Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Za každou veľkou technologickou inováciou stojí materiálový výskum. Bez výskumu tuhých elektrolytov by neboli efektívne lítiové batérie, ani TESLA. Bez výskumu organických svetlo-emitujúcich diód by sme nemali v telefónoch úsporný OLED display.

...materiálový výskum bude zohrávať kľúčovú úlohu aj pri riešení technologických výziev budúcnosti.

V študijnom programe Materiálové inžinierstvo vás naučíme moderné metódy materiálového výskumu, ktoré sú aplikovateľné v akademickej aj industriálnej sfére. Študentov zapájame do nášho výskumu, pretože skutočné znalosti sa nachádzajú v laboratóriách.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kto sme a čo robíme.

 


Na ‘materiálovom výskume’ sa stretla silná nová generácia učiteľov a výskumníkov. Mnohí pôsobili na dobrých zahraničných inštitúciách, vedia ako má vyzerať kvalitná fakulta a majú energiu na zmeny. A prichádzajú ďalší … Snažíme sa pre študentov vytvoriť inšpiratívne prostredie. Študentov vnímame ako svojich mladších kolegov a učíme ich tvorivosti v neformálnej atmosfére.

  

Aj keď kvázikryštály zatiaľ nemajú veľa aplikácií, vždy, keď vyrobíme nový kvázikryštál, neprestávame žasnúť, aké fascinujúce štruktúry dokáže príroda vytvárať. A stačí krátky rozhovor s Danom Shechtmanom na konferencii v Nepále alebo v Austrálii, aby sme vedeli,  že to, čo robíme, má zmysel.

 

Kryštalografické databázy obsahujú státisíce štruktúr potenciálne využiteľných materiálov a oveľa viac ich je ešte neznámych. Používame metódy počítačového materiálového dizajnu na hľadanie nových ešte nesyntetizovaných zlúčenín. V každej učebnici všeobecnej chémie sa dozvieš, že zlato neoxiduje. Ale pri vysokých tlakoch existuje stabilný AuO. Na tejto intelektuálnej zábavke spolupracovala Mariana Derzsi s Roaldom Hoffmannom

Na materiálovom inžinierstve máme pre každého niečo. Aj pre prakticky zameraných študentov. Môžu s nami analyzovať príčiny zlyhania súčiastok a navrhovať protiopatrenia. Túto expertíznu činnosť robíme pre strojárske firmy a automobilky.

Aj “obyčajný” oceľový drôt môže byť súčasťou silného príbehu. Možno to boli oceľové laná spletené z drôtov z Hlohovca, ktoré zachraňovali životy. Zvyšovanie koróznej odolnosti oceľových drôtov je hlavnou líniou nášho aplikovaného výskumu v spolupráci s Bekaert Hlohovec.

Pomocou implantácie iónov modifikujeme fyzikálne vlastnosti povrchov, napríklad morfológiu alebo koeficient trenia. Tiež sa zaujímame o chemické zmeny v materiáloch v dôsledku iónovej implantácie. Napríklad pri “strieľaní” iónov zlata do polyetylénu vznikajú nanočastice zlata a vzniká aj chemická väzba medzi atómami uhlíka a zlata.

Hľadáme a zdokonaľujeme aplikácie supravodivosti … a levitujeme 2cm nad zemou. Návod na levitáciu vám prezradíme na študijnom programe Materiálové inžinierstvo.

Oceľ patrí k tradičným témam nášho pracoviska. Tento materiál je už s ľudstvom neuveriteľných 4000 rokov, ale stále dokáže prekvapiť.  Skúmame napríklad “oceľový termodynamický paradox” a naši absolventi posúvajú limity tohto materiálu v aplikovanom výskume a vývoji pre oceliarne.

Malá Tiffany už vie, že kvantová fyzika je nebezpečná. My to vieme tiež, preto kvantovú fyziku učíme iba dobrovoľníkov, ktorí chcú hlbšie rozumieť materiálom.

Stali sme sa majstrami technickej improvizácie. U nás spájame nespojiteľné. Napríklad high-tech gama detektor a low-tech “lafetu” poskladanú zo stavebnice merkúr.

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Ak máte otázky alebo si chcete dohodnúť návštevu našich laboratórií, kontaktujte libor.duriska@stuba.sk

  

Materiálové inžinierstvo

CIELE VZDELÁVANIA

Absolvent bakalárskeho študijného programu Materiálové inžinierstvo na MTF, STU získal znalosti o základných druhoch, vlastnostiach a použití technických materiálov. Tiež si osvojil vedomosti z technológie výroby a technológie spracovania (zvárania, tvárnenia, obrábania, zlievarenstva, tepelného spracovania a povrchových úprav) materiálov. Nadobudol aj poznatky z oblasti organizácie a bezpečnosti práce, informatiky a manažmentu priemyselného podniku. Absolvent je schopný zisťovať mechanické a technologické vlastnosti materiálov a dokáže hodnotiť štruktúru materiálov štandardnými postupmi.

Vedomosti

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • má prierezové vedomosti v odbore materiály a technológie so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania
 • rozumie výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, voľbe vhodných materiálov a technologických procesov, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov
 • rozumie materiálovým a energetickým bilanciám procesov strojárskej výroby
 • má vedomosti o možnostiach spracovania materiálov za účelom získavania najlepších vlastností technických materiálov používaných v praxi
 • ovláda princípy snímania mechanických a fyzikálnych vlastností v procese výroby
 • má prehľad o základných typoch technických materiálov - z technológie ich výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov
 • rozumie základom diagnostiky vlastností najpoužívanejších materiálov v technickej praxi
 • má adekvátny základ z prírodných vied (matematika a fyzika),ovláda základy elektrotechniky, konštruovania, informatiky, ekonomiky a manažmentu priemyselných podnikov
 • ovláda základy technickej a odbornej angličtiny
 • absolventom uvedená úroveň znalostí umožní ich praktickú aplikáciu v praxi, ale i predovšetkým ďalší rozvoj v štúdiu ďalších odborov v pokračujúcom inžinierskom štúdiu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • vie spracovať dáta a tvoriť dokumenty v počítačových kancelárskych balíkoch
 • ovláda základy práce v najpoužívanejších operačných systémoch
 • vie modelovať termodynamické procesy pri tvorbe rôznych zliatin pomocou softvérov
 • vie pracovať s prístrojmi na meranie mechanických vlastností materiálov, zrealizovať zber dát a ich spracovanie v PC
 • zvládne metalografickú prípravu rozličných materiálov na pozorovanie pod optickými mikroskopmi
 • vie spracovať a vyhodnotiť namerané dáta v prostredí Excel, Image J.....
 • vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať
 • má manažérske, ekonomické a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore strojárstvo
 • je schopný s porozumením čítať technické podklady a zadania od zákazníka
 • má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia pre voľbu technických materiálov pre praktické aplikácie
 • vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti technických materiálov, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a získavať nové poznatky samostatným štúdiom
 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových úloh
 • je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií
 • je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v tíme
 • vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu
 • sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na oblasť životného prostredia i sociálnu oblasť
 • vie odborne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Študijný program Materiálové inžinierstvo je zameraný na znalosti z pojmov, princípov a teórií, vzťahujúcich sa na aplikácie technických materiálov v širokom spektre používania v strojárskej praxi. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v strojárskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať materiálové vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo uplatní ako manažér projektov, projektant, systémový návrhár, procesný špecialista, kontrolór pre nedeštruktívne skúšky materiálov, predajca alebo nákupca vstupných polotovarov pre strojársku výrobu.

 • Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje znalosťami z oblasti materiálových a technologických procesov strojárskej výroby, ktoré mu umožňujú lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a túto využiť na ich optimalizáciu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce.
 • Absolvent disponuje znalosťami o procesoch výroby technických materiálov, ich vlastností po technologickom spracovaní do formy nástrojov alebo súčiastok, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie.
 • Ovláda rôzne spôsoby merania širokého spektra vlastností materiálov a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať technické problémy, navrhnúť ich riešenie, pričom existujúce systémy vie diagnostikovať, udržiavať, spravovať a ďalej rozvíjať. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku.
 • Uplatní sa tak vo firmách zaoberajúcich sa predajom, nákupom, spracovaním a skúšaním materiálov, ale i v automobilovom a energetickom odvetví. Má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na výrobu prístrojov, strojov a zariadení. Má predpoklady uplatnenia sa po Bc. Štúdiu ako stredný článok riadenia v strojárskych podnikoch.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch v odbore Materiálové inžinierstvo, ale aj Výrobné technológie, Výrobné technológie a výrobný manažment.
 • uplatní sa ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk):

Uplatnenie absolventov u konkrétnych zamestnávateľov

procesný technik, operátor zariadení v strojárskej výrobe, špecialista plánovania výroby, technik kontroly kvality, strojárski špecialisti, technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave.

Za 20 rokov svojej existencie vyprodukoval bakalársky stupeň štúdia odboru Materiálové inžinierstvo celú radu absolventov. Vo väčšine prípadov absolventi plynule pokračujú v inžinierskom štúdiu a potom odchádzajú do praxe. Títo absolventi sa uplatnili v rôznych odvetviach priemyslu aj na riadiacich pozíciách.

Za odvetvie automobilového priemyslu možno spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Karol Hanko (2008), Plastic Omnium. V oblasti dopravy pôsobí napr. Ing. Imrich Czere (2020) – riaditeľ Železničných opravovní a strojární Zvolen, a.s., Ing. Daniel Habardík (2007), ŽOS Trnava, Ing. Klaudia Kardhordóová (2017), JKM Žeriavy s.r.o. Bystrá.

V oblasti energetiky je úspešným absolventom napríklad Ing. Juraj Chromek (2018) - Slovenské elektrárne a.s.

V ďalších odboroch strojárskej výroby našli svoje uplatnenie Ing. Lukáš Roščák (2009), Ing. Martin Šoka (2012), Ing. Igor Vražič (2004) Ing. Matej Janovič (2017) – všetci vo firme Bekaert.

Ing. Gabriel Szokolay (2008) - Ferplast Slovakia s.r.o., Ing. Matej Bobák (2006) - MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o., Ing. Jaromír Kunc (1996) – technický riaditeľ Chirana T-Injecta,a.s. Stará Turá, Ing. Romana Tomšová (2019) - Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ing. Pavol Ciran (2006) - PFS Brezová pod Bradlom, Ing. Stanislava Tirindová rod. Pösová (2002) - Fortischem. Nováky, Ing.

V oblasti nákupu, a predaja ocelí je to Anna Müllerová rod. Verböciová (1998) - voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o., a Ing. Adam Žilinský (2010) - IFE-CR a. s. Modřice, ČR

V ďalších oblastiach možno spomenúť Ing. Rastislava Hlivu (2018) - Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec.

Relevantné zainteresované strany: Nie je to prípad regulovaných povolaní.

 

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.,  peter.jurci@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., roman.moravcik@stuba.sk

                                   doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., maria.hudakova@stuba.sk

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)


Návod na vyplnenie e-prihlášky

Študijné plány