Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Za každou veľkou technologickou inováciou stojí materiálový výskum. Bez výskumu tuhých elektrolytov by neboli efektívne lítiové batérie, ani TESLA. Bez výskumu organických svetlo-emitujúcich diód by sme nemali v telefónoch úsporný OLED display.

...materiálový výskum bude zohrávať kľúčovú úlohu aj pri riešení technologických výziev budúcnosti.

V študijnom programe Materiálové inžinierstvo vás naučíme moderné metódy materiálového výskumu, ktoré sú aplikovateľné v akademickej aj industriálnej sfére. Študentov zapájame do nášho výskumu, pretože skutočné znalosti sa nachádzajú v laboratóriách.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kto sme a čo robíme.

 


Na ‘materiálovom výskume’ sa stretla silná nová generácia učiteľov a výskumníkov. Mnohí pôsobili na dobrých zahraničných inštitúciách, vedia ako má vyzerať kvalitná fakulta a majú energiu na zmeny. A prichádzajú ďalší … Snažíme sa pre študentov vytvoriť inšpiratívne prostredie. Študentov vnímame ako svojich mladších kolegov a učíme ich tvorivosti v neformálnej atmosfére.

  

Aj keď kvázikryštály zatiaľ nemajú veľa aplikácií, vždy, keď vyrobíme nový kvázikryštál, neprestávame žasnúť, aké fascinujúce štruktúry dokáže príroda vytvárať. A stačí krátky rozhovor s Danom Shechtmanom na konferencii v Nepále alebo v Austrálii, aby sme vedeli,  že to, čo robíme, má zmysel.

 

Kryštalografické databázy obsahujú státisíce štruktúr potenciálne využiteľných materiálov a oveľa viac ich je ešte neznámych. Používame metódy počítačového materiálového dizajnu na hľadanie nových ešte nesyntetizovaných zlúčenín. V každej učebnici všeobecnej chémie sa dozvieš, že zlato neoxiduje. Ale pri vysokých tlakoch existuje stabilný AuO. Na tejto intelektuálnej zábavke spolupracovala Mariana Derzsi s Roaldom Hoffmannom

Na materiálovom inžinierstve máme pre každého niečo. Aj pre prakticky zameraných študentov. Môžu s nami analyzovať príčiny zlyhania súčiastok a navrhovať protiopatrenia. Túto expertíznu činnosť robíme pre strojárske firmy a automobilky.

Aj “obyčajný” oceľový drôt môže byť súčasťou silného príbehu. Možno to boli oceľové laná spletené z drôtov z Hlohovca, ktoré zachraňovali životy. Zvyšovanie koróznej odolnosti oceľových drôtov je hlavnou líniou nášho aplikovaného výskumu v spolupráci s Bekaert Hlohovec.

Pomocou implantácie iónov modifikujeme fyzikálne vlastnosti povrchov, napríklad morfológiu alebo koeficient trenia. Tiež sa zaujímame o chemické zmeny v materiáloch v dôsledku iónovej implantácie. Napríklad pri “strieľaní” iónov zlata do polyetylénu vznikajú nanočastice zlata a vzniká aj chemická väzba medzi atómami uhlíka a zlata.

Hľadáme a zdokonaľujeme aplikácie supravodivosti … a levitujeme 2cm nad zemou. Návod na levitáciu vám prezradíme na študijnom programe Materiálové inžinierstvo.

Oceľ patrí k tradičným témam nášho pracoviska. Tento materiál je už s ľudstvom neuveriteľných 4000 rokov, ale stále dokáže prekvapiť.  Skúmame napríklad “oceľový termodynamický paradox” a naši absolventi posúvajú limity tohto materiálu v aplikovanom výskume a vývoji pre oceliarne.

Malá Tiffany už vie, že kvantová fyzika je nebezpečná. My to vieme tiež, preto kvantovú fyziku učíme iba dobrovoľníkov, ktorí chcú hlbšie rozumieť materiálom.

Stali sme sa majstrami technickej improvizácie. U nás spájame nespojiteľné. Napríklad high-tech gama detektor a low-tech “lafetu” poskladanú zo stavebnice merkúr.

 

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Ak máte otázky alebo si chcete dohodnúť návštevu našich laboratórií, kontaktujte libor.duriska@stuba.sk

  

Oficiálny popis študijného programu Materiálové inžinierstvo

Absolvent  získa úplné prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore materiály s orientáciou na hlavné druhy technických materiálov, bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov. Bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým materiálom, z technológie výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, taktiež zo základov elektrotechniky, konštruovania, informatiky a manažmentu priemyselného podniku.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bude schopný zisťovať mechanické vlastnosti materiálov a pracovať s prístrojmi, používanými pri mechanických a defektoskopických skúškach materiálov, hodnotiť štruktúru materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej techniky, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore materiály a v príbuzných študijných odboroch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., roman.moravcik@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda