Prejsť na obsah
Uchádzači

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

Vážení uchádzači,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou Vám ponúkame zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte najneskôr do 01.09.2020 poštou, alebo osobne do podateľne fakulty doručte na fakultu (MTF STU, študijné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava):

RIADNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ (platí pre uchádzača, ktorý doručil na fakultu overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitné vysvedčenie):

  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti vytlač TU
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

 

PODMIENEČNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ (platí pre uchádzača, ktorý nedoručil na fakultu overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia):

  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti vytlač TU
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU
  • overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

Zahraniční uchádzači doručia na fakultu: rozhodnutie o uznaní ukončeného vzdelania v zahraničí vydaného na Okresnom úrade (Odbor školstva) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice - bližšie informácie TU.

 

E – NÁVRATKA

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám boli odoslané prihlasovacie údaje do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadrujete záujem o štúdium. Vstup do e-návratky a vyplnenie jednotlivých sekcií je možný do 01.09.2020.

Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona zaniká, ak najneskôr do 01.09.2020 nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59 ods. 3 zákona. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

ÚVOD DO ŠTÚDIA

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium do 1. roku pred začiatkom akademického roka povinne absolvujú ÚVOD DO ŠTÚDIA (od 08.09.2020). Program Úvodu do štúdia nájdete kliknutím TU.

Ak Vám bola na mailovú adresu odoslaná informácia o prijatí, dostavte sa na Úvod do štúdia aj v prípade, ak ste si neprevzali rozhodnutie o prijatí doručené poštou a o štúdium na fakulte máte záujem.

 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač, u ktorého vzdialenosť z bydliska do Trnavy je viac ako 40 km môže požiadať o ubytovanie v ŠD M. Uhra. Žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke (doručená na mailovú adresu uvedenú v prihláške). Žiadať o ubytovanie môže iba uchádzač prijatý na výučbu v prezenčnej metóde. O pridelení ubytovania rozhodne komisie pre sociálne veci študentov. Komisia bude posudzovať žiadosť o ubytovanie iba u uchádzačov, ktorí doručia na fakultu podpísaný súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti.  Žiadosť o ubytovanie si podávajú aj uchádzači, ktorí na fakulte študovali v minulom roku, štúdium ukončili a majú záujem o ubytovanie v ŠD.

Pridelenie ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov. Stav žiadosti – vyhovené.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy môže fakulta vydať iba zapísanému študentovi, najskôr od 08.09.2020. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2020).

 

PREUKAZ ŠTUDENTA

Prolongačná známka na predĺženie platnosti existujúceho preukazu študenta STU bude vydaná prijatému uchádzačovi až po zápise na štúdium, najskôr od 08.09.2020. Informácia, kedy si prijatý uchádzač môže prevziať nový preukaz študenta bude zverejnená  na web stránke – www.mtf.stuba.sk – aktuality.

 

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2020/2021 – 21.09.2020.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2020/2021

Harmonogram akademického roka