Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Študijný program výrobné technológie poskytuje vedomosti z oblastí technológií výroby súčiastok obrábaním, tvárnením, odlievaním a zváraním s využitím moderných technologických zariadení a počítačovej podpory. Bez znalosti technologických procesov obrábania, tvárnenia kovov a plastov, zlievarenstva a zvárania a spájania materiálov v spojení s konštrukciou nástrojov a prípravkov sa nezaobíde žiadne odvetvie priemyselnej výroby. Preto sú absolventi so znalosťami výrobných technológií veľmi žiadaní na trhu práce.

 

Výučba na študijnom programe výrobné technológie poskytuje nielen teoretické vedomosti, ale aj možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti, nakoľko významná časť výučby je založená na praktických cvičeniach v laboratóriách, ktoré sú vybavené modernými výrobnými zariadeniami, prístrojovou a meracou technikou. Ak Ťa baví tvorivá práca a hľadanie nových riešení a tiež aplikácia počítačovej podpory pri ich realizácii, tak študijný program výrobné technológie je zárukou uspokojenia Tvojich životných ambícií a potrieb. Zárukou kvalitného vzdelania v oblasti výrobných technológií je nielen kvalitné vybavenie, ale aj skúsení odborníci z radov pedagogických a výskumných pracovníkov, zabezpečujúci výučbu, ochotní vždy vysvetliť, poradiť a pomôcť študentom.

 

Väčšina záverečných prác z oblasti výrobných technológií je zadávaná a riešená v úzkej spolupráci s praxou. Ako absolventi študijného programu výrobné technológie máte možnosť plynule pokračovať v prehlbovaní svojich vedomostí a zručností na nadväzujúcich akreditovaných študijných programoch v rámci inžinierskeho štúdia. Študijný program dáva široké možnosti uplatnenia tvorivého myslenia pri riešení technologických procesov výroby a široké možnosti uplatnenia na trhu práce.

 

 

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

Výrobné technológie

Moduly: výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

Absolvent študijného programu Výrobné technológie:

 • má ucelený a komplexný súbor vedomostí a schopností v oblasti výrobných technológií vrátane znalosti ich vzájomných vzťahov a súvislostí v kontexte so súvisiacimi odbormi
 • má vedomosti a schopnosti teoreticko-technologického charakteru so zameraním na riešenie úloh strojárskej a automobilovej výroby na základe vedomostí z prírodovedných predmetov a technických predmetov
 • má teoretické a praktické vedomosti z technológie obrábania, zvárania, tvárnenia a zlievarenstva a sofistikovaných metód riešenia náročných úloh praxe na úrovni zodpovedajúcej národným a medzinárodným kritériám
 • má vedomosti a prehľad o technických materiálov (kovových a nekovových), ich vlastnostiach a aplikáciách
 • má základné vedomosti z technickej prípravy výroby, montáže a automatizácie výrobných procesov a systémov
 • má vedomosti z počítačovej podpory výrobných technológií a vie ich aplikovať v oblasti technickej prípravy výroby
 • má poznatkami z riadenia výrobných procesov a systémov, z ekológie a marketingu
 • vie navrhnúť technologické parametre jednotlivých metód zvárania a spájania materiálov
 • vie navrhnúť technologické parametre pre jednotlivé metódy obrábania a navrhnúť vhodné obrábacie stroje
 • vie vypočítať rozmery polotovarov, tvárniace sily a práce a navrhnúť vhodné stroje pre základné práce tvárnenia
 • vie navrhnúť technologické parametre pre jednotlivé metódy odlievania do netrvalých a trvalých foriem
 • ovláda tvorbu technickej dokumentácie, technologických postupov pre zváranie, obrábanie, tvárnenie a odlievanie
 • ovláda základné pevnostné výpočty z hľadiska namáhania na ťah, tlak, ohyb a krútenie
 • ovláda základy technickej a odbornej angličtiny
 • ovláda základy ekonomiky a manažmentu podnikov

Zručnosti

Absolvent študijného programu Výrobné technológie:

 • vie analyzovať požiadavky odberateľa na základe na základe technickej dokumentácie a noriem
 • je schopný s porozumením čítať technickú dokumentáciu, technické podklady a zadania od zákazníka
 • vie analyzovať a stanoviť základné vlastnosti kovových a nekovových materiálov a aplikovať ich vo výrobnom procese
 • vie aplikovať nové technologické procesy a vytvárať nové technologické postupy výroby zváraných súčiastok, obrobkov, výtvarkov a odliatkov
 • vie vytvárať technologickú a výkresovú dokumentáciu s využitím počítačovej podpory (CAD, CAM systémov)
 • ovláda základy konštruovania nástrojov a prípravkov
 • vie urobiť základné pevnostné výpočty na ťah, tlak, ohyb, krútenie
 • vie inovovať a zlepšovať existujúce výrobky a výrobnú infraštruktúru
 • vie vytvoriť layout pracoviska s využitím CAD softwéru
 • vie na vyriešenie technického problému aplikovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie
 • vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre jednotlivé technológie spracovania materiálov
 • vie spracovať výsledky práce vo forme technických správ a prezentácií a vie ich efektívne odkomunikovať
 • má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie

Kompetencie

Absolvent študijného programu Výrobné technológie:

 • má tvorivé myslenie pri inovácii výrobkov a postupov výroby a tiež pri tvorbe nových technologických a výrobných postupov
 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností
 • je schopný analyticky myslieť, prezentovať svoje názory a riešenia
 • je schopný efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu
 • je pripravený niesť zodpovednosť za riešenie úloh a problémov v rámci výrobného procesu
 • dokáže si plánovať a organizovať prácu a samostatne získavať nové poznatky
 • dokáže niesť zodpovednosť za vedenie a riadenie pracovného kolektívu v oblasti výrobného procesu
 • vie komunikovať na vysokej odborne úrovni na všetkých stupňoch riadenia a komunikovať tiež so zadávateľmi úloh a projektov
 • má schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu Výrobné technológie:

 • je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch v odbore Strojárstvo.
 • sa uplatní ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk):

Strojársky technológ, Strojársky špecialista technológ, Špecialista plánovania výroby, Technik spracovania plastov, Strojársky špecialista konštruktér, Majster (supervízor) v strojárskej výrobe, Programátor CNC strojov, Zváračský technológ, Zváračský špecialista, Operátor zvárania, Strojársky technik v oblasti údržby, Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe, Majster (supervízor) v kováčstve,  Operátor tvárniaceho zariadenia, Operátor stroja na valcovanie kovov, Zlievarenský technik technológ, Zlievarenský technik metalurg, Majster (supervízor) v zlievarenstve, Technik metrológ.

Uplatnenie absolventov u konkrétnych zamestnávateľov

Neuvádzame. Väčšina absolventov pokračuje na druhom stupni štúdia vysokoškolského štúdia.

Relevantné zainteresované strany: Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania[1]. Relevantné externé zainteresované strany uvádza každý študijný program, má aspoň poskytnuté vyjadrenia. Nie je to prípad regulovaných povolaní.

Garant:  Roman Koleňák, prof., Ing., PhD., roman.kolenak@stuba.sk

Študijný poradca:  doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., jozef.bilik@stuba.sk

 

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)

Študijné plány

Výrobné technológie – modul výrobné technológie

Výrobné technológie – modul výrobné technológie a výrobný manažment