Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Študuj zaujímavý program, ktorý má pre Teba všetky predpoklady pre budúcnosť, aby si našiel uplatnenie sa v Tvojej budúcej práci s vysokou bonitou finančného oceňovania za Tvoje vedomosti.

  

 

Áno, práve študijný program výrobné zariadenia a systémy je pre Teba správna voľba, ak Ťa zaujímajú oblasti ako sú:

 • robotika,
 • virtuálne prototypovanie výroby, 
 • digitálne dvojča, 
 • virtuálna realita, 
 • robotické simulácie.

 

Bavia Ťa robotické simulácie a ich tvorba? U nás Ťa naučíme, ako na to. Chceš si overiť a otestovať Tvoje vytvorené návrhy čo najreálnejšie? My Ti to umožníme napríklad aj pomocou virtuálnej reality.

 

 

Naučíš sa od odborníkov byť dobrým konštruktérom, projektantom výrobných zariadení, robotikom, a to nielen teoreticky, ale hlavne po praktickej stránke. Do tvojho profesijného životopisu si budeš môcť doplniť, že ovládaš oblasti, ako sú:

 

 • CAD design výrobných zariadení, prípravkov napr. v softvéri CATIA, 
 • priemyselná robotika a programovanie robotov ABB aj prostredníctvom softvéru RobotStudio, 
 • automatizované výrobné systémy, 
 • pneumatické, elektropneumatické a hydraulické mechanizmy FESTO,
 • virtuálne prototypovanie výroby využitím moderných simulačných nástrojov aj napríklad v podobe virtuálnej reality,
 • tvorba simulácií rôznych robotizovaných pracovísk s ohľadom na požiadavky aktuálneho dopytu praxe.

 

 

Využívame moderné výučbové laboratóriá, najnovšie technické a softvérové prostriedky, spolupracujeme s firmami pri výučbe a svoju bakalársku a následne aj diplomovú prácu môžeš realizovať priamo u nich.

 

 

Budeš ovládať viaceré simulačné softvéry z oblasti projektovania výrobných zariadení a robotiky, ktoré budú pre Tvojich budúcich zamestnávateľov vysoko hodnotené a žiadané. Naučíme Ťa myslieť technicky a premýšľať nad veľa návrhmi aj iným pohľadom ako nad nimi rozmýšľajú iní. Tvoje skúsenosti, získané v bakalárskom stupni štúdia, môžeš rovnako rozšíriť v ďalšom pokračujúcom a nadväzujúcom akreditovanom inžinierskom stupni svojho vzdelávania na našej resp. tvojej fakulte.

 

 

Naše benefity:

 • práca v malých skupinách na rôznych projektoch z praxe,
 • individuálny prístup k študentom,
 • možnosť vypracovania záverečných prác aj formou stáže vo firmách,
 • bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

  

Výrobné zariadenia a systémy

CIELE VZDELÁVANIA

Absolventi študijného programu Výrobné zariadenia a systémy získajú v prvých dvoch ročníkoch poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality súvisiace so strojárstvom. Ďalšou oblasťou, v ktorej študenti dostanú základy je oblasť informatiky, s aplikačným výstupom v rámci používania výpočtovej techniky. Na tieto poznatky sa plynulo nadväzuje, najmä v druhom a treťom ročníku, štúdiom profilujúcich predmetov, predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, programovacích logických automatov, častí a mechanizmov strojov, výrobnej techniky, nástrojov, prípravkov a technologického vybavenia výrobných strojov a pod., s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Vzdelávanie, zamerané na oblasť výrobnej techniky, je podporené profilovým predmetom Konštruovanie s podporou PC, ktorý je rozdelený do troch semestrov. Prepojením štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín je vytvoriť u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi.

Študijný program Výrobné zariadenia a systémy poskytuje odbornú teoretickú a aj praktickú prípravu s ohľadom na stále narastajúce požiadavky z dôvodu rozvoja automatizácie strojov, výrobnej techniky, výrobných strojov a robotizácie výrobných systémov. Teoretická a odborná príprava pozostáva z vybraných častí mechaniky, pneumatiky, priemyselnej robotiky a automatizačnej techniky. Absolvent bakalárskeho stupňa je pripravovaný na to, aby komplexne porozumel súvislostiam medzi automatizovanými a robotizovanými výrobnými systémami. Odborná pripravenosť absolventa študijného programu umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov priemyselnej výroby. Rozsah získaných znalostí a vedomostí umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Absolvent bude mať znalosti z čítania a použitia technickej dokumentácie výrobnej techniky, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie.

Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov v strojárstve a v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia v odbore na základe získaných vedomostí na bakalárskom stupni štúdia. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ či ostatného sveta.

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého, systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

Vedomosti

Absolvent študijného programu Výrobné zariadenia a systémy:

 • má prierezové vedomosti v odbore strojárstvo so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania,
 • má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti výrobnej techniky, výrobných zariadení a systémov, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom strojárstvo či kybernetika, ktoré slúžia ako základ pre prax či výskum.

 

Absolvent študijného programu Výrobné zariadenia a systémy má všeobecné strojárske vedomosti a vie:

 • charakterizovať a aplikovať základy mechaniky,
 • charakterizovať technológie v strojárstve a kovovýrobe,
 • charakterizovať, definovať a popísať oblasti náuky o materiáloch a ich vlastnosti (kovy, plasty),
 • charakterizovať druhy výrobných strojov a zariadení,
 • charakterizovať zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu,
 • aplikovať zásady technického kreslenia v strojárstve,
 • uplatňovať všeobecné vedomosti z ekonomiky a riadenia v strojárstve,
 • opísať druhy výrobných procesov v strojárskej výrobe,
 • opísať priebeh a väzby jednotlivých výrobných činností v strojárskej výrobe,
 • určiť technické parametre strojov, zariadení a ich súčastí potrebných pre výrobu,
 • vie opísať metódy používané v strojárskej metrológii,
 • rozumie systémom a štandardom kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • definovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi v strojárskej výrobe,
 • vie charakterizovať technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií.

Absolvent študijného programu Výrobné zariadenia a systémy má špecializované vedomosti, zamerané na oblasť výrobnej techniky a vie:

 • tvoriť a používať technickú dokumentáciu, návody a schémy v strojárskej výrobe,
 • charakterizovať systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe,
 • používať softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení,
 • aplikovať metodiku konštruovania a jej princípy,
 • charakterizovať konštrukčné časti strojov a strojné mechanizmy,
 • sledovať najnovšie stavy a trendy vývoja techniky a technológie výroby,
 • charakterizovať nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve,
 • charakterizovať druhy strojov a zariadení používaných v strojárskej výrobe,
 • charakterizovať číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy.
 • vysvetliť stupne automatizácie v strojárskej výrobe,

opísať základy a princípy navrhovania hydraulických a pneumatických mechanizmov,

 • opísať základy elektrotechniky
 • definovať PLC (Programovateľný logický automat) riadiaci softvér v strojárskej výrobe,
 • charakterizovať stavbu, obsluhu a programovanie priemyselných robotov a manipulátorov,
 • charakterizovať princípy senzorickej techniky,
 • opísať technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení,
 • charakterizovať automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM,
 • definovať princípy Industry 4.0 v automatizácii.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Výrobné zariadenia a systémy má zručnosti a vie:

 • aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore strojárstvo,
 • riešiť praktické úlohy v odbore strojárstvo s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti,
 • orientovať sa v strojárskych normách ISO, EN a STN a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení (čítanie, porozumenie, v prípade potreby aj vyhotovenie),
 • vytvoriť potrebnú technickú dokumentáciu na určenom príklade, vykonať konštrukčný výpočet,
 • realizovať technické výpočty a definovať všeobecné, rozmerové a geometrické tolerancie strojových súčiastok a kvalitu povrchu,
 • spracovať technickú prípravu výroby modelových zariadení,
 • analyzovať, vyhodnotiť vzniknutý problém v strojárskej výrobe a navrhnúť riešenie pomocou výpočtovej techniky a porovnať s technickým zadaním,
 • uplatňovať a aplikovať princípy nastavovania hydraulických a pneumatických mechanizmov, nastavovania výrobných strojov, zariadení, priemyselných robotov a manipulátorov, liniek, prípravkov, chápadiel, nástrojov a meradiel,
 • uplatňovať princípy tvorby (online a offline programovanie) a korekcie programu pre priemyselný robot, programovateľný logický automat alebo riadiacu jednotku,
 • využívať odborné softvérové aplikácie, používať grafické a výpočtové programy v strojárstve (CAD),
 • spracovať dáta a tvoriť dokumenty v počítačových kancelárskych balíkoch a ovláda základy práce v operačných systémov Windows,
 • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia v procese strojárskej výroby.

Kompetencie

Absolvent študijného programu výrobné zariadenia a systémy má kompetencie a vyznačuje sa:

 • samostatnosťou pri riešení odborných úloh a koordinovaní čiastkových činností, má určitú predstavivosť, tvorivosť, rozhodnosť a je schopný využívať praktické a pružné myslenie,
 • autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a je schopný analyzovať a riešiť problémy, vedieť sa prispôsobiť situacii (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
 • schopnosťou niesť zodpovednosť za výsledky tímu a pri plnení samostatných pracovných úlohách a pripravenosťou pracovať v tíme na rôznych typoch úloh a projektov, spolupracovať a motivovať, prípadne viesť ľudí,
 • schopnosťou odporučiť a obhájiť vlastný názor a vlastné rozhodnutie pri riešení problému,
 • schopnosťou plánovať svoje vlastné vzdelávanie, neustále sa vzdelávať a získavať nové informácie a poznatky aj v oblasti inovácií výrobnej techniky,
 • schopnosťou vhodne, profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, kultivovane prezentovať a obhajovať vlastnú tvorbu a využívať rôzne formy prezentácie,
 • schopnosťou identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov,
 • schopnosťou si samostatne zorganizovať a naplánovať prácu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka,
 • schopnosťou odborne a kultivovane komunikovať s inými členmi tímu, odborníkmi resp. zákazníkmi v písomnom a ústnom prejave, prípadne v cudzom jazyku,
 • vlastnosťami ako je digitálna, technická a manuálna zručnosť a informačná gramotnosť,
 • schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu Výrobné zariadenia a systémy je pripravený po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia pokračovať na nadväzujúcom inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe v odbore Strojárstvo s názvom Počítačová podpora návrhu a výroby a v module Výrobné zariadenia a systémy, prípadne v module Počítačová podpora návrhu a výroby.

Väčšina absolventov bakalárskeho študijného programu Výrobné zariadenia a systémy priamo pokračuje na inžinierskom študijnom programe Výrobné zariadenia a systémy, kde sú absolventi pripravovaní pre indikované povolania, zamerané na rôzne oblasti strojárstva vrátane automobilovej výroby. Podľa internej analýzy a externých databáz absolventov študijného programu Výrobné zariadenia a systémy ich uplatniteľnosti (https://www.trendyprace.sk/sk, https://uplatnenie.sk) sú indikované dva smery budúcich povolaní. Prvým smerom a povolaním je procesný inžinier so zameraním na automatizované výrobné systémy, ich obsluhu, logistiku, prevádzku a údržbu a druhým povolaním je projektový inžinier so zameraním na návrh, inovácie, projektovanie, konštruovanie či integráciu automatizovaných či robotických systémov, výrobných zariadení, výrobných strojov do výrobných systémov a výrobných procesov. 

Procesný/Projektový inžinier vo výrobných zariadeniach a systémoch má potenciál uplatniť sa v nasledovných povolaniach podľa Sústavy povolaní https://sustavapovolani.sk/,  resp. podľa národnej sústavy kvalifikácií https://www.kvalifikacie.sk/:

 • procesný špecialista v strojárskej a automobilovej výrobe,
 • strojársky špecialista, projektant, automatizér, robotik, konštruktér,
 • strojársky špecialista v oblasti údržby (Inžinier údržby, Vedúci údržby),
 • strojársky špecialista vo výskume a vývoji, v oblasti kvality,
 • samostatný podnikateľ v inžinierskych službách.

Uplatnenie absolventov  u konkrétnych zamestnávateľov

Na základe vyhodnotenia uplatniteľnosti absolventov je možné skonštatovať, že výrazná väčšina absolventov pokračovala v inžinierskom štúdiu, pričom študijný program Výrobné zariadenia a systémy (s predchádzajúcim názvom Technologické zariadenia a systémy) za 21 rokov svojej existencie vychoval veľké množstvo úspešných absolventov, ktorí sa predovšetkým uplatnili v komerčnej sfére či niektorí z nich v akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Martin Krivý (absolvent v roku 2014) - Manufacturing Engineer, Volvo Cars, Gothenburg, Sweden, Ing. Denis Cintula (2019) – Projektový inžinier, DS Systems, Ing. Jakub Frťús (2019) – aplikačný inžinier, ABB, s.r.o., Ing. Marek Sedlák (2018) – Projektový inžinier, BOGE Boge Elastmetall Slovakia a.s., Ing. Ondrej Bašovský (2017) - Technical Project Coordinator, ZF Slovakia, a.s., Ing. Dávid Michal, PhD. (2016) - Co-Founder, Advanced Engineering s.r.o., Ing. Tomáš Hrudka (2015) - Project Manager, Emerson Automation Solutions, Ing. Mário Rapant (2009) - Manufacturing Engineering Final Assembly Manager, Jaguar Land Rover. Za akademickú sféru možno spomenúť pedagógov, resp. členov Rady študijného programu: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. (2006),  doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. (2009), Ing. Radovan Zvolenský, PhD. (2005), Ing. Miriam Matúšová, PhD. (2000).

Relevantné zainteresované strany: Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania[1]. Relevantné externé zainteresované strany uvádza každý študijný program, má aspoň poskytnuté vyjadrenia. Nie je to prípad regulovaných povolaní.

Garant: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD., roman.ruzarovsky@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Martina Kusá, PhD., martina.kusa@stuba.sk

 

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)


Návod na vyplnenie e-prihlášky

Študijné plány