Prejsť na obsah
Uchádzači

Vážení uchádzači,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou Vám ponúkame zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte najneskôr do 03.09.2021 doručte na fakultu (MTF STU, študijné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava):

1. RIADNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ

   (platí pre uchádzača, ktorý do zasadnutia komisie dekana, t.j. do 23.08.2021 doručil na fakultu overenú   

   kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitné vysvedčenie):

  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti vytlač TU
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

2. PODMIENEČNE PRIJATÝ UCHÁDZAČ

(platí pre uchádzača, ktorý do zasadnutia komisie dekana, t.j. do 23.08.2021 nedoručil na fakultu  overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia):

  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti -  vytlač TU
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU
  • Overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy
  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Bez doručenia všetkých požadovaných dokumentov fakulta uchádzača na štúdium nezapíše.

3. ZAHRANIČNÝ UCHÁDZAČ

  • Súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti - vytlač TU
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách – vytlač TU
  • Rozhodnutie o uznaní ukončeného vzdelania v zahraničí vydaného na Okresnom úrade (Odbor školstva) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice - bližšie informácie TU.

E – NÁVRATKA

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám boli odoslané prihlasovacie údaje do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadrujete záujem o štúdium a je nevyhnutné vyplniť všetky požadované sekcie.

Vstup do e-návratky a vyplnenie jednotlivých sekcií je možný do 31.08.2021.

ÚVOD DO ŠTÚDIA

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium do 1. roku pred začiatkom akademického roka povinne absolvujú ÚVOD DO ŠTÚDIA.Program Úvodu do štúdia nájdete kliknutím TU (rozpis podľa miestností a študijných programov bude aktualizovaný). 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač na denné štúdium s výučbou v prezenčnej metóde, ktorý má záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra a vzdialenosť jeho bydliska do sídla fakulty je viac ako 40 km, si žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke na štúdium. Možnosť podať si žiadosť o ubytovanie bude spustená do 31.08.2021, do 23:59:59 hod. Po tomto termíne nebude možné si žiadosť o ubytovanie podať.

Výsledok pridelenia ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy môže fakulta vydať iba zapísanému študentovi, najskôr od 02.09.2021. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2021).

PREUKAZ ŠTUDENTA

Ak prijatý uchádzač vlastní preukaz študenta STU (z predchádzajúceho štúdia) a bude ho využívať v novom štúdiu „Prolongačná známka“ na predĺženie platnosti tohto preukazu bude vydaná až po zápise na štúdium.

Informácia, kedy si prijatý uchádzač môže prevziať nový preukaz študenta bude zverejnená  na web stránke – www.mtf.stuba.sk – aktuality.

DUBNICA NAD VÁHOM

Informácie a kontakty si môžu uchádzači, prijatí na štúdium v Dubnici nad Váhom nájsť TU

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2021/2022 – 20.09.2021.

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2021/2022

Harmonogram akademického roka