Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov (3 - 6 mesiacov)

Štipendiá na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) určené pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov  - žiadosti sa prijímajú priebežne počas roka.

V rámci projektovej spolupráce je možnosť uchádzať sa o:

  • Cielená projektová podpora Akcie – posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktuálne sa jedná o oblasti:

Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“)

Organizácia rakúsko-slovenských školení

Doktoráty pod dvojitým vedením

  • Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – témy a aktivity si zvolia projektoví partneri v súlade s cieľmi Akcie

Deadline na podávanie žiadostí je 15. 10. 2019

Aktuálne informácie o ponuke štipendií a grantov nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 


 

Výberové kritériá na Erasmus+ mobility zamestnancov fakulty

Pri výbere účastníka programu Erasmus+ z radov zamestnancov sa vychádza z pracovných programov záujemcov o mobilitu, pričom sa zohľadňuje:

  • záujem fakulty (ústavov, oddelení, etc.) o kvalifikačný rast zamestnancov a rozvojových zámerov jej pracovísk,
  • nadviazanie kvalitných vzťahov a udržiavanie stabilných kontaktov s príslušnou partnerskou inštitúciou,
  • počet realizovaných mobilitných pobytov žiadateľa v danom roku (uprednostňujú sa žiadatelia, ktorí neabsolvovali resp. absolvovali menej mobilitných pobytov v danom roku).

Termín podávania online prihlášok na Národný štipendijný program SR je do 30. apríla 2019 do 16:00 hod. Viac informácií o štipendiu NŠP SR nájdete tu.

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

  Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite zamestnancov a učiteľov Informácie a pokyny