Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program priemyselné manažérstvo sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na podnikové hospodárstvo, manažment podniku, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva, manažment výroby, logistiku, personálny manažment, účtovníctvo, metódy rozhodovania, prácu v tíme a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva je vyprofilovať absolventa s vedomosťami z oblasti sociálno-technických systémov, ktoré integrujú ľudské zdroje, informácie, materiály, zariadenia a procesy v rámci komplexného životného cyklu výrobkov a služieb. To mu poskytne schopnosť na úrovni prvolíniového a stredného manažmentu riadiť výrobu, logistiku, kvalitu, financie a ľudské zdroje.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je schopný pracovať, komunikovať a riešiť konflikty v pracovných tímoch. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokážu ho aplikovať pri výkone svojho povolania.

Nájde uplatnenie predovšetkým ako člen tvorivého tímu, resp. ako jeho vedúci v organizáciách rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým na prvolíniových a stredných stupňoch riadenia priemyselných podnikov, avšak je schopný i zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Viera Bestvinová, PhD., viera.bestvinova@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda