Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

 

Priemysel hýbe svetom! Náš priemysel potrebuje konkurencieschopné podniky a za úspechom každého z nich stojí schopný manažér. Príď študovať PRIEMYSELNÉ MANAŽÉRSTVO a získaj všetky predpoklady na úspešnú kariéru manažéra na najlepšej technickej univerzite na Slovensku!

Zaoberáme sa:

  • prepojením ekonomiky, technológií a manažérskych zručností,
  • riadením výroby a logistiky,
  • uplatňovaním nástrojov a techník priemyselného inžinierstva s cieľom zefektívnenia podnikových procesov,
  • navrhovaním a zlepšovaním podmienok práce a pracovného prostredia,
  • zručnosťami a kompetenciami potrebnými k práci manažéra.

 

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

   

Priemyselné manažérstvo

Moduly: priemyselné manažérstvo, kvalita produkcie, personálna práca v priemyselnom podniku

CIELE VZDELÁVANIA

Študijný program priemyselné manažérstvo sa zameriava na prípravu komplexnej osobnosti, ktorá bude schopná flexibilne sa uplatňovať na trhu práce. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti. Študijný program je koncipovaný modulárne, aby si študent mohol vytvárať profil absolventa podľa svojich preferencií. Po nadobudnutí teoretických poznatkov z oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied má študent možnosť profilovať sa prostredníctvom výberu voliteľných predmetov, so špecializáciou na priemyselný manažment, kvalitu produkcie alebo personálnu prácu v priemyselnom podniku.

Profilujúce predmety sa zameriavajú predovšetkým na podnikové hospodárstvo, manažment podniku, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva, manažment výroby, logistiku, marketing, metódy rozhodovania, prácu v tíme, systémy manažérstva kvality, spoľahlivosť procesov, personálny manažment a pod. V rámci vybranej profilácie získava absolvent konkrétne vedomosti, zručnosti a schopnosti podľa obsahovej náplne konkrétnej špecializácie.

Vedomosti

Prepojením štúdia prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied so štúdiom priemyselného manažérstva získa absolvent komplexné vedomosti z oblasti riadenia sociálno-technických systémov, ktoré integrujú ľudské zdroje, informácie, technológie a procesy v rámci životného cyklu výrobkov a služieb. Má široké vedomosti a porozumenie v oblasti priemyselného manažmentu, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov, ktoré umožňujú ich efektívnu aplikáciu v praxi.

Absolvent vie charakterizovať predvýrobné, výrobné a povýrobné procesy a s nimi súvisiace manažérske činnosti. Zároveň má vedomosti o kvalite technologických procesov, o výrobných odchýlkach a metodike ich merania, vie uplatňovať vedomosti z oblasti procesného a projektového riadenia, personálneho marketingu, rozumie budovaniu imidžu a značky zamestnávateľa, vie charakterizovať potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. 

Absolvent má zároveň vedomosti z oblasti základov podnikania a plánovania podnikateľských aktivít.

Zručnosti

Absolvent dokáže aplikovať vybrané metódy, techniky a nástroje priemyselného manažérstva, vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v oblasti priemyselného inžinierstva, vie aplikovať postup tvorby výrobnej stratégie a výrobného programu podniku, vie zvoliť relevantné štatistické metódy pri riešení technických a ekonomických procesov v podnikovej praxi, má praktické zručnosti z oblasti procesného a projektového riadenia, dokáže využívať nástroje personálneho marketingu v riadení ľudských zdrojov, ovláda rôzne prístupy k manažérstvu kvality a jeho normatívnemu zabezpečeniu, je schopný aplikovať nástroje a metódy zlepšovania kvality, vypracovať podklady pre vykonávanie interných auditov a zvoliť konkrétne nápravné a preventívne opatrenia pre zvyšovanie udržateľnej výkonnosti výrobnej prevádzky.

Absolvent vie stanoviť základnú štruktúru a obsah podnikateľského zámeru, dokáže zostaviť podnikateľský zámer, vie aplikovať kľúčové manažérske kompetencie v kontexte základných funkcií manažmentu a spôsob ich rozvoja.

Komptencie

Absolvent má schopnosť efektívne komunikovať, prezentovať vlastné názory a riešenia, prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť, riešiť problémy a efektívne pracovať v interdisciplinárnych aj multikultúrnych tímoch. Má schopnosť analyticky a prakticky myslieť a kreatívne pristupovať k riešeniu nových a neštandardných situácií. Je schopný samostatne pracovať, organizovať a plánovať si prácu a vlastný sebarozvoj.

Absolvent ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a je schopný ich primerane využívať vo svojej praxi. Má manažérske, ekonomické, právne, environmentálne a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone svojho povolania.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu Priemyselné manažérstvo, resp. jej modulov:

  • je pripravený flexibilne sa uplatňovať na trhu práce,
  • uplatní sa ako člen tvorivého tímu, resp. jeho vedúci v organizáciách rôzneho typu, predovšetkým na prvolíniových a stredných stupňoch riadenia priemyselných podnikov. Podľa vybranej špecializácie nájde uplatnenie na špecializovaných oddeleniach riadenia výroby, logistiky, kvality, ľudských zdrojov či marketingu. Podľa Sústavy povolaní (na sustavapovolani.sk a https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/) sa uplatní na konkrétnych pracovných pozíciách ako: riadiaci pracovník v strojárskej výrobe, špecialista plánovania výroby, špecialista ľudských zdrojov, kariérový sprievodca/konzultant, lektor ďalšieho vzdelávania, špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, špecialista pre odmeňovanie, špecialista náboru a výberu pracovníkov, špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov, odborný pracovník v oblasti štatistiky, projektový manažér v oblasti IKT, manažér v oblasti marketingu a pod.

Zároveň je schopný zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

  • je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe Priemyselné manažérstvo.

Uplatnenie absolventov u konkrétnych zamestnávateľov

Študijný program Priemyselné manažérstvo, ako pokračovateľ študijných programov Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Manažment priemyselných podnikov, Priemyselné inžinierstvo a manažment, Personálna práca v priemyselnom podniku, Inžinierstvo kvality produkcie za 69 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.

Za komerčnú sféru je možné spomenúť, napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (1984) - MH Manažment (generálny riaditeľ); Ing. Juraj Janáč (1991) - Volkswagen Slovakia (vedúci logistiky); Ing. Miroslav Daniš (1995) - ZF Boge Elastmetall Slovakia (technický riaditeľ); Ing. Martin Dzama (1998) - Stellantis (generálny riaditeľ); Ing. Jana Bogyóová (1998) - Reydel Automotive Slovakia (riaditeľka); Ing. Andrea Vaňová (2000) - Gotec Slovakia (Quality Manager); Ing. Branislav Horváth (2002) - IAC Group (Senior Injection Moulding Engineer); Ing. Kristína Šmída (2003) - Autocont (HR Director); Ing. Zuzana Kelemenová, PhD. (2004) - Schaeffler (Application Engineer); Ing. Yulia Šurinová, PhD. (2006) - Sky Medical (Plant Manager); Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (2007) - Osram (Controlling Manager); Ing. Rastislav Beňo, PhD. (2008) - Stellantis Trnava (hlavný ergonóm); Ing. Veronika Beluská, PhD. (2009) - Honeywell (Project Plannig and Control Analyst); Ing. Marián Hodulík (2010) - Volkswagen (Logistik Manager); Ing. Lenka Púčiková (2010) - Faurecia (Product Manager); Ing. Matej Daňo, PhD. (2011) - LEONI (Product Section Manager); Ing. Jaroslav Patka (2012) - Schaeffler Slovakia (generálny riaditeľ); Ing. Tomáš Podhradský (2013) - Edymax (Project Manager).

Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (1967) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (1988) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); doc. Ing. František Horňák (1992) - STU (prorektor); doc. Ing. Andrea Chlpeková (1992) - Materiálovotechnologická fakulta STU (riaditeľka ústavu); prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (1999) - UMB Banská Bystrica (manažér vnútorného systému kvality)

Relevantné zainteresované strany: Nie je to prípad regulovaných povolaní.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda