Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Vyber si skvelý študijný program, ktorý ťa pripraví na budúcnosť. Naučíme Ťa ako sa navrhujú, vyrábajú a kontrolujú tvarovo-zložité súčiastky pre automobilový, letecký priemysel a nielen to. Naše heslo je: OD 3D MODELU K FINÁLNEMU PRODUKTU. Využívame moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia máte možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú Vám k dispozícii nielen pri riešení záverečných prác a semestrálnych projektov.

 

V každej zo spomínaných oblastí sa stretneš s odborníkmi, ktorí denne riešia zložité problémy vyskytujúce sa v praxi a zároveň ťa na ňu pripravia.

 • Počítačom podporované 3D navrhovanie súčiastok (CAD),
 • Počítačom podporovaná výroba súčiastok (CAM),
 • Počítačom podporovaná kontrola súčiastok (CAQ),
 • Počítačom podporovaná montáž (CAA).

 

Dnes, ale hlavne v budúcnosti využijete 3D CAD počítačový softvér pre navrhovanie vstrekovacích foriem, tvárniacich a rezných nástrojov a súčiastok nielen pre automobilový priemysel. V pedagogickom procese využívame produkty od lídra na trhu, firmy AUTODESK. Hlavným produktom je softvér FUSION 360  a POWERSHAPE, v ktorom Vás naučíme myslieť, pracovať a naplno ho využívať pri:

 • plošnom a objemovom 3D modelovaní,
 • generatívnom navrhovaní súčiastok,
 • tvarovo-zložitom modelovaní,
 • navrhovaní komplexných zostáv,
 • tvorbe výkresovej dokumentácii.

 

Vedomosti a skúsenosti z oblasti počítačom podporovanej výroby (CAM) využite pri programovaní CNC strojov, priemyselných robotov a 3D tlačiarní v programe PowerMill. Kľúčové pojmy sú:

 • 3-osové obrábanie,
 • 3+2-osové obrábanie,
 • 5-osové obrábanie,
 • aditívna výroba/3D tlač,

 

Pre doplnenie reťazca Od modelu k finálnemu produktu je nevyhnutná 3D kontrola strojárskych súčiastok. Zariadenia a stroje používané pri vzdelávaní sú od renomovanej nemeckej firmy ZEISS.   Tvoje získané vedomosti a skúsenosti budú na pracovnom trhu veľmi žiadané.

 • optické 3D skenovanie,
 • priemyselná počítačová tomografia (CT),
 • reverzné inžinierstvo,
 • súradnicové a optické meranie,
 • laserové 3D skenovanie.

 

V oblasti CAA získate vedomosti a zručnosti z konštruovania výrobkov z hľadiska montáže, návrhu montážnych pracovísk a systémov, systémový pohľad na najznámejšie softvéry využívané pri počítačovej podpore montáže ako napr. Tecnomatix Plant, ale aj vplyv jednotlivých návrhov na pracovné podmienky človeka tzv. ergonómia.

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

Počítačová podpora výrobných technológií

 

CIELE VZDELÁVANIA

Študijný program „Počítačová podpora výrobných technológií“ sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania. Poskytuje znalosti z oblastí výrobných technológií (obrábanie, tvárnenie, zlievanie, zváranie, aditívne technológie s podporou metrológie a montáže). Absolvent disponuje rozšírenými schopnosťami ovládania počítačovej techniky CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Zameriava sa aj na prenos poznatkov vedecko výskumnej činnosti z publikácií do výučbového procesu s cieľom poukázať na aplikáciu získaných vedomostí do výskumu a praxe. Absolvent je pripravený na štúdium 2. stupňa v študijnom programe „Počítačová podpora návrhu a výroby“. Profilujúce predmety sa zameriavajú predovšetkým na aplikáciu počítačovej podpory do výrobných technológií, vedomosti z výrobných technológií, aditívne technológie, počítačovú podporu metrológie a montáže. Vybrané kapitoly sa zameriavajú na získanie vedomostí z aplikácie počítačovej podpory vo výskume a praxi, sú prednášané v anglickom jazyku.

Vedomosti

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií získajú vedomosti zo základných prírodovedných,  technických a technologických disciplín, manažmentu ako aj poznatky z informačných technológií  pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA, počítačovej podpory  kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Predchádzajúce poznatky sú doplnené znalosťami z oblasti mechaniky, ktoré sú potrebné pre konkrétne riešenie zadaní, projektov a záverečnej práce.

Organické prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín vytvára u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi. Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia.

Zručnosti

Absolventi majú praktické zručnosti z aplikácie CAx systémov pre navrhovanie, výrobu a kontrolu tvarovo-zložitých súčiastok pre automobilový, alebo letecký priemysel. Vie využívať moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia má možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú k dispozícii v laboratóriách. Absolventi majú praktické zručnosti z kontroly strojárskych súčiastok kde vedia aplikovať optické 3D skenovanie, počítačovú tomografiu, reverzné inžinierstvo a súradnicové optické meranie. V oblasti CAA získajú zručnosti z konštruovania výrobkov z hľadiska montáže, návrhu montážnych pracovísk a systémov. Majú zručnosti v softvéroch využívaných pri počítačovej podpore montáže.

Kompetencie

Absolvent má schopnosť aplikovať nadobudnuté zručnosti  pre navrhovanie komplexných tvarových súčiastok, je schopný navrhnúť technologický postup výroby, generovať CNC program pre výrobu súčiastok, navrhnúť plán kontroly, aplikovať a vyhodnotiť merací postup a navrhnúť montážne postupy pre výrobky. Je schopný efektívne riešiť konkrétne problémy, ktoré nastanú v reťazci CAD-CAM-CNC-CAQ-CAA. Absolvent ovláda najmodernejšie IKT, ktoré je schopný využiť vo svojej praxi.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ je spôsobilý vykonávať profesiu „Strojársky technológ, “ s rozšírenými schopnosťami ovládania počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Je schopný samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať s počítačovou podporou (Strojársky špecialista konštruktér, Projektant), vytvárať programy pre CNC riadené výrobné stroje (Špecialista CNC programovania). Absolvent vie modelovať zložité 3D výrobky a simulovať prípravu ich výroby, dokáže sa uplatniť pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov, ako CAD/CAM technológ, konštruktér výrobných nástrojov, prípravkov a pomôcok, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní NC techniky a výrobných systémov s použitím výpočtovej techniky a vhodných softvérov (Strojársky špecialista technológ).

https://www.sustavapovolani.sk/pracovna_oblast-17

https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov. O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem záujem už počas štúdia a preto sa prevažne uplatnia vo svojom obore.

Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2019 (Údaje k 30. 06. 2020)

Počet absolventov 46 (98% muži, 2% ženy)

Zamestnaní 2%

Pokračujúci v štúdiu 96%

Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní) 2%

https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2305R02&year=2019

Úspešný absolventi študijného programu.

Ing. Tomáš Šimo - Vedúci centra excelentnosti kvality Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Ing. Marek Zvončan, PhD. - Vedúci vývoja výskumu Boge elastmetall Slovakia a.s.

Ing. Rudolf Zaujec PhD. - vedúci R&D MASAM s.r.o.

Relevantné externé zainteresované strany

Zástupcovia externých zainteresovaných strán poskytli svoje vyjadrenie s nasledovnými pripomienkami: do budúcna zaradiť anglický jazyk hneď od prvého ročníka, zaviesť viac technických predmetov/cvičení/projektov.

Po diskusii sa externé strany dohodli na nasledujúcom vyjadrení: „Študijný program Počítačová podpora výrobných technológií reflektuje požiadavky a očakávania zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti získané štúdiom predovšetkým profilových predmetov študijného programu.“

Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

MASAM s.r.o

Kvalita študijného programu hodnotená zamestnávateľmi

Zástupcovia zamestnávateľov sa dohodli na spoločnom vyjadrení: „Absolventi študijného programu Počítačová podpora výrobných technológií sú schopní samostatne riešiť zadané praktické úlohy s použitím IT zručností získaných v profilových predmetoch a sú schopní učiť sa nové veci. Absolventi majú znalosť základných princípov a nástrojov potrebných pre plnenie pracovných úloh.“

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.,  peter.pokorny@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)


Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány