Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Výzva na podporu Medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávaniam, strednými školami a súkromným sektorom. Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014 – 2021. Oprávnenými žiadateľmi sú vysoké a stredné školy na Slovensku, pričom žiadateľ musí mať najmenej jedného partnera z donorských krajín (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko). Oprávnené sú všetky regióny SR!

Minimálna výška poskytnutého grantu je 5000 eur a maximálna výška 200 000 eur, alokácia na výzvu je 1 058 824 EUR. Grant pokryje do 100% oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie sa nevyžaduje.

átum uzatvorenia výzvy je 30. jún 2022. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Všetky podrobnosti sa dozviete na nasledujúcich webových odkazoch:

OTVORENÁ výzva EIR RAW MATERIALS 2023

EIT RAW Materials otvorilo výzvu pre projekty riešené v roku 2023 s cieľom pracovať na odolnejšej Európe a znížiť závislosť od kritických surovín. Predkladanie projektových návrhov bude prebiehať v dvoch fázach, 1. DRAFT proposal a 2. FINAL proposal. Hodnotené budú oba návrhy.

 

Dôležité termíny

 • Proposal registration: Tuesday, 31 May 2022, 13:00 CET
 • Draft proposal submission: Tuesday, 31 May 2022, 13:00 CET
 • Final proposal submission: Wednesday, 14 September 2022, 13:00 CET

EIT RawMaterials zaviedlo aktualizáciu Lighthouse programmes, tak aby odrážali najnaliehavejšie potreby hodnotového reťazca surovín (raw materials value chain). Nové témy teraz zahŕňajú Circular Societies, Sustainable Materials a Responsible Sourcing. Konkrétne témy projektových návrhov oblastiach Upscaling, Higher Education a Lifelong Learning a tiež templates pre projektové návrhy nájdete zverejnené na webe EIT Raw materials:  

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

 

Tento rok EIT RawMaterials po prvýkrát rozšírila túto výzvu aj na non-members, je preto možné zahrnúť do projektových návrhov aj nečlenov EIT RM zo strany z priemyslu, výskumu a vzdelávania, vrátane začínajúcich podnikov a malých a stredných podnikov.

 

V prípade záujmu o podanie projektového návrhu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že 9.2.2022 bola otvorená výzva v schéme  EIT Manufacturing.

Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

 • 1. fáza: Uzávierka, 11. March, 2022. 23:59 CET
 • 2. fáza*: otvorenie 14. March – Uzávierka  29. April, 2022, 23:59 CET

*Podmienkou účasti na 2. fáze je podanie projektového návrhu v 1. fáze.

Témami výzvy 2023 sú:

 • Automation for human-centered factories
 • Collaborative robots and solutions for flexible manufacturing
 • Smart technologies for circular and green manufacturing
 • AI and digital twins for manufacturing system

Viac informácií o podmienkach výzvy v jednotlivých kategóriách výzvy – Education, Innovation a RIS v rámci EIT Manufacturing 2023 nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/2022/02/EIT-Manufacturing-_-2023-Call-for-Proposals-Guidelines.pdf

Zároveň pripomíname, že v prípade, že by ste sa radi pripojili k existujúcim konzorciám pripravujúcim svoje projektového návrhy, je možné si ich projektové nápady pozrieť na platforme Wide Ideas, cez ktorú je potrebné ich priamo kontaktovať. K tohtoročným projektovým nápadom sa dostanete cez sekciu „Call for Proposal 2023“, na sociálnej platforme AGORA, do ktorej je rovnako potrebné si spraviť registráciu. Po registrácii v AGORA Vám bude umožnené registrovať sa aj do samotnej platformy Wide Ideas.

Projektový návrh v schéme EIT Manufacturing sa podáva cez systém „EIT Manufacturing Plaza“. V prípade záujmu o podanie projektového návrhu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy spúšťa výzvu na rok 2022 pre švajčiarske projekty spojené so sieťami COST

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) spúšťa výzvu na rok 2022 pre švajčiarske projekty spojené so sieťami COST (akcie COST).

Tento rok SNSF opäť vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov COST na podporu práce vykonávanej vo Švajčiarsku v rámci nedávno schválených akcií COST zo série COST CA191## a COST CA201##. Uchádzať sa môžu výskumníci, ktorí majú aspoň jeden rok postdoktorandskej praxe a ktorí sa aktívne zúčastňujú na akcii COST. Požiadavky sú podrobne uvedené v dokumente výzvy.

COST (European Cooperation in Science and Technology) je program, ktorého cieľom je umožniť prelomový vedecký vývoj vedúci k novým konceptom a produktom. COST spája európskych výskumníkov, aby spoločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom transeurópskej spolupráce.

Odborná porota vyhodnotí vedecké prednosti žiadostí na základe posudkov externých odborníkov. S cieľom pomôcť pri definovaní zloženia komisie sa hlavným žiadateľom dôrazne odporúča, aby sa predregistrovali do 18. marca 2022.

 

Viac informácií je dostupných na nasledovných webových odkazoch:

Webová stránka SNSF COST

Dokument výzvy pre projekty COST vo Švajčiarsku

COST webová stránka

 

EIT Manufacturing MatchMaking event 8.-9.2022 – nájdite si partnerov do projektu

Vážení záujemcovia o podanie projektu v schéme EIT Manufacturing,

Na stretnutí MatchMaking Event 2022, ktoré sa bude konať  8.-9. Februára 2022:

 • Sa dozviete Detaily výzvy 2023.
 • Budete mať možnosť stretnúť potenciálnych partnerov .
 • Získate podporné rady a informácie od expertov z EIT Manufacturing.
 • Zistíte, ak podať úspešný projektový návrh.

Pre účasť na MatchMaking Evente je potrebné sa registrovať na platforme Hopin.

Zároveň pripomíname, že všetci účastníci výzvy EIT Manufacturing môžu pristupovať k nápadom na projekty na platforme Wide Ideas, keďže samotné idey nebudú prezentované počas live eventu, je odporúčané naštudovať si idey vopred a na MatchMaking evente si dohodnúť stretnutia s konkrétnymi partnermi. K tohtoročným projektovým nápadom sa dostanete cez sekciu „Call for Proposal 2023“, na sociálnej platforme AGORA, do ktorej je rovnako potrebné si spraviť registráciu. Po registrácii v AGORA Vám bude umožnené registrovať sa aj do samotnej platformy Wide Ideas.

 

Celý program MatchMaking Eventu nájdete tu.

Otvorené výzvy Horizont Európa - Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Dovoľujeme si Vás informovať, že bolo otvorených 29 tém v rámci všetkých troch destinácii Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, programu Horizont Europa. Linky na všetky výzvy sú dostupné na nasledujúcom webe:

 
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-globalne-vyzvy-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost/#tabs_desc_62555_4

Otvorené výzvy Horizont Európa - Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa boli otvorené nové výzvy. Jednotlivé témy v rámci otvorených výziev sú dostupné na webe Národnej kancelárie Horizontu , kde je zároveň zverejnený aj pracovný program a letáky s prehľadom výziev. Bližšie informácie k otvoreným výzvam nájdete tu.

EIT Manufacturing organizuje online štyri Ideation Sessions s cieľom predložiť prvé návrhy a nápady na projekty k podujatiu MatchMaking, ktoré sa uskutoční v dňoch 8.-9.2.2022.

Projektové idey na rok 2023 sa týkajú jednej zo štyroch tém, v ktorých postupne budú prebiehať ideation sessions:

 • 19 January 2022: AI and digital twins for manufacturing systems
 • 25 January 2022: Smart technologies for circular and green manufacturing
 • 27 January 2022: Collaborative robots and solutions for flexible manufacturing
 • 1 February 2022: Automation for human-centered factories

Verejné ideačné stretnutia môžete sledovať na sociálnej sieti AGORA, v časti (sphere) ‘Call for Proposals 2023’, kde bude k dispozícii link v časoch od 10:00 – 12:30.

Pred pripojením sa do siete AGORA je potrebné požiadať o pripojenie k sieti na nasledujúcom linku: www.agora-eitmanufacturing.eu/

Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov 2023 je k dispozícii na weboch:

www.eitmanufacturing.eu/news-media/news/future-call-thematics-identified/

www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/matchmaking-event-2022/

Formálny sprievodca Výzvou na predkladanie návrhov na rok 2023 bude publikovaný vo Februári 2022 po uskutočnení MatchMaking eventu.

Prvá výzva Interreg Central Europe

Interreg Central Europe v rámci programu 2021-27 otvoril prvú výzvu na predkladanie návrhov s orientačným rozpočtom 72 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Výzva je určená pre organizácie z celej strednej Európy a zameraná na podporu nadnárodnej spolupráce pri riešení spoločných výziev našich regiónov a miest.

Termín podania projektových návrhov:  23. február 2022.

Projektový návrh sa podáva v anglickom jazyku.

Prioritné oblasti financovania sú 4 a tie sa delia na ďalšie špecifické ciele:

 1. SMART - Cooperating for a smarter central Europe  
 2. GREEN - Cooperating for a greener central Europe
 3. CONNECTED - Cooperating for a better connected central Europe
 4. GOVERNED - Improving governance for cooperation in central Europe

 Podmienky nadnárodného projektu Interreg Central Europe:

 • partnerstvo aspoň 3 partnerov z 3 rôznych krajín
 • optimálna dĺžka trvania projektu cca 3 roky
 • celkový rozpočet medzi 1,5 až 3 miliónmi €

 Oprávnení účastníci:

 • Národné, regionálne a miestne verejné orgány
 • Súkromné ​​inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou
 • Medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu programu alebo, s obmedzeniami, podľa medzinárodného práva

 

Oprávnené krajiny vo výzve:

Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.  Zoznam všetkých opravených regiónov je dostupný tu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/IPv5-Appendix-1.pdf

Ďalšie informácie k výzve sú dostupné na webe:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Podrobný návod na písanie projektového návrhu je k dispozícii na weboch:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#How_to_apply

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/introductiontofunding.html

 

V prípade záujmu máte možnosť sa prihlásiť na prvý webinár k výzve, ktorý sa bude konať: 2. decembra o 10:00 -11:30 online

Registrovať sa môžete tu: https://community.interreg-central.eu/registration/profile

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv