Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Čím sa zaoberá mechatronika v technologických zariadeniach?

Mechatronika v technologických zariadeniach vzájomne prepája mechanické subsystémy, elektrické a elektronické systémy, automatické riadenie a informačné technológie do jedného integrovaného celku. Primárne je orientovaná na návrh robotických systémov, komplexných výrobných systémov, CNC výrobných zariadení, inteligentných komponentov a  „smart“ systémov.

 

Prečo študovať  mechatroniku?

 • mechatronika je odborom budúcnosti spojený s inteligentnými zariadeniami a s prechodom na koncept Industry 4.0
 • v súčasnom priemysle je dlhodobý dopyt po odborníkoch, ktorí sú schopní riešiť problémy z oblasti mechatroniky, so znalosťou konštruovania, aplikovanej mechaniky, informatiky a automatizácie výroby
 • naučiť sa aplikovať systematický mechatronický prístup k riešeniu problémov s dôrazom na interdisciplinaritu a komplexnosť riešenia úloh v priemyselnej praxi

 

Čo získaš štúdiom mechatroniky?

 • schopnosť navrhovať a analýzovať mechatronické sústavy
 • schopnosť aplikovať získané teoretické poznatky
 • schopnosť navrhovať mechanické a mechatronické sústavy s využitím CAD a virtuálnych simulačných modelov
 • skúsenosti s meraním, zberom a spracovaním signálov
 • s programovaním PLC, embedded a robotických systémov
 • pre navrhovanie mechanických komponentov s využitím CAD a simulačných softvérov
 • z oblasti hydraulických a pneumatických systémov
 • s návrhom a programovaním aplikácii v programovacích jazykoch C, C++
 • z oblasti regulácie a riadenia systémov
 • uplatnenie na trhu práce, nadštandardné finančné ohodnotenie, prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore

 

Uplatenenie absolventov

Absolventi študijného programu Mechatronika v technologických zariadeniach nájdu uplatnenie v oblasti prevádzky moderných mechatronických ale aj elektromechanických, elektropneumatických, elektrohydraulických sústav s počítačovým riadením. Sú žiadaný v spoločnostiach zaoberajúcich sa výskumom, vývojom a výrobou komplexných zariadení alebo komponentov mechatronických sústav.

Absolventi odborov z oblasti mechatroniky a automatizácie vždy nájdu uplatnenie na trhu práce, majú vyššie finančné ohodnotenie a prácu v dynamicky sa rozvíjajúcom odbore.

 

Čo môžeš očakávať?

Študijný program Mechatronika v technologických zariadeniach je novým rozvíjajúcim sa študijným programom na našej fakulte. Naším cieľom je, aby študenti získali potrebné teoretické poznatky a praktické skúsenosti s procesom návrhu a realizácie mechatronických zariadení. Pre dosiahnutie vysokej kvality štúdia budujeme nové moderné laboratória, rozširujeme, aktualizujeme a skvalitňujeme študijné materiály. Vytvárame aplikačné moduly, pri práci s ktorými študenti získavajú praktické skúsenosti a zručnosti. Niektoré realizované mechatronické zariadenia vytvorené aj študentami v rámci vypracovania ich záverečných prác sú prezentované v nasledovných ukážkach.

 

 Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Oficiálny popis študijného programu Mechatronika v technologických zariadeniach

Študijný program mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že mechatronika je interdisciplinárny odbor, ktorý v sebe integruje znalosti z mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, stáva sa jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich progresívnych smerov v oblasti nových prístupov pri návrhu výrobkov a technických zariadení. Hlavným cieľom programu je pripraviť odborníkov, ktorí v nadväznosti na teoretické poznatky získané štúdiom budú schopní prakticky aplikovať mechatronické princípy pri návrhu, vývoji a prevádzke moderných technologických zariadení, ako aj nových nekonvenčných technologických procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Vzhľadom na široký teoretický a praktický znalostný základ získaný v rámci štúdia tohto študijného programu, sú možnosti uplatnenia absolventa v strojárenských a elektrotechnických subjektoch s rôznym zameraním, v oblasti skúšobníctva a servisu mechatronických systémov, ako aj programovania a automatizácie technologických zariadení a systémov. Absolvent dokáže kreatívne a samostatne riešiť úlohy, ktoré sú obsiahnuté v profile absolventa a sú primerané absolvovanému bakalárskemu stupňu štúdia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda