Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Názov programu

Číslo komisie

  Čislo projektu  

Názov projektu

Názov projektu v angličtine

Doba riešenia

Zodpovedný riešiteľ

APVV 

 

SK-HU-0011-08 

Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu 

Implementation of Production logistics in to learning system 

29.05.2009-31.12.2010

doc. Ing. Peter Košťál, PhD. 

Iné 

 

10/2009 

Spolupráca pri meraní vibrácií a hluku plavidla 

Cooperation in measurements of the noise and the vibrations of the vessels 

20.02.2009-20.02.2009

Ing. Sztankay,CSc. Ing.Németh 

 

 

 

Prioritná os    2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie       2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných  výskumom a vývojom do praxe

Kód výzvy     OPVaV-2008/2.2/01-SORO

 

Laboratórium pružných výrobných systémov  s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

 

Cieľom projektu je vybudovanie pružného výrobného systému s robotizovanou obsluhou, ktorá umožní bezvýkresovú výrobu. Výrobok bude namodelovanýna PC vo vhodnom 3D CAD programe, následne vygenerovaný riadiaci program potrebný pre výrobu danej súčiastky a tento program bude spustený v pružnom výrobnom systéme, ktorý danú súčiastku fyzicky vyrobí. Takýmto spôsobom bude možné vyhotoviť potrebné súčiastky pre konkrétny výrobok, ktorý sa môže vo finálnej fáze zmontovať. Všetky vyrobené súčiastky budú počas výroby podrobené kontrolným operáciám, v dôsledku

čoho bude vo finálnej montáži podstatne znížená nepodarkovosť hotových výrobkov.

Na tomto prototypovom zariadení bude možné skúmať vplyv rôznych výrobných stratégií pri

výrobe na výrobné náklady, čas potrebný pre výrobu požadovaného množstva výrobkov a na ďalšie dôležité parametre efektivity samotnej výroby. Ďalej bude možné skúmať a prezentovať výhody bezvýkresovej výroby a dopad takéhoto spôsobu výroby na efektívnosť celého procesu v predvýrobnej aj vo výrobnej etape.

 

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Kontakt: Prof. Ing. Karol Velíšek, PhD.