Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Čím sa zaoberá mechatronika v technologických zariadeniach?

Mechatronika v technologických zariadeniach vzájomne prepája mechanické subsystémy, elektrické a elektronické systémy, automatické riadenie a informačné technológie do jedného integrovaného celku. Primárne je orientovaná na návrh robotických systémov, komplexných výrobných systémov, CNC výrobných zariadení, inteligentných komponentov a  „smart“ systémov.

 

Prečo študovať  mechatroniku?

 • mechatronika je odborom budúcnosti spojený s inteligentnými zariadeniami a s prechodom na koncept Industry 4.0
 • v súčasnom priemysle je dlhodobý dopyt po odborníkoch, ktorí sú schopní riešiť problémy z oblasti mechatroniky, so znalosťou konštruovania, aplikovanej mechaniky, informatiky a automatizácie výroby
 • naučiť sa aplikovať systematický mechatronický prístup k riešeniu problémov s dôrazom na interdisciplinaritu a komplexnosť riešenia úloh v priemyselnej praxi

 

Čo získaš štúdiom mechatroniky?

 • schopnosť navrhovať a analýzovať mechatronické sústavy
 • schopnosť aplikovať získané teoretické poznatky
 • schopnosť navrhovať mechanické a mechatronické sústavy s využitím CAD a virtuálnych simulačných modelov
 • skúsenosti s meraním, zberom a spracovaním signálov
 • s programovaním PLC, embedded a robotických systémov
 • pre navrhovanie mechanických komponentov s využitím CAD a simulačných softvérov
 • z oblasti hydraulických a pneumatických systémov
 • s návrhom a programovaním aplikácii v programovacích jazykoch C, C++
 • z oblasti regulácie a riadenia systémov
 • uplatnenie na trhu práce, nadštandardné finančné ohodnotenie, prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore

 

Uplatenenie absolventov

Absolventi študijného programu Mechatronika v technologických zariadeniach nájdu uplatnenie v oblasti prevádzky moderných mechatronických ale aj elektromechanických, elektropneumatických, elektrohydraulických sústav s počítačovým riadením. Sú žiadaný v spoločnostiach zaoberajúcich sa výskumom, vývojom a výrobou komplexných zariadení alebo komponentov mechatronických sústav.

Absolventi odborov z oblasti mechatroniky a automatizácie vždy nájdu uplatnenie na trhu práce, majú vyššie finančné ohodnotenie a prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore.

 

Čo môžeš očakávať?

Študijný program Mechatronika v technologických zariadeniach je novým rozvíjajúcim sa študijným programom na našej fakulte. Naším cieľom je, aby študenti získali potrebné teoretické poznatky a praktické skúsenosti s procesom návrhu a realizácie mechatronických zariadení. Pre dosiahnutie vysokej kvality štúdia budujeme nové moderné laboratória, rozširujeme, aktualizujeme a skvalitňujeme študijné materiály. Vytvárame aplikačné moduly, pri práci s ktorými študenti získavajú praktické skúsenosti a zručnosti. Niektoré realizované mechatronické zariadenia vytvorené aj študentami v rámci vypracovania ich záverečných prác sú prezentované v nasledovných ukážkach.

 Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

CIELE VZDELÁVANIA

Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

 

V rámci štúdia absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Kybernetika s dominantným zameraním na aplikácie mechatronických princípov v technologických zariadeniach a systémoch. Absolvent má integrované znalosti z oblasti mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, ktoré je schopný kreatívne využívať pri implementácii nových postupov a princípov pri návrhu výrobkov a moderných technických zariadení, ako aj v oblasti nových progresívnych technologických procesov a technických inovácií. Vie používať metódy analýzy a syntézy mechanických a mechatronických systémov, teórie a aplikácie moderných metód modelovania a automatického riadenia, informačných a komunikačných technológií a riadiacich počítačových systémov. Absolvent počas štúdia získa vysokú odbornú adaptabilitu a široké interdisciplinárne znalosti, ktoré mu umožnia pri jeho práci aplikovať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu virtuálnych prototypov, ktoré efektívne využíva pri vývoji nových technických zariadení a systémov a technologických procesov. Je schopný realizovať činnosti v rámci projektovania a realizácie mechatronických systémov s aplikáciou v rôznych sférach pôsobenia aj s ohľadom na koncept Industry 4.0. Na základe získaných vedomostí a zručností je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, a s tým spojené plnenie vývojových, aplikačných, prevádzkových a manažérskych úloh. Absolvent tohto študijného programu zároveň disponuje potrebnými  vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, ktoré ho oprávňujú pokračovať na druhom stupni  štúdia v danom alebo v príbuzných študijných programoch.

Vedomosti

Absolvent ŠP B-MTTZ - mechatronika v technologických zariadeniach

 • má prierezové vedomosti z prírodných vied, najmä matematiky a fyziky, ktoré sú dôležité pre pochopenie princípov, týkajúcich sa návrhu a činnosti mechatronických systémov,
 • vie uplatňovať metodiku a princípy konštruovania technických zariadení a vytvárať s tým súvisiacu  technickú dokumentáciu,
 • má ucelené znalosti o výrobných postupoch v oblasti strojárskych technológií a spracovaní technických materiálov,
 • má vedomosti z oblasti teoretickej a aplikovanej mechaniky, teórie pružnosti, mechaniky tekutín, termomechaniky, hydrauliky, elektrotechniky a elektroniky,
 • ovláda relevantné programovacie jazyky a je schopný využívať informačné technológie pri navrhovaní algoritmov a vytváraní riadiacich programov pre riadenie systémov
 • dokáže uplatňovať základné princípy a postupy počítačom podporovaného modelovania dynamických systémov, ovláda princípy výberu a použitia technických prostriedkov v riadiacich systémoch
 • ovláda základy stavby priemyselných robotov a manipulátorov, kinematické štruktúry a pohony priemyselných robotov, senzorické vybavenie a aplikácie robotov v priemysle.

Zručnosti

Absolvent ŠP B-MTTZ - mechatronika v technologických zariadeniach

 • dokáže pri navrhovaní mechatronických technologických zariadení využívať systémový prístup a kreatívne aplikovať vedomosti z oblasti teoretickej a aplikovanej mechaniky, teórie pružnosti, mechaniky tekutín, termomechaniky, hydrauliky, elektrotechniky a elektroniky,
 • vie aplikovať najnovšie metódy a postupy pre počítačové simulácie mechanických sústav, analýzu a syntézu mechanizmov, dimenzovanie častí strojov, definovanie spoľahlivosti a životnosti technologických zariadení,
 • dokáže na úrovni špecialistu využívať informačné technológie, navrhovať algoritmy a vytvárať riadiace programy  pre riadenie systémov,
 • vie tvorivo využívať CAD/CAM/CAE systémy pre návrh a analýzu konštrukcie súčiastok, obvodov a vyhotovenie výkresovej dokumentácie,
 • je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu, implementácii a prevádzkovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov,
 • vie programovať PLC a aplikovať spôsoby programovania priemyselných robotov Online a Offline metódou
 • ovláda a vie prakticky aplikovať princípy snímania fyzikálnych veličín a vyhodnocovania nameraných údajov,
 • vie aktívne používať odbornú terminológiu v cudzom jazyku.

Kompetencie

Absolvent ŠP B-MTTZ - mechatronika v technologických zariadeniach

 • samostatnosťou pri riešení odborných úloh, plánovaní a koordinovaní čiastkových činností, ako aj rozsiahlych projektov,
 • schopnosťou logického, cieľavedomého, kreatívneho a inovatívneho myslenia,
 • schopnosťou primerane a profesionálne prezentovať a diskutovať vlastné názory, návrhy, stanoviská a pripomienky,
 • autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní,
 • schopnosťou viesť pracovný kolektív a niesť zodpovednosť za výsledky tímu,
 • schopnosťou identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne, právne, environmentálne a ďalšie aspekty a súvislosti riešených problémov,
 • schopnosťou samostatne získavať nové poznatky a plánovať svoj odborný a osobnostný rozvoj.

 

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent bakalárskeho študijného programu B-MTTZ - mechatronika v technologických zariadeniach nájde možnosti zamestnania a úspešného uplatnenia v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov s počítačovým riadením. Vzhľadom na rozsiahly teoretický a praktický interdisciplinárny znalostný základ, získaný v rámci štúdia tohto študijného programu, disponuje absolvent vysokou mierou odbornej adaptability a širokými možnosťami uplatnenia sa v  strojárskych a elektrotechnických subjektoch s rôznym zameraním, včítane automobilového priemyslu, v oblasti návrhu, prevádzkovania, skúšobníctva a servisu mechatronických systémov, ako aj programovania a automatizácie technologických zariadení a systémov. Absolvent študijného programu dokáže kreatívne a samostatne riešiť úlohy, ktoré sú obsiahnuté v profile absolventa a sú primerané absolvovanému bakalárskemu stupňu štúdia. Absolvent ovláda základnú odbornú terminológiu v slovenskom a anglickom jazyku, vie komunikovať, prezentovať, diskutovať a obhajovať svoje návrhy a riešenia v rámci pracovného kolektívu, ako aj v kontakte so zákazníkom. Absolvent má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. Znalosti absolventa sú na takej úrovni, že sa dokáže adaptovať aj v pracovných pozíciách, ktoré nesúvisia priamo s ukončeným študijným programom.

Absolventi majú po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia v predmetnom programe veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni univerzitného vzdelávania v danom alebo príbuzných študijných programoch.

Indikácia povolaní

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na výkon činností v rámci širokej škály povolaní, ako sú predovšetkým technik konštrukčného,  technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektrotechniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií, skúšobný a servisný technik v uvedených oblastiach, projektant mechatronických systémov, verifikačný a validačný špecialista pre mechatronické systémy a hnacie pohony, vývojový konštruktér, špecialista v oblasti MKP výpočtov, konštruovania a dizajnu s využitím CAD systémov, samostatný technik meracej a regulačnej techniky, mechanik elektrotechnických zariadení, PLC programátor, elektrotechnik automatizačnej techniky, pracovník technickej kontroly, manažér zabezpečenia kvality, projektový manažér v oblasti IKT, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, dizajnér softvérových riešení, aplikačný programátor, IKT tester, programátor riadiacich systémov a pod.

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

                                   Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., rastislav.duris@stuba.sk

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)


Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány