Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Číslo projektu

Názov projektu

Doba riešenia

Zodpovedný riešiteľ

1/0200/09

Nová generácia upínacích prípravkov pre inteligentné výrobné systémy

2009-2012

doc. Ing. Peter Košťál, PhD

1/0256/09

Experimentálne a simulačné metódy dynamickej analýzy mechatronických subsystémov technologických zariadení

2009 - 2011

Ing. Milan Naď, CSc.

 

1/0206/09

 

Inteligentná montážna bunka

2009 - 2012

Velíšek Karol, Prof.Ing. CSc.

KEGA 3/5211/07

Tvorba a budovanie virtuálneho laboratória pneumatických a elektropneumatických systémov riadenia

01.01.2007 - 31.12.2009

Velíšek Karol, Prof.Ing. CSc.

KEGA 3/4154/06

Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy.

01.01.2006 - 31.12.2008

Mudrik Jozef, doc., Ing., CSc.

VEGA 1/3193/06

Multifunkčná výrobno-montážna bunka

01.01.2006 - 31.12.2008

Karol Velíšek, Prof., Ing., CSc.

VEGA 1/3164/06

Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch

01.01.2006 - 31.12.2008

Peter Košťál, Ing., PhD.

VEGA 1/0721/08

Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov

01.01.2008 - 31.12.2010

doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

VEGA 1/0832/08

Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov

01.01.2008 - 31.12.2010

Ing. Helena Kraváriková, PhD.

VEGA 1/0837/08

Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

01.01.2008 - 31.12.2010

RNDr. Mária Behúlová, CSc.

VEGA1/0090/08

Optimalizované systémy a procesy výkonového ultrazvuku

01.01.2008 - 31.12.2010

Ing. František Pecháček, PhD.

RAV MŠ SR 4/0102/06

Analýza dynamických vlastností vybraných mechatronických sústav s ozubeným prevodom

01.01.2006 - 31.12.2011

doc.Ing. Jozef Mudrik, CSc.