Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

Chceš byť safety manager, manager v oblasti životného prostredia, inšpektor životného prostredia a dobre zarábať? Tak študuj odbor INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ!
Venujeme sa:

  • zisťovaniu príčin požiarov a výbuchov,
  • monitorovaniu životného a pracovného prostredia,
  • počítačovému modelovaniu šírenia kontaminantov v prostredí,
  • navrhovaniu a optimalizácii technológii na ochranu prostredia,
  • skúmaniu požiarnych a bezpečnostných rizík,
  • skúmaniu výbušnosti prachov vo výbuchovej komore a mnohým iným zaujímavým veciam.

  

Vedel si, že 1 liter ropy znečistí asi milión litrov čistej vody? Dnes, v dobe rozvíjajúceho sa priemyslu každý deň čelíme nevídaným výzvam, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Stretávame sa s kontaminantami ako sú ropné látky, toxické kovy či mikroplasty vypúšťané v tonách za rok. Ich analyzovaním a následne navrhnutím protiopatrení vieme zmierniť následky znečistenia pôdy, vody, rastlín alebo vzduchu.

 

Nielen chemické látky, ale aj hlučnosť, vibrácie, osvetlenie či prašnosť majú vplyv na kvalitu nášho života. Často sa pred vonkajším svetom schovávame v uzatvorenom priestore, zapneme klimatizáciu s filtrom a čakáme, že ako zázrakom všetko zmizne. Je práve toto riešením 8 hodinovej pracovnej smeny 5x do týždňa? Preto stanovujeme desiatky ukazovateľov kvality prostredia, navrhujeme opatrenia a primerané ochranné pomôcky, ktoré vytvoria bezpečné pracovné prostredie/podmienky pre každého zamestnanca.

Plakať nad rozliatym mliekom nestačí. Preto navrhujeme a optimalizujeme technológie na ochranu prostredia. Mnohé, aj veľmi odolné látky vo veľmi malých koncentráciách vieme odstrániť napríklad UV žiarením, ozonizáciou, aktívnymi nanočasticami či viazaním na pevné látky, tzv. adsorbenty. Mimochodom, o mnohých týchto technikách a technológiách ste počuli aj v súvislosti s COVID-19. Tieto technológie vieme energeticky zabezpečiť pomocou obnoviteľných zdrojov energie a tak zabezpečiť ich autonómnu, ostrovnú prevádzku.

 

Medzi najtragickejšie dôsledky nedodržania predpisov patria požiare a výbuchy či straty na životoch. Rozumieme prečo a ako vznikajú, pretože sa zaoberáme protipožiarnou a protivýbuchovou prevenciou. A to nie bifľovaním legislatívy ako na iných školách, ale aj výskumne. Napríklad na kónickom kalorimetri skúmame požiarne riziko materiálov alebo vo výbuchovej komore výbušnosť prachov. V oblasti bezpečnostného inžinierstva vlastníme viacero patentov a úžitkových vzorov.

Nemusíš byť génius, aby si vedel, že niečo nie je v poriadku. Bezpečnosť pri práci mnohým ľuďom veľa nehovorí a často riskujú aj svoje životy... Naše heslo znie „SAFETY FIRST“.

Sme otvorení aj novým nápadom, zrealizuj ich na ročníkovom projekte, bakalárskej či diplomovej práci. Záleží len na Tebe, či zostaneš stáť v kúte, alebo využiješ to, čo Ti ponúkame. Jedna vec je istá, u nás NEVYHORÍŠ, lebo u nás vždy bezpečne!

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

Viac o nosných predmetoch študijného programu na stránke Ústavu integrovanej bezpečnosti.

   

Oficiálny popis študijného programu Integrovaná bezpečnosť

Študijný program integrovaná bezpečnosť zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na MTF vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie (nebezpečné látky, vyhradené technické zariadenia, integrované manažérske systémy, metódy analýzy rizika, technická chémia, anorganická a organická chémia, základy bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva, meranie a monitorovanie škodlivín, inžinierstvo pracovného prostredia, bezpečnosť pracovného prostredia, normalizácia a certifikácia).

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka spracovania základnej dokumentácie a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať základné charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti BOZP a súvisiacich odborov a životného prostredia. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odbore Integrovaná bezpečnosť.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D., richard.kuracina@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda