Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program integrovaná bezpečnosť zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na MTF vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie (nebezpečné látky, vyhradené technické zariadenia, integrované manažérske systémy, metódy analýzy rizika, technická chémia, anorganická a organická chémia, základy bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva, meranie a monitorovanie škodlivín, inžinierstvo pracovného prostredia, bezpečnosť pracovného prostredia, normalizácia a certifikácia).

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka spracovania základnej dokumentácie a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať základné charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti BOZP a súvisiacich odborov a životného prostredia. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odbore Integrovaná bezpečnosť.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D., richard.kuracina@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - Trnava, Brezno, Dubnica nad Váhom, Levice

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda