Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program personálna práca v priemyselnom podniku sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva a personálnej práce v priemyselných podnikoch, s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent najmä poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na personálny manažment, pracovné právo, štatistické metódy, účtovníctvo a marketing špecificky aplikovateľné v personálnej práci, sociálnu politiku podniku a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva, so zameraním na personálnu prácu v priemyselných podnikoch je vyprofilovať absolventa, ktorý je schopný používať štatistické vyhodnocovanie personalistických údajov a tvoriť z nich vyplývajúce analýzy na rozhodovanie stredného a vyššieho manažmentu v oblasti plánovania a zabezpečovania personálu a posudzovania optimalizácie pracovných pozícií v závislosti na ergonomických parametroch pracovísk.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent má zručnosť vo vedení výberových rozhovorov, tvorbe adaptačných programov zamestnancov, vie zabezpečovať nábor a výber zamestnancov, spracovávať personálnu agendu, používať sociologické metódy zamerané na analýzu a prieskum spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy v podniku. Má vedomosti o spracovávaní plánov potreby zamestnancov, plánov vzdelávania zamestnancov a plánovania procesu hodnotenia zamestnancov.

Nájde uplatnenie najmä ako samostatný asistent na jednotlivých špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách. Nájde uplatnenie na útvaroch mzdových a ekonomických záležitostí, vzdelávania a rozvoja, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov  a pod. Môže pracovať ako „junior HR“ manažér, asistent HR manažéra, PR manažér. Môže pôsobiť na pozícii nižšieho manažmentu v oblasti personálnej práce  v malých podnikoch.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,  peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Kristína Koltnerová, PhD., kristina.koltnerova@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda