Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program počítačová podpora výrobných technológií sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.

Podstatnou charakteristickou črtou tohto študijného programu je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných,  technických a technologických disciplín, manažmentu ako aj poznatky z informačných technológií  pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky.

Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA, počítačovej podpory  kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Predchádzajúce poznatky sú doplnené znalosťami z oblasti mechaniky, ktoré sú potrebné pre konkrétne riešenie zadaní, projektov a záverečnej práce.

Organické prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín vytvára u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi. Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov.

O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem  záujem už počas štúdia a preto sa prevažne uplatnia vo svojom obore.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.,  peter.pokorny@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Dubnica nad Váhom
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda