Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Zaujíma Ťa práca s ľuďmi? Je to výzva a Ty máš na to aby si to zvládol! Špecialisti na personálnu prácu študujú PERSONÁLNU PRÁCU V PRIEMYSELNOM PODNIKU. Starostlivosť o zamestnancov je dlhodobý proces, ale naučíš sa to zvládnuť ako skutočný profesionál. Naučíme Ťa:

  • ako vybrať na pracovné miesto tých najvhodnejších uchádzačov (zabezpečiť aby boli „správni ľudia“ na „správnom mieste“),
  • ako sa noví zamestnanci najľahšie zorientujú v podniku,
  • ako využiť poznatky z rôznych oblastí pri riadení výkonnosti zamestnancov, ako dosiahnuť aby „dali zo seba to najlepšie“ a ako ich možno k tomu motivovať,
  • aké sú výhody rôznych metód rozvoja zamesntnacov a dozvieš sa v čom spočíva význam riadenia kariéry,
  • všetko o  odmeňovaní zamestnancov a poskytovaní uznania za dobre vykonanú prácu,
  • ako zvládnuť náročné rozhodnutia, ktoré musí personalista urobiť eticky.

 

 


Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

 

Oficiálny popis programu Personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný program personálna práca v priemyselnom podniku sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva a personálnej práce v priemyselných podnikoch, s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent najmä poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na personálny manažment, pracovné právo, štatistické metódy, účtovníctvo a marketing špecificky aplikovateľné v personálnej práci, sociálnu politiku podniku a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva, so zameraním na personálnu prácu v priemyselných podnikoch je vyprofilovať absolventa, ktorý je schopný používať štatistické vyhodnocovanie personalistických údajov a tvoriť z nich vyplývajúce analýzy na rozhodovanie stredného a vyššieho manažmentu v oblasti plánovania a zabezpečovania personálu a posudzovania optimalizácie pracovných pozícií v závislosti na ergonomických parametroch pracovísk.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent má zručnosť vo vedení výberových rozhovorov, tvorbe adaptačných programov zamestnancov, vie zabezpečovať nábor a výber zamestnancov, spracovávať personálnu agendu, používať sociologické metódy zamerané na analýzu a prieskum spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy v podniku. Má vedomosti o spracovávaní plánov potreby zamestnancov, plánov vzdelávania zamestnancov a plánovania procesu hodnotenia zamestnancov.

Nájde uplatnenie najmä ako samostatný asistent na jednotlivých špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách. Nájde uplatnenie na útvaroch mzdových a ekonomických záležitostí, vzdelávania a rozvoja, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov  a pod. Môže pracovať ako „junior HR“ manažér, asistent HR manažéra, PR manažér. Môže pôsobiť na pozícii nižšieho manažmentu v oblasti personálnej práce  v malých podnikoch.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,  peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda