Prejsť na obsah
Odbor

Profil oddelenia

Fakulta v súčasnosti prechádza procesom komplexnej modernizácie a výstavbou novej objektovej skladby v areáli na Bottovej ulici v Trnave, ktorá po jej ukončení by mala pre fakultu znamenať výborné postavenie medzi fakultami na Slovensku a vytvorenie špičkového zázemia nielen pre študentov a pedagógov fakulty, ale aj pre ostatnú verejnosť. Práve vysoké tempo a objem investícii na fakulte si vyžaduje vytvoriť team ľudí, schopných sledovať priebeh a kvalitu realizovaných prác. Samozrejmosťou je dobrá predprojektová príprava, ktorá neskoršie eliminuje riziko naviac prác, neoprávnených výdavkov voči čerpaniu dotácií zo zdrojov EU a podobne.  Práve na základe vyššie uvedeného bolo v rámci novej organizačnej štruktúry zriadenie oddelenie investičnej výstavby, ktorého úlohou je zabezpečiť:

  • Odborný a technický dohľad prostredníctvom odborníkov s niekoľkoročnou praxou a oprávnením na realizáciu stavebného dozoru v oblasti pozemných stavieb, cestných stavieb a podobne,
  • Konzultačné aktivity v rámci predprojektovej prípravy investičných zámerov,
  • Príprava podkladov a odborná spolupráca s  generálnym projektantom pripravovaných stavieb,
  • Sledovanie kvality spracovávaných rozpočtov a ich jednotlivých položiek.

Prioritné investičné úlohy oddelenia v nasledujúcom období:

  • Dostavať a sprevádzkovať rozostavané objekty v areáli Campusu na Bottovej ulici v Trnave,
  • Zrealizovať rozbehnuté projekty rekonštrukcie a modernizácie pôvodných objektov,
  • Úspešne spustiť už rozpracované projekty prístavby objektov pri ľahkých laboratóriách,
  • Zabezpečovať podklady pre spracovanie architektonickej štúdie areálu fakulty,
  • Realizovať konzultácie pri spracovávaní projektovej dokumentácie, vrátane stavebných povolení vychádzajúcich so schválenej architektonickej štúdie, vrátane modernizácie plavárne, telocvične a posilňovne fakulty,
  • Zabezpečiť výkon technického a staveného dozoru pre rekonštrukciu striech starých objektov, ako aj ostatných investičných celkov.