Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Chceš byť safety manager, manager v oblasti životného prostredia, inšpektor životného prostredia a dobre zarábať? Tak študuj odbor INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ!
Venujeme sa:

 • zisťovaniu príčin požiarov a výbuchov,
 • monitorovaniu životného a pracovného prostredia,
 • počítačovému modelovaniu šírenia kontaminantov v prostredí,
 • navrhovaniu a optimalizácii technológii na ochranu prostredia,
 • skúmaniu požiarnych a bezpečnostných rizík,
 • skúmaniu výbušnosti prachov vo výbuchovej komore a mnohým iným zaujímavým veciam.

  

Vedel si, že 1 liter ropy znečistí asi milión litrov čistej vody? Dnes, v dobe rozvíjajúceho sa priemyslu každý deň čelíme nevídaným výzvam, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Stretávame sa s kontaminantami ako sú ropné látky, toxické kovy či mikroplasty vypúšťané v tonách za rok. Ich analyzovaním a následne navrhnutím protiopatrení vieme zmierniť následky znečistenia pôdy, vody, rastlín alebo vzduchu.

 

Nielen chemické látky, ale aj hlučnosť, vibrácie, osvetlenie či prašnosť majú vplyv na kvalitu nášho života. Často sa pred vonkajším svetom schovávame v uzatvorenom priestore, zapneme klimatizáciu s filtrom a čakáme, že ako zázrakom všetko zmizne. Je práve toto riešením 8 hodinovej pracovnej smeny 5x do týždňa? Preto stanovujeme desiatky ukazovateľov kvality prostredia, navrhujeme opatrenia a primerané ochranné pomôcky, ktoré vytvoria bezpečné pracovné prostredie/podmienky pre každého zamestnanca.

Plakať nad rozliatym mliekom nestačí. Preto navrhujeme a optimalizujeme technológie na ochranu prostredia. Mnohé, aj veľmi odolné látky vo veľmi malých koncentráciách vieme odstrániť napríklad UV žiarením, ozonizáciou, aktívnymi nanočasticami či viazaním na pevné látky, tzv. adsorbenty. Mimochodom, o mnohých týchto technikách a technológiách ste počuli aj v súvislosti s COVID-19. Tieto technológie vieme energeticky zabezpečiť pomocou obnoviteľných zdrojov energie a tak zabezpečiť ich autonómnu, ostrovnú prevádzku.

 

Medzi najtragickejšie dôsledky nedodržania predpisov patria požiare a výbuchy či straty na životoch. Rozumieme prečo a ako vznikajú, pretože sa zaoberáme protipožiarnou a protivýbuchovou prevenciou. A to nie bifľovaním legislatívy ako na iných školách, ale aj výskumne. Napríklad na kónickom kalorimetri skúmame požiarne riziko materiálov alebo vo výbuchovej komore výbušnosť prachov. V oblasti bezpečnostného inžinierstva vlastníme viacero patentov a úžitkových vzorov.

Nemusíš byť génius, aby si vedel, že niečo nie je v poriadku. Bezpečnosť pri práci mnohým ľuďom veľa nehovorí a často riskujú aj svoje životy... Naše heslo znie „SAFETY FIRST“.

Sme otvorení aj novým nápadom, zrealizuj ich na ročníkovom projekte, bakalárskej či diplomovej práci. Záleží len na Tebe, či zostaneš stáť v kúte, alebo využiješ to, čo Ti ponúkame. Jedna vec je istá, u nás NEVYHORÍŠ, lebo u nás vždy bezpečne!

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

Viac o nosných predmetoch študijného programu na stránke Ústavu integrovanej bezpečnosti.

   

Integrovaná bezpečnosť

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti.

 

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky a nebezpečné odpady
 • charakterizovať a vysvetliť problematiku základov bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva
 • opísať problematiku v oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií
 • opísať a charakterizovať požiadavky pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • charakterizovať požiadavky a problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík
 • opísať problematiku v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • charakterizovať problematiku stanovenia a hodnotenia vlastností chemických látok a vybraných parametrov pracovného prostredia
 • klasifikovať požiadavky na environmentálne vyhovujúce a bezpečné pracovisko
 • charakterizovať legislatívne požiadavky a požiadavky noriem na pracoviská ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zručnosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov
 • dokáže spracovať dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • spracovať dokumentáciu v oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk a v oblasti environmentalistiky
 • pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie rizík a vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení pri spracovaní odbornej dokumentácie
 • stanoviť základné vlastnosti chemických látok a vybraných parametrov pracovného prostredia
 • posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať základnú dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Kompetencie

Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:

 • samostatne pracovať (po absolvovaní kurzu) ako bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať riešenia na zlepšovanie
 • viesť dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia na záver štúdia spracováva bakalársku prácu týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentu tak, aby v práci preukázal vedomosti a schopnosti získané počas štúdia.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatní ako bezpečnostný technik. Tiež je možné uplatnenie v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, kde vie spracovať základnú dokumentáciu. Uplatní sa aj ako analytik rizík a v oblasti vyhradených technických zariadení. Rovnako aj v oblasti požiarneho inžinierstva, bezpečnosti pracovného prostredia a bezpečnosti výrobkov. Môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programov príbuzného zamerania.

Uplatnenie absolventov u konkrétnych zamestnávateľov

Študijný program Integrovaná bezpečnosť vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (prodekanka MTF STU)

Ing. Marcel Kuracina, PhD. (UNIQUA, vedúci oddelenia Risk Engineering)

Ing. Matej Menčík,PhD. (Faurecia Slovensko, vedúci EHS manažér)

Ing. Michal Vereš (ŽOS Vrútky, predseda predstavenstva)

Ing. Roman Kusý (ZSSK, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly ZSSK)

Ing. Marek Rolinec (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation)

Ing. Miroslav Slovák (Saneca Farmaceutical, vedúci SHE)

Ing. Branislav Birčák (vedúci odboru radiačnej ochrany A1‚ TSÚ RAO‚ MSVP a RÚ RAO)

Michal Braniš (IKEA Industry, vedci oddelenia HSE)

Ing. Martin Trnovský (GAJOS, vedúci oddelenia HSE), Ing. Ivan Reho (prezídium HaZZ SR)

Ing. Michal Belčík (Veolia Energia Slovensko, QHS specialist)

Ing. Jaroslav Zigo (Národný inšpektorát práce Trenčín, inšpektor práce)

Ing. Ivana Ďuricová, PhD. (Ministerstvo životného prostredia)

Ing. Miroslav Hrubý (Mestský úrad Trnava, Vedúci odboru stavebného a životného prostredia)

Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (MAHLE Behr Slovakia, R&D Product team leader)

Ing. Richard Balluch (Technická inšpekcia, Head Inspector for Lifting Equipment and Gas Equipmen)

Ing. Jarmila Šefanková, PhD. (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky),

Relevantné zainteresované strany: študijný program Integrovaná bezpečnosť nie je prípadom regulovaného povolania

 

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D., richard.kuracina@stuba.sk

 

PODAJ SI E-PRIHLÁŠKU

KLIKNI A VYBER SI MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)


Návod na vyplnenie e-prihlášky

Študijné plány