Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Vedecká grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia
Projekty riešené v roku 2011
VEGA 1/0256/09 1486 Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení Experimental and simulation methods of dynamical analysis of mechatronic subsystems of technological equipments UVSM doc. Ing. M. Naď, CSc. 2009-11
VEGA 1/0206/09 1487 Inteligentná montážna bunka Intelligent assembly cell UVSM prof. Ing. K. Velíšek, CSc. 2009 -12
VEGA 1/0163/10   1496 Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch Clamping fixtures in intelligent production systems UVSM doc. Ing. Košťál, PhD. 2010-11
VEGA 1/1041/11 1410 Analýza nerovnovážnych tepelno-metalurgických a napäťovo-deformačných procesov vo výrobných technológiách zahŕňajúcich rýchle ochladzovanie a tuhnutie kovových materiálov Analysis of non-equilibrium thermal, metallurgical and stress-strain processes in production technologies involving rapid cooling and solidification of metallic materials. UVSM doc. RNDr. M. Behúlová, CSc.  2011-13
VEGA 1/0389/11 1411 Numerická, symbolická a experimentálna analýza nekonzervatívnych mechanických sústav Numerical,symbolic and experimental analysis of nonconservative mechanical systems UVSM Ing. T. Nánási, CSc. 2011-13
VEGA 1/0390/11 1413 Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov Application of innovative layers and coatings for reconstruction of tribologicaly loaded surfaces. UVSM Ing. E. Labašová, PhD.  2011-13
 Kultúrno - edukačná grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia
Projekty riešené v roku 2011
KEGA 3/7131/09 1735 Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov Laboratory of Production System program Controll UVSM doc. Ing. P. Košťál, PhD. 2009-11