Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

 

Dátum uzavretia: 15.1.2021

 

Prioritná os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu 

Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12

 

Výzva v schéme H2020 – European Green Deal call

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.9.2020 bola otvorená najväčšia výzva v schéme H2020 s názvom European Green Deal Call na podporu výskumno-inovačných projektov, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Štruktúra výzvy „Green Deal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve horizontálne oblasti, ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD. Tematické oblasti GDC sú nasledovné:

  1. Increasing climate ambition
  2. Clean, affordable and secure energy
  3. Industry for a clean and circular economy
  4. Energy and resource efficient buildings
  5. Sustainable and smart mobility
  6. Farm to fork
  7. Biodiversity and ecosystems
  8. Zero-pollution, toxic-free environments

Spolu s dvomi horizontálnymi oblasťami:

  1. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
  2. Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Rozdelenie tematických oblastí GDC na jednotlivé témy nájdete vo tu.

Termín na predloženie projektových návrhov : 26.1.2021

Zhrnutie informácií o jednotlivých oblastiach výzvy môžete nájsť na ERA Portál Slovensko v prezentácii Národného koordinátora programu HORIZONT 2020, ktorá je zverejnená na webe:

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/10/SPOJENA-prezentacia_Green-Deal-Call_v2-2.pdf

Jednotlivé výzvy podľa tematických oblastí sú dostupné na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

 

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv