Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Vyber si skvelý študijný program, ktorý ťa pripraví na budúcnosť. Naučíme Ťa ako sa navrhujú, vyrábajú a kontrolujú tvarovo-zložité súčiastky pre automobilový, letecký priemysel a nielen to. Naše heslo je: OD 3D MODELU K FINÁLNEMU PRODUKTU. Využívame moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia máte možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú Vám k dispozícii nielen pri riešení záverečných prác a semestrálnych projektov.

 

V každej zo spomínaných oblastí sa stretneš s odborníkmi, ktorí denne riešia zložité problémy vyskytujúce sa v praxi a zároveň ťa na ňu pripravia.

 • Počítačom podporované 3D navrhovanie súčiastok (CAD),
 • Počítačom podporovaná výroba súčiastok (CAM),
 • Počítačom podporovaná kontrola súčiastok (CAQ),
 • Počítačom podporovaná montáž (CAA).

 

Dnes, ale hlavne v budúcnosti využijete 3D CAD počítačový softvér pre navrhovanie vstrekovacích foriem, tvárniacich a rezných nástrojov a súčiastok nielen pre automobilový priemysel. V pedagogickom procese využívame produkty od lídra na trhu, firmy AUTODESK. Hlavným produktom je softvér FUSION 360  a POWERSHAPE, v ktorom Vás naučíme myslieť, pracovať a naplno ho využívať pri:

 • plošnom a objemovom 3D modelovaní,
 • generatívnom navrhovaní súčiastok,
 • tvarovo-zložitom modelovaní,
 • navrhovaní komplexných zostáv,
 • tvorbe výkresovej dokumentácii.

 

Vedomosti a skúsenosti z oblasti počítačom podporovanej výroby (CAM) využite pri programovaní CNC strojov, priemyselných robotov a 3D tlačiarní v programe PowerMill. Kľúčové pojmy sú:

 • 3-osové obrábanie,
 • 3+2-osové obrábanie,
 • 5-osové obrábanie,
 • aditívna výroba/3D tlač,

 

Pre doplnenie reťazca Od modelu k finálnemu produktu je nevyhnutná 3D kontrola strojárskych súčiastok. Zariadenia a stroje používané pri vzdelávaní sú od renomovanej nemeckej firmy ZEISS.   Tvoje získané vedomosti a skúsenosti budú na pracovnom trhu veľmi žiadané.

 • optické 3D skenovanie,
 • priemyselná počítačová tomografia (CT),
 • reverzné inžinierstvo,
 • súradnicové a optické meranie,
 • laserové 3D skenovanie.

 

V oblasti CAA získate vedomosti a zručnosti z konštruovania výrobkov z hľadiska montáže, návrhu montážnych pracovísk a systémov, systémový pohľad na najznámejšie softvéry využívané pri počítačovej podpore montáže ako napr. Tecnomatix Plant, ale aj vplyv jednotlivých návrhov na pracovné podmienky človeka tzv. ergonómia.

 

Oficiálny popis študijného programu Počítačová podpora výrobných technológií

Študijný program počítačová podpora výrobných technológií sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.

Podstatnou charakteristickou črtou tohto študijného programu je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných,  technických a technologických disciplín, manažmentu ako aj poznatky z informačných technológií  pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky.

Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA, počítačovej podpory  kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Predchádzajúce poznatky sú doplnené znalosťami z oblasti mechaniky, ktoré sú potrebné pre konkrétne riešenie zadaní, projektov a záverečnej práce.

Organické prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín vytvára u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi. Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov.

O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem  záujem už počas štúdia a preto sa prevažne uplatnia vo svojom obore.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.,  peter.pokorny@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda