Prejsť na obsah
Uchádzači

Oficiálne informácie k študijnému programu nájdete TU.

 

Vedieť ako vyrobiť a vedieť výrobu riadiť“ – to je motto študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment (VTVM), ktorý vznikol na podnet strojárskej praxe. Strojárske firmy požadujú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú strojári, ale zároveň majú manažérske zručnosti.

 

Správna tvorba a čítanie technickej dokumentácie je základom dobrej výroby a teda aj samotnej prosperity strojárskej firmy. Preto aj u nás tvoria predmety o technickej dokumentácii stabilné základy, na ktorých sa dá budovať.

 

Jedným z dvoch hlavných pilierov študijného programu VTVM sú výrobné technológie. Tu sa študenti naučia:

  • ako je možné súčiastky vyrobiť,
  • ako zvoliť vhodné parametre výroby,
  • ako zabezpečiť nízke náklady na výrobu,
  • ako zabezpečiť kvalitu súčiastok.

Na to ako kvalitne je súčiastka vyrobená z hľadiska rozmerov a tvaru slúžia strojárske merania. Máme k dispozícii konvenčné meradlá ale aj najmodernejšiu techniku pre meranie rozmerov, makrogeometrie a mikrogeometrie – súradnicové meracie stroje, profilomer (drsnomer), kruhomer, metrologický tomograf.

 

Druhým hlavným pilierom študijného programu VTVM je výrobný manažment. Študenti tu získajú manažérske zručnosti v oblasti podnikového hospodárstva, podnikovej logistiky, manažmentu výroby a kvality.

 

 

V súčasnom globalizovanom svete je potrebné vedieť komunikovať aj so zahraničnými partnermi. Preto je v študijnom programe VTVM kladený dôraz aj na výučbu a komunikáciu v anglickom jazyku.

Výška priemernej hrubej mesačnej mzdy absolventov po ukončení Ing. štúdia.

Oficiálny opis študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment

Hlavnou charakteristickou črtou bakalárskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, základov ekonomiky a manažmentu, ako aj poznatky zo základov informatiky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky výrobných technológií, manažmentu predvýrobných etáp a manažmentu výroby, metrológie a riadenia kvality, s dôrazom na praktické zručnosti. Súčasťou štúdia sú aj anglický jazyk,  humanitné predmety a telesná výchova.

Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na druhom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

 

PODAJ SI PRIHLÁŠKU A KLIKNI NA MESTO, KDE CHCEŠ TENTO PROGRAM ŠTUDOVAŤ PRVÝ ROK

prezenčná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom
kombinovaná metóda Trnava   Dubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda