Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

III. Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko- Maďarsko o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2001

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2001 v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

Termín uzávierky výzvy: 31.01.2021

Dĺžka projektu:  max.12 mesiacov

Viac informácií: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

 

Výzva schémy malých grantov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ 

Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant

Príspevok na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100.000 do 200.000 €.

Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1.058.824 €,

Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020

 

Informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy

 

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Termín na podanie projektových návrhov vo fáze  pre-call je do 8. 4. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

http://eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/EIT-Manufacturing-_-Call-for-Proposals-2021-Guidelines.pdf

 

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Digital.

Termín na podanie projektových návrhov je do 7. 5. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2020/eitdigital2021/EIT-Digital-2021-document.pdf

 

Výzva na predkladanie ŽONFP

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 5/FMP/11b
Dátum vyhlásenia:08.01.2020
Dátum uzavretia: 09.03.2020
Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

 

Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Uzávierka výzvy je 16.12.2019.

V Rámci výzvy sú otvorené nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra so špecifickým cieľom: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 2 – Zvýšenie cezhraničnej spolupráce verejných autorít a občanov 

 Viac informácií: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-proposals-skhu-1902

 

SMART 3. výzva na projekt otvorená!

V rámci programu SMART, klasteru EUREKA, bola vyhlásená výzva na podávanie projektových návrhov, ktorá je otvorená do 11. 11. 2019.

Skrátené projektové návrhy je možné podávať do predbežného výberového procesu, kde následne prebiehajú pripomienkovania a diskusie s klasterom. Kritériá potrebné na podanie Predbežných projektových návrhov nájdete tu. Ak máte nápad na Inovatívny projekt v oblasti „Advanced Manufacturing“ a chceli by ste sformovať medzinárodné konzorcium na jeho rozvoj, SMART ponúka možnosť zúčastniť sa SMART Proposer´s Day dňa 3.10.2019 v Leuven-e, v Belgicku. Viac informácii o stretnutí nájdete na tomto linku.

Projekt SHUTTLE PCP otvorí 20. Septembra 2019 výzvu na výberové konanie na podporu vývoja s názvom Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe”.

Víťazné inštitúcie a organizácie môžu získať v prvej fáze kontrakt až do výšky 240.000 € na inštitúciu. Pre viac informácií o PCP výberovom konaní a pre následný prístup k dokumentom od 20. Septembra neváhajte navštíviť stránku  https://www.shuttle-pcp.eu/pre-commercial-procurement/

 

Aktuálne je otvorená projektová výzva z konzorcia EIT Manufacturing, kde je termín na podanie pre-call do 8. 4. 2019. Viac informácií nájdete tu.

Navrhované témy projektov v EIT Manufacturing z Match Making Event-u členov konzorcia, ktorý sa konal vo februári 2019 v San Sebastián nájdete tu.