Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

A čo tak oboje?

Nerozhoduj sa.

Poď rovno k nám a študuj.

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Čo sa naučíš:

  • programovať v C, Visual C a C#;
  • vytvárať databázy a navrhovať aplikácie pre podniky a firmy;
  • ako fungujú počítačové siete;
  • programovať PLC, ktoré sa používajú v automatizovaných linkách;
  • ovládať technické prostriedky automatizovaného riadenia;
  • využívať softvér Matlab na analýzu, modelovanie, návrh algoritmov a simuláciu;

Všetky tieto vedomosti sú potrebné pre tvorbu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia v priemysle.

V praxi budeš mať široké uplatnenie vďaka praktickým zručnostiam, ktoré nadobudneš počas štúdia.

 

 

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Oficiálny popis študijného programu

Študijný program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia priemyselných procesov. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti automatizácie (matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov a procesov, počítačom podporované metódy analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky automatizovaných systémov riadenia) a aplikovanej informatiky (algoritmizácia, programovacie techniky, operačné systémy a počítačové siete, využitie metód, techník a prostriedkov informačných technológií pri návrhu a implementácii informačných a riadiacich systémov).

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom automatizácie a  aplikovanej informatiky je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o automatizovaných riadiacich a informačných systémoch, o ich realizácii a prevádzke, ako aj so znalosťami postupov a metodík aplikovanej informatiky. To im poskytne schopnosť analyzovať možnosti nasadenia a implementovať a prevádzkovať automatizačnú a informačnú techniku pri riadení technologických a výrobných systémov.

Uplatnenie absolventa:

Je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať a prevádzkovať systémy informačných technológií a tiež samostatne, alebo ako súčasť tímu pracovať pri analýze automatizačných a informačných potrieb ako aj pri zavádzaní a prevádzkovaní automatizačnej techniky a informačných technológií v systémoch riadenia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 

Garant: Aplikovaná informatika – prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

Automatizácia – doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., peter.schreiber@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda - Trnava, Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda - Trnava, Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda