Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program výrobné technológie sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti výrobných technológií a praktických zručností potrebných pre realizáciu výrobného procesu. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti výrobných technológií , z oblasti aplikácie CAD/CAM systémov a programovania  a z oblasti projektovania a metrológie.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, humanitných a technických disciplín so štúdiom výrobných technológií je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o technologických procesoch výroby, projektovaní výroby, počítačovej podpore technologických procesov, riadení a kvalite výrobných procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie  vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 

Absolvent  študijného programu nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Garant:  doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., jozef.bilik@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - TrnavaDubnica nad Váhom

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda