Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Národný štipendijný program SR - Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2020/2021

  • Termín predkladania žiadostí: on-line: 31. október 2020 do 16:00 hod.
  • Žiadosť o štipendium a cestovný grant na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka sa predkladá online na stipendia.sk. (resp. www.scholarships.sk –  uchádzači zo zahraničia)

Štipendiá sú určené (okrem študentov a doktorandov) aj pre: postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej inštitúcii. Podmienkou je udelenie titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu) nie staršieho ako 10 rokov k termínu uzávierky.Výskumný pobyt je možné realizovať v dĺžke 3-6 mesiacov.

Bližšie informácie sa dočítate na: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-letny-semester-akad-rok-2020/2021-otvorena

 

Slovenská akademická informačná agentúra informuje o výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Uzávierka: 30. 4. 2020

Uchádzať sa je možné v nasledovných kategóriách:

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE VŠ UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (1 - 3 MESIACE)

ŠTIPENDIUM DAAD NA VÝSKUMNÉ POBYTY PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV DAAD (1 - 3 MESIACE)

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 


 

Výberové kritériá na Erasmus+ mobility zamestnancov fakulty

Pri výbere účastníka programu Erasmus+ z radov zamestnancov sa vychádza z pracovných programov záujemcov o mobilitu, pričom sa zohľadňuje:

  • záujem fakulty (ústavov, oddelení, etc.) o kvalifikačný rast zamestnancov a rozvojových zámerov jej pracovísk,
  • nadviazanie kvalitných vzťahov a udržiavanie stabilných kontaktov s príslušnou partnerskou inštitúciou,
  • počet realizovaných mobilitných pobytov žiadateľa v danom roku (uprednostňujú sa žiadatelia, ktorí neabsolvovali resp. absolvovali menej mobilitných pobytov v danom roku).

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

  Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite zamestnancov a učiteľov Informácie a pokyny