Prejsť na obsah
Dianie na MTF

ZOZNAM PRIJATÝCH  UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

ZOZNAM PODMIENEČNE PRIJATÝCH  UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - termín zápisu podmienečne prijatých uchádzačov 13. septembra 2017. 

 

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.  

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník. 

 

B) TERMÍNY ZÁPISOV

V čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. v priestoroch pred aulou bude prebiehať fotografovanie prijatých uchádzačov pre potreby registrácie v Akademickom informačnom systéme  (AIS) fakulty a pre potreby výroby preukazu študenta. Je nevyhnutné, aby ste sa dostavili v tomto čase na fakultu.  


26. júna 2017 o 10.00 hod.

Denná forma štúdia prezenčnou metódou v Trnave
Študijné programy: integrovaná bezpečnosť, kvalita produkcie, materiálové inžinierstvo, mechatronika v technologických zariadeniach, personálna práca v priemyselnom podniku, priemyselné manažérstvo, počítačová podpora výrobných technológií, výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment, výrobné zariadenia a systémy

Výučbové stredisko Dubnica nad Váhom: všetky študijné programy v prezenčnej metóde

 
27. júna 2017 o 10.00 hod.

Denná forma štúdia prezenčnou metódou v Trnaveaplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Denná forma štúdia kombinovanou metódou v Trnave: všetky študijné programy
Výučbové stredisko Dubnica nad Váhom: všetky študijné programy kombinovanej metóde

.

  

TERMÍNY ZÁPISOV SA NETÝKAJÚ UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM PODMIENEČNE!!!

   

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium (v súčasnosti prebieha expedícia rozhodnutí o prijatí do vlastných rúk prostredníctvom slovenskej pošty.  V prípade ak do termínu zápisu rozhodnutie o prijatí nebude uchádzačovi doručené poštou, môže sa zápisu zúčastniť).
 2. občiansky preukaz 
 3. písacie potreby
 4. uhradenú poštovú poukážku (v sume je zahrnutý poplatok za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt….) 
  Poukážka bude uchádzačovi doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade nedoručenia rozhodnutia do dňa zápisu, prijatý uchádzač je povinný platbu uhradiť na účet fakulty: Štátna pokladňa SK44 8180 0000 0070 0008 1404, poštová poukážka typu U, variabilný symbol 011
 5. ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2017/2018
  Vytlačiť konkrétny študijný program.   Na zápise si uchádzač vyberie jeden z ponuky voliteľných predmetov. 
 6. N-VI Vydanie Preukazu študenta a Prolongačnej známkyvytlačiť obojstranne, vyplniť
  INFORMÁCIA K PREUKAZOM ŠTUDENTA - dôležité (klikni na link)
 7. vyplnenú Žiadosť o ubytovanie. Vyplní iba uchádzač, ktorý je prijatý do Trnavy v dennej forme štúdia prezenčnou metódou, má záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km ( TU vytlačiť) - aktualizácia 19.6.2017
 

D) PROGRAM ZÁPISU

 • fotografovanie (v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.)
 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v ŠD M. Uhra, o akademickej knižnici, o využívaní informačného systému (AIS)
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zápis predmetov na akademický rok 2017/2018 (Študijný plán si uchádzač prinesie k zápisu, viď bod C)

 

E) POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy fakulta prijatému uchádzačovi vydá až po 1. 9. 2017 (nie na zápise)
V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 1. 9. 2017). 

 

F) KURZY MATEMATIKY A FYZIKY-PONUKA

Novoprijatým študentom ponúkame kurzy matematiky a fyziky zamerané na doplnenie zručností a znalostí  zo stredoškolských poznatkov matematiky a fyziky. Tieto kurzy pripravia študenta  k úspešnému zvládnutiu skúšok na vysokej škole technického zamerania.  Nižšie uvedené tlačivá budú doručené prijatému uchádzačovi spolu s rozhodnutím o prijatí:

 

Ponuka kurzov matematiky
Ponuka kurzov fyziky

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2017/2018 -  18. 9. 2017.