Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Výskumná charakteristika

Výskum na Ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky je zameraný na podporu a rozvoj bakalárskeho štúdia v študijných programoch: Výrobné zariadenia a systémy, Mechatronika technologických zariadení a systémov a inžinierskeho štúdia v študijnom programe: Výrobné zariadenia a systémy, participuje na doktorandskom štúdiu v študijnom odbore: Strojárske technológie a materiály. Výskumná činnosť ústavu je orientovaná na riešenie aktuálnych problémov v oblastiach výrobných zariadení a systémov, aplikovanej mechaniky, ako aj na podporu odborného rastu pedagogických, výskumných a technických pracovníkov ústavu.

 

Ťažiskové oblasti VVČ sú:

 1. Pružné výrobné systémy
 2. Inteligentné upínacie systémy
 3. Špeciálne výrobné zariadenia
 4. Pneumatické a elektropneumatické riadiace systémy
 5. Materiálový tok vo výrobných systémoch
 6. Využitie výpočtovej techniky v konštruovaní strojov a zariadení
 7. Modelovanie, analýza a simulácia mechanických systémov a strojových agregátov
 8. Aplikácia mechatronických princípov v oblasti technologických zariadení a technologických postupov
 9. Diagnostické a identifikačné metódy
 10. Spoľahlivosť mechanických systémov
 11. Vibroizolácie, akustika a biomechanika
 12. Stanovenie chladiacich charakteristík kaliacich médií
 13. Pevnostné, tepelné, fluidné, dynamické a združené analýzy konštrukcií, strojných zariadení a technických systémov
 14. Počítačové modelovanie, numerická simulácia, analýza a optimalizácia technológií tvárnenia, zvárania, zlievania a tepelného spracovania

 

UVSM momentálne disponuje nasledovnými laboratórnymi priestormi: laboratórium robotiky, virtuálne laboratórium pneumatických a elektropneumatických systémov, laboratórium pneumatiky, laboratórium FESTO, laboratórium CAD, laboratórium mechaniky strojov, tribologické laboratórium, laboratórium termomechaniky a mechaniky tekutín, výpočtové laboratórium pre numerické simulácie, laboratórium počítačového modelovania, laboratórium pre výskum a meranie vibračných a akustických javov, mechanická dielňa.

V rámci prepojenia vedy a praxe UVSM úzko spolupracuje s viacerými strojárskymi, energetickými podnikmi a výskumnými pracoviskami ( FESTO spol. s r.o. Bratislava; SMC Priemyselná automatizácia spol. s r.o. Bratislava; ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava; TOMA INDUSTRIES spol. s r.o. Trnava; ŽOS, a.s. Trnava; INA Skalica, spol. s r.o. Skalica; VUJE, a.s. Trnava; EBO Slovenské elektrárne, a.s. Jaslovské Bohunice; JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice; AllDeco, spol. s r.o. Jaslovské Bohunice) ako aj ústavmi SAV.

Významnú časť vedecko-výskumných aktivít UVSM predstavuje spolupráca s partnerskými zahraničnými univerzitnými pracoviskami, medzi najvýznamnejšie patrí TU Viedeň, TU Miskolc, TU Cluj-Napoca, TU Poznaň, VUT Brno, UTB Zlín, VŠB Ostrava, TU Brašov, TU Chemnitz, ZČU Plzeň, TU Iževsk, a iné.

 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti na UVSM sa publikujú v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch a zároveň sa prezentujú na rôznych vedeckých konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sa tiež implementujú do vzdelávacieho procesu na ústave.