Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Študuj zaujímavý program, ktorý má pre Teba všetky predpoklady pre budúcnosť, aby si našiel uplatnenie sa v Tvojej budúcej práci s vysokou bonitou finančného oceňovania za Tvoje vedomosti.

  

 

Áno, práve študijný program výrobné zariadenia a systémy je pre Teba správna voľba, ak Ťa zaujímajú oblasti ako sú:

 • robotika,
 • virtuálne prototypovanie výroby, 
 • digitálne dvojča, 
 • virtuálna realita, 
 • robotické simulácie.

 

Bavia Ťa robotické simulácie a ich tvorba? U nás Ťa naučíme, ako na to. Chceš si overiť a otestovať Tvoje vytvorené návrhy čo najreálnejšie? My Ti to umožníme napríklad aj pomocou virtuálnej reality.

 

 

Naučíš sa od odborníkov byť dobrým konštruktérom, projektantom výrobných zariadení, robotikom, a to nielen teoreticky, ale hlavne po praktickej stránke. Do tvojho profesijného životopisu si budeš môcť doplniť, že ovládaš oblasti, ako sú:

 

 • CAD design výrobných zariadení, prípravkov napr. v softvéri CATIA, 
 • priemyselná robotika a programovanie robotov ABB aj prostredníctvom softvéru RobotStudio, 
 • automatizované výrobné systémy, 
 • pneumatické, elektropneumatické a hydraulické mechanizmy FESTO,
 • virtuálne prototypovanie výroby využitím moderných simulačných nástrojov aj napríklad v podobe virtuálnej reality,
 • tvorba simulácií rôznych robotizovaných pracovísk s ohľadom na požiadavky aktuálneho dopytu praxe.

 

 

Využívame moderné výučbové laboratóriá, najnovšie technické a softvérové prostriedky, spolupracujeme s firmami pri výučbe a svoju bakalársku a následne aj diplomovú prácu môžeš realizovať priamo u nich.

 

 

Budeš ovládať viaceré simulačné softvéry z oblasti projektovania výrobných zariadení a robotiky, ktoré budú pre Tvojich budúcich zamestnávateľov vysoko hodnotené a žiadané. Naučíme Ťa myslieť technicky a premýšľať nad veľa návrhmi aj iným pohľadom ako nad nimi rozmýšľajú iní. Tvoje skúsenosti, získané v bakalárskom stupni štúdia, môžeš rovnako rozšíriť v ďalšom pokračujúcom a nadväzujúcom akreditovanom inžinierskom stupni svojho vzdelávania na našej resp. tvojej fakulte.

 

 

Naše benefity:

 • práca v malých skupinách na rôznych projektoch z praxe,
 • individuálny prístup k študentom,
 • možnosť vypracovania záverečných prác aj formou stáže vo firmách,
 • bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

  

Oficiálny popis študijného programu VZS

Absolventi študijného programu výrobné zariadenia a systémy získajú v prvých dvoch ročníkoch poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality, ako aj poznatky zo základov informatiky, pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje, najmä v druhom a treťom ročníku, štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, častí a mechanizmov strojov, nástrojov a technologického vybavenia výrobných strojov a pod., s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.

Cieľom organického prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín je vytvoriť u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v štúdiu na inžinierskom stupni v nadväznom študijnom programe výrobné zariadenia a systémy. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa študenti v nadväznosti na riešené projekty a bakalárske práce okamžite zamestnajú vo firmách a pokračujú v štúdiu na kombinovanej forme štúdia. Vo všeobecnosti absolventi študijných programov výrobné zariadenia a systémy nemajú problémy zamestnať sa v odbore a sú zo strany firiem vysoko žiadaní.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda