Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolventi študijného programu výrobné zariadenia a systémy získajú v prvých dvoch ročníkoch poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality, ako aj poznatky zo základov informatiky, pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje, najmä v druhom a treťom ročníku, štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, častí a mechanizmov strojov, nástrojov a technologického vybavenia výrobných strojov a pod., s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.

Cieľom organického prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín je vytvoriť u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v štúdiu na inžinierskom stupni v nadväznom študijnom programe výrobné zariadenia a systémy. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa študenti v nadväznosti na riešené projekty a bakalárske práce okamžite zamestnajú vo firmách a pokračujú v štúdiu na kombinovanej forme štúdia. Vo všeobecnosti absolventi študijných programov výrobné zariadenia a systémy nemajú problémy zamestnať sa v odbore a sú zo strany firiem vysoko žiadaní.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda