Prejsť na obsah
Uchádzači

Hlavnou charakteristickou črtou bakalárskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, základov ekonomiky a manažmentu, ako aj poznatky zo základov informatiky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky výrobných technológií, manažmentu predvýrobných etáp a manažmentu výroby, metrológie a riadenia kvality, s dôrazom na praktické zručnosti. Súčasťou štúdia sú aj anglický jazyk,  humanitné predmety a telesná výchova.

Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na druhom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda