Prejsť na obsah
Uchádzači

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania zápisov:  aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu 25, Trnava, prízemie budovy.  

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

TERMÍNY ZÁPISOV

 • 17. septembra 2019 o 09.00 hod

Poznámka: prijatému uchádzačovi bude doručené rozhodnutie o prijatí s pozvánkou na zápis do vlastných rúk.

 

PRED ZÁPISOM NA FAKULTE JE UCHÁDZAČ V INFORMAČNOM SYSTÉME

 • povinný vstúpiť prihlasovacími údajmi do e-Návratky v Akademickom informačnom systéme
 • v návratke vyjadriť záujem o štúdium na fakulte
 • vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov jeden predmet v letnom semestri
 • vybrať si preukaz študenta/resp. prolongáciu existujúceho preukazu. Pri výbere preukazu ISIC, potvrdiť súhlas s poskytnutím údajov v častiach, kde sú požadované
 • vložiť fotografiu.

 

PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium (v súčasnosti prebieha expedícia rozhodnutí o prijatí do vlastných rúk prostredníctvom slovenskej pošty.  V prípade, ak do termínu zápisu rozhodnutie o prijatí nebude uchádzačovi doručené poštou, môže sa zápisu zúčastniť).
 2. občiansky preukaz
 3. písacie potreby
 4. vyplnenú Žiadosť o ubytovanie. Vyplní iba uchádzač, ktorý je prijatý do Trnavy v dennej forme štúdia prezenčnou metódou, má záujem o ubytovanie v Študentskom domove M. Uhra. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km ( TU vytlačiť).
 5. Podmienečne prijatý uchádzač je povinný na zápis priniesť overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy.
 

PROGRAM ZÁPISU

 • príhovor zástupcu vedenia fakulty,
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v ŠD M. Uhra,
 • inštruktáž o dodržiavaní BOZP,
 • kontrola a vyplnenie ďalších tlačív.

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy fakulta vydá zapísanému študentovi až po 1. 9. 2019.

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 1. 9. 2019).

 

KURZY MATEMATIKY A FYZIKY - PONUKA

Novoprijatým študentom fakulta ponúka kurzy matematiky a fyziky zamerané na doplnenie zručností a znalostí zo stredoškolských poznatkov matematiky a fyziky. Tieto kurzy pripravia študenta k úspešnému zvládnutiu skúšok na vysokej škole technického zamerania.  Tlačivá ponuky kurzov budú doručené prijatému uchádzačovi spolu s rozhodnutím o prijatí:

Ponuka kurzov matematiky
Ponuka kurzov fyziky

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2019/2020 -  23. 9. 2019.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2019/2020

Harmonogram akademického roka