Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

EIT RAW MATERIALS Vás pozýva na online workshop “KAVA Call 9 Project Factory”, ktorý sa bude konať 4. novembra 2021 o 10:00 CET (cez online platformu MS Teams)

 

Program workshopu sa bude venovať témam výzvy  “KAVA Call 9 Project Factory”:

 • Upscaling
 • Vzdelávanie
 • Budovanie kapacít RIS
 • Otázky a odpovede
 • Budovanie kapacít RIS KAVA Výzva 8 - Návrhy 1. fázy – získané poznatky
 • Individuálna konzultácia vašich projektových návrhov s pracovníkmi ECLC

Program s podrobnými informáciami o workshope KAVA Call 9 Project Factory nájdete tu:

 

Na registráciu na I. časť – plenárne zasadnutie – 10:00 – 12:00 SEČ použite nasledujúci odkaz:

https://www.lyyti.in/KAVA_CALL_9_PROJECT_FACTORY_6532

 

Registrácia je otvorená do piatku 29. októbra 2021 (do konca pracovného dňa).

 

Na registráciu do II. časti - 13:00 – 16:20 - Individuálna konzultácia návrhov Výzvy KAVA 9 s pracovníkmi ECLC prosím použite nasledujúci odkaz:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/KAVA9ProjectFactory@eitrawmaterials.eu/bookings/

 

Všetky dokumenty nájdete v InfoCenter ( https://infocenter.eitrawmaterials.eu ) v priečinku KAVA 9, ako aj na webovej stránke v časti Innovation – Call for Projects. ( https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects-2022/) 

EIT Manufacturing ponúka jedinečný vzdelávací program EIT Manufacturing Doctoral School prostredníctvom svojich partnerských univerzít v spolupráci s priemyselnými a výskumnými centrami. Poslaním Doctoral School je vzdelávať novú generáciu inovátorov, lídrov a začínajúcich podnikateľov, ktorí sú schopní vytvárať globálne konkurencieschopnú a udržateľnú výrobu. Ide o akreditovaný vzdelávací program, ktorý tvorí nadstavbu k existujúcim doktorandským programom a ponúka možnosť trénovať budúcich lídrov v oblasti inovácií priemyselnej výroby. Je určený pre ukončených študentov inžinierskych programov a doktorandov. 

 

STU  je jednou zo zakladajúcich partnerských inštitúcií programu, vďaka čomu sa môžu naši doktorandi zapojiť do programu bez poplatku, navyše môžu získať dodatočné štipendium na mobility. Bližšie informácie o programe, jeho benefitoch a ako postupovať pri registrácii nájdete na nasledujúcom linku: https://eitmanufacturing.eu/activities/eit-manufacturing-doctoral-school/

 

Najbližší termín na podanie prihlášky: 15. september 2021 23:59 CET  

EIT Manufacturing otvára výzvu EVO-R, súťaž, ktorá sa sústredí na prilákanie, výber a podporu mladých tímov/jednotlivcov, z oprávnených krajín EIT RIS s cieľom priniesť na európsky a ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s malou výrobou, ktoré už boli vyvinuté pomocou regionálnych programov.

Vybrané subjekty budú oprávnené na získanie finančnej podpory vo forme sub-grantingu, na vykonávanie nasledovných aktivít (všetci uchádzači si musia vybrať minimálne 2 z 5 aktivít):

• rozvíjať výsledky výskumu do komerčne dostupných produktov alebo služieb malého rozsahu• vyhľadáva/získavať potenciálnych zákazníkov na trhoch EÚ a na svetových trhoch• pripraviť uvedenie produktu / služieb na trh • získať certifikáty týkajúce sa výrobkov / služieb, ktoré podporujú rozvoj podnikania v určitých priemyselných odvetviach alebo na trhoch. • založenie spoločnosti

 

Otvorenie výzvy: 20.5. 2021 Uzávierka: 20.6.2021 o 17:00 CET 

Financovanie: vybraných bude maximálne 25 organizácií, ktoré budú mať možnosť získať sub-granting vo výške max. 30.000€

 

Spôsob podania návrhu: cez e-mail ris@eitmanufacturing.eu

 

Celé znenie výzvy ako aj template a informácie ako postupovať pri podaní návrhu nájdete na nasledujúcom linku:  http://ris.eitmanufacturing.eu/call-evo-r/

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Raw Materials.  

Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

Otvorenie výzvy - Monday, 1 March 2021

Otvorenie portálu SeedBook pre podávanie projektových návrhov - Early April 2021

Termín na registráciu projektových návrhov v SeedBook - 19 April 2021 at 13:00 CET

Termín na podanie Draftov projektových návrhov do SeedBook - 3 May 2021 at 13:00 CET

Vyhodnotenie draftov projektových návrhov -Tuesday, 4 May - Thursday, 20 May 2021

Výsledok hodnotenia komunikovaný konzorciu -  21 May 2021

Finálny termín podania projektového návrhu - 1 September 2021 at 13:00 CET

 

Projektový návrh v schéme EIT Raw Materials sa podáva cez systém „SeedBook“:

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

 

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Výzva na predkladanie projektových návrhov EIT Digital 2022

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v roku 2022 v schéme EIT Digital.

Uzávierka: 12.5.2021 o 5 p.m. (CET)

Výzvy EIT Digital 2022 sú zamerané na dve hlavné oblasti:

 • DIGITAL INNOVATION FACTORY - na naštartovanie alebo podporu technologického podniku či produktu
 • DIGITAL ENTREPRENEURIAL ACADEMY - na podporu rozvoja podnikateľských zručností vo výučbe vo vzdelávacích programoch orientovaných na digitálne technológie. a to konkrétne prostredníctvom magisterských programov EIT, odborných kurzov certifikovaných EIT Digital a tiež letných škôl EIT.

 

Projektový návrh v schéme EIT Digital sa podáva elektronicky cez interný systém EIT Digital

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Viac informácií o podmienkach výzvy EIT Digital 2022 nájdete na nasledujúcich linkoch:

Výzva EIT digital 2022:

https://www.eitdigital.eu/eitdigital2022

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/2021/eitdigital2022/EIT-Digital-2022-document.pdf

Pracovný program EIT digital 2022:

https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2020-2022/

...............................

V prípade, že máte záujem nájsť si partnera, dňa 14.4.2021 sa uskutoční EIT Digital Brokerage Event, na ktorý je potrebné sa zaregistrovať a pripraviť si krátku prezentáciu svojej idey. Viac informácií nájdete na webe: https://www.eitdigital.eu/newsroom/events/2021/eit-digital-2022-brokerage-event/

................................

Zdroj: EIT Digital (www.eitdigital.eu/eitdigital2022), ERA Portal (www.eraportal.sk),

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

 • Pre-Call: Uzávierka March 22, 2021, 23:59 CEST
 • Main Call *: otvorenie March 25, 2021 – Uzávierka May 7, 2021, 23:59 CEST.

Viac informácií o podmienkach výzvy EIT Manufacturing 2022 nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitmanufacturing.eu/call-for-activity-proposals-2022/

Projektový návrh v schéme EIT Manufacturing sa podáva cez systém „EIT Manufacturing Plaza“:

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

 *Podmienkou účasti na Main call je podanie projektového návrhu vo fáze Pre-Call.

 

Výzva na podávanie projektov vo výzve ESA PECS – 6. výzva

Termín predkladania projektových návrhov v systéme EMITS:  10.3.2021

Oprávnení žiadatelia: spoločnosti a výskumný a akademický sektor zo SR* (do 20% rozpočtu projektu môže byť partner zo zahraničia, nie však ako „prime contractor“)

Podmienka pre žiadateľov: Jeden predkladateľ (v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity) môže v rámci jednej výzvy predložiť maximálne 2 nesúvisiace projektové návrhy, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ.

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

financovanie projektov: 100% (s dôrazom, aby projekty nežiadali najvrchnejšiu hranicu stanovenú na danú aktivitu, ale aby boli rozpočty zostavené efektívne)

Typy aktivít vo výzve:

a) Flight segment and close to market Space Ground Products – max. na projekt 400k € - Industry ako „prime contractor“ + v konzorciu musí byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 4 finálny TRL najmenej 6.

b) Research and Development activities - max. 250k € - preferovaný líder projektu Industry + v konzorciu by mal/mohol byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 3 finálny TRL najmenej 5.

c) Space (Downstream) application – max. 200k € - preferovaný líder projektu Industry + v konzorciu musí byť koncový zákazník. Vstupný TRL najmenej 4 finálny TRL najmenej 6.

d) Preparatory Activites - max. 125k € - akýkoľvek partner môže byť líder, ale s preferenciou spolupráce Academy a Industry. Väčšinou TRL 1 až 3.

Detaily výzvy nájdete v nasledujúcom dokumente: TU

Hlavné ciele 6. Výzvy:

 • posilnenie inovačného potenciálu, zvýšenie konkurencie schopnosti, tvorba pracovných príležitostí
 • potreba zníženia „brain drain“ kvalifikovaných skúsených ľudských zdrojov
 • podpora „customer-industry-academia“ spolupráce
 • zvýšenie participantov z Industry
 • zvýšenie TRL a získanie zákazníkov

 

Chcete sa dozvedieť ako napísať správny projektový návrh do ESA Pecs Výzvy? Všetky informácie nájdete TU.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

 

Dátum uzavretia: 15.1.2021

 

Prioritná os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu 

Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12

 

Výzva v schéme H2020 – European Green Deal call

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.9.2020 bola otvorená najväčšia výzva v schéme H2020 s názvom European Green Deal Call na podporu výskumno-inovačných projektov, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Štruktúra výzvy „Green Deal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve horizontálne oblasti, ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD. Tematické oblasti GDC sú nasledovné:

 1. Increasing climate ambition
 2. Clean, affordable and secure energy
 3. Industry for a clean and circular economy
 4. Energy and resource efficient buildings
 5. Sustainable and smart mobility
 6. Farm to fork
 7. Biodiversity and ecosystems
 8. Zero-pollution, toxic-free environments

Spolu s dvomi horizontálnymi oblasťami:

 1. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 2. Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Rozdelenie tematických oblastí GDC na jednotlivé témy nájdete vo tu.

Termín na predloženie projektových návrhov : 26.1.2021

Zhrnutie informácií o jednotlivých oblastiach výzvy môžete nájsť na ERA Portál Slovensko v prezentácii Národného koordinátora programu HORIZONT 2020, ktorá je zverejnená na webe:

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/10/SPOJENA-prezentacia_Green-Deal-Call_v2-2.pdf

Jednotlivé výzvy podľa tematických oblastí sú dostupné na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

III. Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko- Maďarsko o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2001

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2001 v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti 

Termín uzávierky výzvy: 31.01.2021

Dĺžka projektu:  max.12 mesiacov

Viac informácií: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

 

Výzva schémy malých grantov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ 

Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant

Príspevok na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100.000 do 200.000 €.

Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1.058.824 €,

Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020

 

Informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy

 

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Termín na podanie projektových návrhov vo fáze  pre-call je do 8. 4. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

http://eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/EIT-Manufacturing-_-Call-for-Proposals-2021-Guidelines.pdf

 

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Digital.

Termín na podanie projektových návrhov je do 7. 5. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2020/eitdigital2021/EIT-Digital-2021-document.pdf

 

Výzva na predkladanie ŽONFP

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 5/FMP/11b
Dátum vyhlásenia:08.01.2020
Dátum uzavretia: 09.03.2020
Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

 

Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Uzávierka výzvy je 16.12.2019.

V Rámci výzvy sú otvorené nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra so špecifickým cieľom: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 2 – Zvýšenie cezhraničnej spolupráce verejných autorít a občanov 

 Viac informácií: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-proposals-skhu-1902

 

SMART 3. výzva na projekt otvorená!

V rámci programu SMART, klasteru EUREKA, bola vyhlásená výzva na podávanie projektových návrhov, ktorá je otvorená do 11. 11. 2019.

Skrátené projektové návrhy je možné podávať do predbežného výberového procesu, kde následne prebiehajú pripomienkovania a diskusie s klasterom. Kritériá potrebné na podanie Predbežných projektových návrhov nájdete tu. Ak máte nápad na Inovatívny projekt v oblasti „Advanced Manufacturing“ a chceli by ste sformovať medzinárodné konzorcium na jeho rozvoj, SMART ponúka možnosť zúčastniť sa SMART Proposer´s Day dňa 3.10.2019 v Leuven-e, v Belgicku. Viac informácii o stretnutí nájdete na tomto linku.

Projekt SHUTTLE PCP otvorí 20. Septembra 2019 výzvu na výberové konanie na podporu vývoja s názvom Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe”.

Víťazné inštitúcie a organizácie môžu získať v prvej fáze kontrakt až do výšky 240.000 € na inštitúciu. Pre viac informácií o PCP výberovom konaní a pre následný prístup k dokumentom od 20. Septembra neváhajte navštíviť stránku  https://www.shuttle-pcp.eu/pre-commercial-procurement/

 

Aktuálne je otvorená projektová výzva z konzorcia EIT Manufacturing, kde je termín na podanie pre-call do 8. 4. 2019. Viac informácií nájdete tu.

Navrhované témy projektov v EIT Manufacturing z Match Making Event-u členov konzorcia, ktorý sa konal vo februári 2019 v San Sebastián nájdete tu.