Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium numerických simulácií
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc, doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Kontakt: +421 906 068 439, +421 906 068 429,
e-mail: maria.behulova@stuba.skmilan.nad@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium numerických simulácií pozostáva z dvoch vzájomne prepojených výskumných pracovísk, a to Výskumného pracoviska pevnostných a dynamických analýz a Výskumného pracoviska termálnych analýz. Laboratórium je určené na realizáciu numerických analýz a počítačových simulácií mechanických a mechatronických sústav a technologických procesov výroby a spracovania materiálov, zahŕňajúcich riešenie pevnostných, dynamických, tepelných, fluidných a elektro-magnetických úloh, ako aj zložitých kontaktných a multifyzikálnych problémov. V laboratóriu sú inštalované programové systémy ANSYS (modulárny programový systém pre riešenie multifyzikálnych inžinierskych problémov metódou konečných prvkov), DEFORM (programový systém pre numerickú simuláciu procesov tvárnenia a tepelného spracovania), SYSWELD (softvér pre modelovanie a simuláciu procesov tepelného spracovania a zvárania so zahrnutím fázových transformácií), MSC Marc (konečno-prvkový programový systém pre riešenie vysoko nelineárnych úloh), MSC Adams (dynamické simulácie virtuálnych prototypov mechanických sústav), Dynast (simulácia a animácia správania sa dynamických sústav), JMatPro (softvér pre výpočet materiálových vlastností multikomponentných zliatin), Wolfram Matematica a Matlab.

 

Fotografie: