Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžinierske štúdium je II. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie I. stupňa štúdia.  Štúdium končí štátnymi skúškami a absolventovi je udelený titul Ing. – inžinier. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Dodatok dopĺňa údaje z VŠ diplomu a umožňuje absolventovi získať pracovnú pozíciu v rámci celoeurópskeho trhu práce.

Fakulta ponúka štúdium v dennej forme. Výučba prebieha v dvoch metódach štúdia.

Metóda štúdia:

  • prezenčná výučba sa uskutočňuje v pondelok až piatok, pozri vysvetlivky
  • kombinovaná výučby sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu. Táto metóda štúdia je vhodná pre uchádzačov, ktorí majú záujem študovať popri zamestnaní, pozri vysvetlivky

Štandardná dĺžka štúdia:  2 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: Ing.
Miesto štúdia: Trnava

 

Štúdium počas štandardnej dĺžky v trvaní dva roky je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené  v smernici rektora

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa štúdia.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do dňa zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov na štúdium, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Prijímacie konanie sa uskutoční BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Komisia dekana pre prijímanie uchádzačov bude posudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia z prvého stupňa štúdia, resp. z výsledkov druhého stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.

Legislatívne predpisy:
Vnútorný predpis 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1
Vnútorný predpis 3/2021 Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia na MTF STU v Trnave v akademickom roku 2021/2022

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

2. kolo prijímacieho konania – bez prijímacích skúšok

Termín podania prihlášky a doručenie povinných príloh do 31. júla2021
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. júla 2021
Zasadnutie prijímacej komisie dekana   23. augusta 2021
Zápis na štúdium          september 2021

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Výučba vo všetkých ponúkaných študijných programoch sa realizuje iba v slovenskom jazyku. Pre  zahraničných uchádzačov, ktorí študujú na fakultách univerzity v slovenskom jazyku organizuje STU Kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov

Jazyk výučby „slovenský jazyk a anglický jazyk“ znamená, že ide o študijný program vyučovaný v slovenskom jazyku a štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné.  Anglický jazyk môže byť niekedy potrebný napr. pri prečítaní odborných textov vo vyšších ročníkoch.

  

PONUKA AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV (pre vstup do e-prihlášky a na profil absolventa klikni na názov programu)

Študijný program

Výučba - jazyk Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Slovenský a anglický 90

Integrovaná bezpečnosť

Slovenský a anglický 40

Materiálové inžinierstvo

Slovenský a anglický 40
Počítačová podpora návrhu a výroby Slovenský a anglický 100

Priemyselné manažérstvo

Slovenský a anglický 110

Výrobné technológie a výrobný manažment 

Slovenský 70

Nasledujúce študijné programy, ktoré sa v akademickom roku 2021/2022 neotvárajú, budú zaradené ako moduly:

študijný program Personálna práca v priemyselnom podniku zaradený ako modul v programe Priemyselné manažérstvo

študijný program Obrábanie a tvárnenie zaradený ako modul v programe Výrobné technológie a výrobný manažment

študijný program Výrobné zariadenia a systémy zaradený ako modul v programe Počítačová podpora návrhu a výroby

študijný program Zváranie a spájanie materiálov zaradený ako modul v programe Výrobné technológie a výrobný manažment.

POVINNÉ PRÍLOHY

  • životopis
  • diplom potvrdzujúci ukončenie VŠ vzdelania na prvom stupni štúdia alebo na druhom stupni (overená kópia matrikou, resp. notárom)
  • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia s váženým študijným priemerom potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vystavila (prípadne overený matrikou, resp. notárom)
  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (iba v prípade ukončenia predchádzajúceho štúdia v zahraničí) – bližšie informácie
  • lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

Uchádzači, ktorí končia bakalárske štúdium v ak. roku 2020/2021 na MTF STU priložia k prihláške iba životopis. Ostatné povinné prílohy doplní do prihlášok študijné oddelenie po ukončení štátnych skúšok. Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium. 

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.)

  • štúdium v štátnom (slovenskom) jazyku 20 €/jedna prihláška.

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z nasledovných spôsobov:   

  • ONLINE platba (priamo platbou v elektronickej prihláške, platobná brána)
  • bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch je potrebné uviesť údaje uvedené nižšie

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 25,  917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri podaní e-prihlášky.
Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje (napr. poštovou poukážkou), JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKAM POSIELAJTE NA ADRESU:

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava 

Kontakt:
Bc. Katarína Čapkovičová
e-mail: katarina.capkovicova@stuba.sk
+421 918 646 007

e-mail: prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk