Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

 

Viete, že manažér kvality je potrebný v podstate v každom podniku, ktorý má zavedený systém manažérstva. Vzhľadom na neustále vyvíjajúce sa technológie, najmä v automotive, je práca manažéra kvality veľmi dôležitá. Preto nezaháľaj a príď študovať KVALITU PRODUKCIE a získaš cenné vedomosti, ktoré naštartujú Tvoju kariéru!

Naučíme Ťa, že:

  • na vytvorení kvalitného produktu sa podieľajú všetci zamestnanci organizácie,
  • kvalita znamená neustále zlepšovanie všetkých procesov, resp. činností,
  • pri zlepšovaní je možné uplatňovať veľké množstvo metód, nástrojov a techník,
  • manažérstvo kvality sa uplatňuje vo výrobnej ale aj nevýrobnej sfére,
  • existujú medzinárodné normy pre manažérstvo kvality.

 Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Oficiálny popis študijného programu Kvalita produkcie

Študijný program kvalita produkcie zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti implementovania a riadenia výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a základov materiálových a technologických znalostí. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín (matematika, fyzika, informačné technológie, náuka o materiáloch, základy výrobných technológií, základy ekonomiky a manažmentu a pod.). Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti štatistiky, systémov manažérstva kvality, bezpečnosti práce, environmentalistiky, podnikového hospodárstva, metrológie, ale aj doplnkových oblastí týkajúcich sa spoľahlivosti a spôsobilosti procesov a kontroly ich výstupov z hľadiska materiálových vlastností.

Cieľom organického prepojenia štúdia predmetov manažérstva kvality, štatistiky, bezpečnosti práce a metrológie so štúdiom prírodovedných, humanitných a materiálových je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o systémoch manažérstva kvality a riadenia výrobných procesov, ktorí súčasne budú mať znalosti o základoch technológie výroby strojárskych súčiastok a celkov a materiáloch používaných na ich výrobu, vrátane požiadaviek na úžitkové vlastnosti týchto materiálov a ich kontrolu.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu kvalita produkcie je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v danom odbore so zameraním na implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel alebo procesov. Získa schopnosť praktickej aplikácie metód štatistickej regulácie procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, získa schopnosť  aplikácie účinných nástrojov rozhodovacieho procesu, získa zručnosť v základných metrologických úkonoch potrebných na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel, získa schopnosť a zručnosť spracovávania údajov a tvorby záznamov o kvalite vo všetkých etapách reprodukčného procesu, získa schopnosť analyzovať úroveň kvality procesu a produktu a tímovo sa podieľať na tvorbe nápravných a preventívnych opatrení zlepšovania kvality produkcie.

Nájde uplatnenie ako technik manažérstva kvality s orientáciou na materiálové, výrobné a metrologické procesy priemyslu a poskytovania služieb.  Dokáže pracovať efektívne i ako člen pracovného tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, organizovať si vlastné učenie a vývoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom  profesionálnom vývoji, využívať informačné technológie v zabezpečovaní a zlepšovaní kvality produkcie, komunikovať v cudzom jazyku na základnej úrovni. Dokáže zastávať aj funkcie vedúcich menších skupín v tíme manažérstva kvality. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako technik alebo vedúci oddelenia, od ktorého sa vyžaduje všeobecná technická rozhľadenosť, schopnosť analyzovať fakty a rozhodovať na základe faktov, schopnosť riešiť bežné technické problémy. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti ďalšou vedomostnou nadstavbou.

Garant: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. miroslava.mlkva@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda