Prejsť na obsah
Dianie na MTF
  EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja

ZOZNAM PROJEKTOV

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

 Kód projektu: 313011T570

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Priemysel pre 21. storočie

 Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia

 Kód projektu: 313011T588

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Priemysel pre 21. storočie
 Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií

 Kód projektu: 313011T589

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia

 Kód projektu: 313011T596

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Priemysel pre 21. storočie

 Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami
 Kód projektu: 313011T598

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Dopravné prostriedky pre 21. storočie

 Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia
 Kód projektu: 313011T606

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadiacich systémov pre výrobné procesy so zameraním na automobilový priemysel 

 Kód projektu: 313011Y837

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja.

 Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

 Kód projektu: 313011W988

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2.-11
Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

 Výskum a vývoj vylepšení lietadla SHARK UL a ich implementácia

 Kód projektu: 313012S871

OII-VA/DP/2020/9.4-01
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie.

 Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19

 Kód projektu: 313011ATR9

OII-VA/DP/2020/9.4-01
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie

 Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)

 Kód projektu: 313011ASS8

OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

 Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární

 Kód projektu: 313021W9961

OPII-2019/7/9-DOP
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP so zameraním na „Digitálnu inklúziu“

 Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení

 kód projektu: 311071AHQ3

OPVaV-VA/DP/2018/1.1.3-04
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

 Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

 Kód projektu: 313011W085

OPII-VA/DP/2021/10.1-01 - Výzva na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

 Podpora výskumných činností excelentných laboratórií STU v Bratislave

 Kód projektu: NFP313020BXZ1

OPII-VA/DP/2021/9.3-01 - Výzva na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

 Výskum fyzikálnych, technických a materiálových aspektov vysokoteplotných reaktorov s potenciálom výroby vodíka 

 Kód projektu: NFP313010BUH7

OPII-VA/DP/2021/9.3-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

 Vývoj nových progresívnych rezných nástrojov pre obrábanie súčiastok vyrobených technológiou WAAM aditívnou výrobou za účelom zníženia počtu rezných nástrojov pri obrábaní súčiastok tvorených rôznym typom materiálu

 Kód projektu: NFP313010BWQ8

OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Výzva na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

 Vnútorný systém kvality na STU

 Kód projektu: 312011BPM7

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk