Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že mechatronika je interdisciplinárny odbor, ktorý v sebe integruje znalosti z mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, stáva sa jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich progresívnych smerov v oblasti nových prístupov pri návrhu výrobkov a technických zariadení. Hlavným cieľom programu je pripraviť odborníkov, ktorí v nadväznosti na teoretické poznatky získané štúdiom budú schopní prakticky aplikovať mechatronické princípy pri návrhu, vývoji a prevádzke moderných technologických zariadení, ako aj nových nekonvenčných technologických procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Vzhľadom na široký teoretický a praktický znalostný základ získaný v rámci štúdia tohto študijného programu, sú možnosti uplatnenia absolventa v strojárenských a elektrotechnických subjektoch s rôznym zameraním, v oblasti skúšobníctva a servisu mechatronických systémov, ako aj programovania a automatizácie technologických zariadení a systémov. Absolvent dokáže kreatívne a samostatne riešiť úlohy, ktoré sú obsiahnuté v profile absolventa a sú primerané absolvovanému bakalárskemu stupňu štúdia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU

prezenčná metóda Trnava Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda