Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Spôsob zápožičky vybavení Multimediálneho pracoviska

(Odbor poznatkového manažmentu)

Multimediálne pracovisko poskytuje služby zamestnancom MtF STU v čase prevádzky OPOM a to za týchto všeobecných podmienok a pravidiel:

 • vypožičanie zariadenia je možné len po vyplnení a podpísaní potvrdenia o prevzatí predmetov,
 • výpožičná doba je max. 5 pracovných dní, výnimku z tohto ustanovenia udeľuje v odôvodnenom prípade príslušný prodekan MtF STU,
 • za vypožičané zariadenia je zodpovedný vypožičiavateľ v plnom rozsahu,
 • zakazuje sa akékoľvek zasahovanie do vypožičaných zariadení pracoviska, ako aj inštalovanie alebo konfigurovanie softvéru bez predchádzajúceho súhlasu vedúcej odboru poznatkového manažmentu,
 • používanie vypožičaných zariadení musí byť v súlade s návodmi na obsluhu,
 • zariadenia pracoviska sa vypožičiavajú na jednotlivé akcie podľa týchto zostupne zoradených priorít:
 1. Propagácia štúdia na MtF STU, evidencia a spracovanie štruktúry uchádzačov o štúdium na MtF STU a prezentácia výsledkov prijímacieho konania na MtF STU.
 2. Konferencie a akcie organizované fakultou.
 3. Konferencie a akcie organizované katedrou.
 4. Prezentácie zamestnancov v rámci inauguračného, resp. habilitačného konania.
 5. Prezentácie zamestnancov v rámci obhajoby doktorskej dizertačnej práce.
 6. Prezentácie interných doktorandov v rámci obhajoby doktorskej dizertačnej práce.
 7. Aktívna účasť zamestnancov na medzinárodnych konferenciách a sympóziach.
 8. Prezentácie súvisiace s riešením medzinárodných grantových projektov.
 9. Aktívna účasť zamestnancov na domácich konferenciach a sympóziach.
 10. Prezentácie na prednáškach predmetov z učebných plánov fakulty.

V sporných prípadoch organizáciu výpožičiek rieši vedúca OPOM po konzultácii s príslušným prodekanom.