Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Vážení študenti,

aktuálne informácie z Útvaru medzinárodných vzťahov STU k mobilitám ako aj inštrukcie ako postupovať počas pandémie vírusu COVID-19 nájdete tu.

 


 

Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program  SR

 • Realizácia pobytov v rámci akademického roka 2020/2021.
 • Termín predkladania žiadostí je 30. apríl 2020 do 16:00 hod.
 • Žiadosti o štipendiá (možnosť uchádzať sa aj o cestovný grant) sa predkladajú on-line cez stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre:

 • študentov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 • doktorandov na študijný/výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
 • postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej VŠ/ výskumnej organizácii

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Podrobné informácie na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-akademicky-rok-2020/2021-je-otvorena.


 

Štipendium DBU v Nemecku

Možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Výška štipendia je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Dňa 01.04.2020 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Zúčastnia sa i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky Vaše otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2020 a všetci absolventi z minulých rokov.

Prihlásiť sa je možné na: https://www.dbu.de/2613.html

Informáciu môžete nájsť aj na stránkach: http://dbu.de/2600.html 

Pozvánka

Poster


 

Erasmus+ študijný pobyt

Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na:

https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu resp. prodekanom pre vzdelávanie ešte pred podaním prihlášky.

 


 

EIT Digital ponúka študentom z vybraných krajín štipendiá na letné školy v európskych metropolách

Študenti budú môcť stráviť dva týždne leta 2020 vo vybranej európskej metropole a získať skvelú skúsenosť do svojho CV. Počas letnej školy je možnosť pracovať na zadaniach pre top európske firmy, navštíviť lokálne inovačné huby, stretnúť top startup-istov z danej krajiny, a hlavne spoznať nové mesto a skvelých ľudí.

EIT Digital Summer Schools ponúkajú:

 • 2 týždne zaujímavých workshopov
 • 16 programov zameraných na digitálne inovácie a business skills
 • Výber z 13 top európskych miest v 12 európskych krajinách
 • Možnosť pracovať na pracovných zadaniach pre top európske firmy
 • Super voľnočasové aktivity
 • Možnosť získania štipendia

Termín podávaná prihlášok so zvýhodnenými podmienkami pre „early birds“ je 1.2.2020. Posledný dátum podania prihlášky o štipendium je 15.3.2020.

Viac informácií o programoch letných škôl a podmienkach získania štipendia nájdete tu

 


 

Výberové kritériá na Erasmus+ študijný pobyt pre akademický rok 2020/2021

Pri výbere na študijný pobyt Erasmus+ sa zohľadňujú nasledovné kritériá:

 • študijné výsledky (VŠP za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU) a plnenie si študijných povinností (počet získaných kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia na MTF STU)
 • jazykové znalosti uchádzača doložené jazykovým certifikátom
 • osobné aktivity uchádzača (napr. aktívna účasť študenta na  Študentskej vedeckej konferencii a pod.)

 

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko bola vyhlásená výzva o štipendiá:

Štipendiá na krátkodobé pobyty
Doktorandi zo štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka
Aktuálne informácie o ponuke štipendií nájdete pre Akciu Rakúsko-Slovensko tu.

 

V programe Akcia Rakúsko-Slovensko je otvorená ďalšia výzva o štipendiá:

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (uchádzači z humanitných odborov a umenia)

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

Podrobné informácie o ponuke štipendií sú zverejnené tu

 

Termín podávania prihlášok na Erasmus+ stáže pre akademický rok 2019/2020

Prihlášky na Erasmus+ stáže sa podávajú priebežne počas celého roka, bližšie informácie nájdete tu. Aktuálnu ponuku Erasmus+ stáží nájdete tu.

 

International Visegrad Fund - Visegrad Scholarship Program 2020

Ponuka bakalárskych (V4), magisterských a po-magisterských štipendií
Študenti/ výskumníci môžu požiadať o štúdium/výskum až na 4 semestre
Štipendium do výšky 2 500 EUR/ semester
Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2020

Informácie o ponuke štipendií nájdete tu

 

Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite študentov Informácie a pokyny    Archív výziev na študijné pobyty