémoch riadenia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 
 • Absolvent je pripravený na štúdium na 2. stupni nadväzujúcich programov (Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na MTF STU alebo v súvisiacich ŠO na ľubovoľnej kompatibilnej univerzite)
 • Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie v štátnej a verejnej sfére, priemyslu a služieb.
 • Podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk sa absolvent môže uplatniť ako: Mechanik počítačových sietí, webový technik, projektový manažér v oblasti IKT, správca informačného systému, analytik informačných a komunikačných technológií, databázový dizajnér, dizajnér sietí, IKT projektant, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, vývojár multimediálnych aplikácií, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, projektant multimediálnych systémov, technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb, aplikačný programátor, IKT tester, správca databáz, databázový analytik, dátový expert, web dizajnér, PLC programátor, programátor riadiacich systémov, automatizačný inžinier.

 

Garant za odbor kybernetika - prof. Ing. Pavel Važan, PhD. pavel.vazan@stuba.sk

Garant za odbor informatika - Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, oliver.moravcik@stuba.sk

Študijný poradca: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., maria.misutova@stuba.sk

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 Študijné plány