Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Študijný program výrobné technológie poskytuje vedomosti z oblastí technológií výroby súčiastok obrábaním, tvárnením, odlievaním a zváraním s využitím moderných technologických zariadení a počítačovej podpory. Bez znalosti technologických procesov obrábania, tvárnenia kovov a plastov, zlievarenstva a zvárania a spájania materiálov v spojení s konštrukciou nástrojov a prípravkov sa nezaobíde žiadne odvetvie priemyselnej výroby. Preto sú absolventi so znalosťami výrobných technológií veľmi žiadaní na trhu práce.

 

Výučba na študijnom programe výrobné technológie poskytuje nielen teoretické vedomosti, ale aj možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti, nakoľko významná časť výučby je založená na praktických cvičeniach v laboratóriách, ktoré sú vybavené modernými výrobnými zariadeniami, prístrojovou a meracou technikou. Ak Ťa baví tvorivá práca a hľadanie nových riešení a tiež aplikácia počítačovej podpory pri ich realizácii, tak študijný program výrobné technológie je zárukou uspokojenia Tvojich životných ambícií a potrieb. Zárukou kvalitného vzdelania v oblasti výrobných technológií je nielen kvalitné vybavenie, ale aj skúsení odborníci z radov pedagogických a výskumných pracovníkov, zabezpečujúci výučbu, ochotní vždy vysvetliť, poradiť a pomôcť študentom.

 

Väčšina záverečných prác z oblasti výrobných technológií je zadávaná a riešená v úzkej spolupráci s praxou. Ako absolventi študijného programu výrobné technológie máte možnosť plynule pokračovať v prehlbovaní svojich vedomostí a zručností na nadväzujúcich akreditovaných študijných programoch v rámci inžinierskeho štúdia. Študijný program dáva široké možnosti uplatnenia tvorivého myslenia pri riešení technologických procesov výroby a široké možnosti uplatnenia na trhu práce.

 

 

Oficiálny popis študijného programu výrobné technológie

Študijný program výrobné technológie sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti výrobných technológií a praktických zručností potrebných pre realizáciu výrobného procesu. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti výrobných technológií , z oblasti aplikácie CAD/CAM systémov a programovania  a z oblasti projektovania a metrológie.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, humanitných a technických disciplín so štúdiom výrobných technológií je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o technologických procesoch výroby, projektovaní výroby, počítačovej podpore technologických procesov, riadení a kvalite výrobných procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie  vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 

Absolvent  študijného programu nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Garant:  doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., jozef.bilik@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda