Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Číslo projektu:

3/4154/06

Slovenský názov:

Budovanie vedeckovýskumného a pedagogického centra Prevody a prenosy.

Anglický názov:

Building of scientific and pedagogical centre "Gearing and Transmission"

Katedra:

Katedra aplikovanej mechaniky

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

Mudrik Jozef, doc., Ing., CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

 

 

Číslo projektu:

3/5211/07

Slovenský názov:

Tvorba a budovanie virtuálneho laboratória pneumatických a elektropneumatických systémov riadenia

Anglický názov:

Building of pneumatics and electro pneumatics system controlling virtual laboratory

Katedra:

Katedra technologických zariadení a systémov

Doba riešenia:

01.01.2007 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ

Prof. Ing. Velíšek Karol, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

 

Číslo projektu:

1/3193/06

Slovenský názov:

Multifunkčná výrobno-montážna bunka

Anglický názov:

Multifunkction manufacturing-assembly cell

Katedra:

Katedra technologických zariadení a systémov

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

Prof., Ing., Karol Velíšek, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/3164/06

Slovenský názov:

Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch

Anglický názov:

Aplication intelligent fixtures in manufacturing and assembly process

Katedra:

Katedra technologických zariadení a systémov

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing.Peter Košťál, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0837/08

Slovenský názov:

Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

Anglický názov:

Design and optimisation of innovative forming and heat treatment technologies supported by FEM simulation

Katedra:

Katedra aplikovanej mechaniky

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

RNDr. Mária Behúlová, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0090/08

Slovenský názov:

Optimalizované systémy a procesy výkonového ultrazvuku

Anglický názov:

Optimalized systems and processes of performance ultrasound

Katedra:

Katedra technologických zariadení a systémov

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

Ing. František Pecháček, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0721/08

Slovenský názov:

Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov

Anglický názov:

Quantification of cooling properties of coolants in the field of heat thermal treatment processes supported by computer modeling suport of dominantly thermal technological processes.

Katedra:

Katedra aplikovanej mechaniky

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0832/08

Slovenský názov:

Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov

Anglický názov:

Thermo-mechanical analysis of the welding process using the experimental and modelling by the finite element method

Katedra:

Katedra aplikovanej mechaniky

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Helena Kraváriková, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta