Prejsť na obsah
Študenti

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.  

 

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
 • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v aktuálnom akademickom roku.

 

Výška pôžičky a úročenie

Od akademického roku 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študent si môže požiadať o pôžičku vo výške od 500 € do 2 300 €, študent III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 €

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Žiadosti o pôžičku je možné doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

 • 15. september alebo
 • 31. október.

Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne v pracovných  dňoch počas úradných hodín
 • poštou,
 • kuriérskou službou

na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1

Každý žiadateľ zasiela žiadosť o pôžičku na adresu fondu samostatne, študijné oddelenie fakulty len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku. Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu fondu uvedenú vyššie.

Podrobné informácie nájdete na web stránke http://www.fnpv.sk