Prejsť na obsah
Študenti

Študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) organizujeme celofakultne na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity viac ako dve desiatky rokov. Predstavuje významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli, prispieva k zvýšeniu atraktivity štúdia, má význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte.

Je súčasťou vedecko-výskumnej činnosti a pedagogickej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov. Organizuje sa v oblastiach študijných odborov, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch. Pre rozvoj jazykových schopností a jazykovej spôsobilosti študentov môže byť študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) organizovaná aj na pracoviskách zabezpečujúcich odbornú jazykovú prípravu.

Cieľom konferencie je vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov svojej študentskej vedeckej odbornej činnosti, vytvoriť predpoklady pre individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov, ako aj zvýšiť jej úroveň, zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov, zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty.

Do ŠVOČ sa zapájajú študenti prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia všetkých foriem, na základe vlastného slobodného rozhodnutia. Majú možnosť získať cenné skúsenosti pri prezentácii vlastných prác a naučiť sa úspešne čeliť otázkam odbornej komisie z danej oblasti.

 

ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov na ústavoch a pracoviskách fakulty pod vedením pedagogických, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe vypracovaním prác, ktoré sú následne prezentované na "Študentskej vedeckej konferencii". V ak roku 2017/18 sa ŠVK uskutoční dňa 12. apríla 2018.

 

Zúčastnení študenti získajú certifikát o účasti a úspešní študenti budú ocenení formou mimoriadneho štipendia. Abstrakty prezentovaných prác budú zverejnené na web stránke fakulty.

 

 

 

svk