Prejsť na obsah
Výskum

FAQ-Otázky a odpovede k výzve na predkladanie Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na STU

Čo mám urobiť ak chcem podať žiadosť o dotáciu na projekt VEGA/KEGA?
Sledovať výzvu, ktorá je vyhlasovaná spravidla v marci - apríli daného roka so začiatkom projektov v budúcom roku. Výzva býva zaslaná riaditeľom ústavov, aj zverejnená na web stránke MTF id=11645 

Kam mám odovzdať/odoslať elektronickú alebo papierovú verziu podávanej žiadosti?
Po vyplnení žiadosti o grant cez systém e-vega a jeho odoslaní v elektronickej podobe v stanovenom termíne je potrebné priniesť na OVZV Potvrdenie o podaní žiadosti, vytlačenú papierovú verziu podávaného projektu a taktiež elektronicky zaslať podávaný projekt na adresu alena_michalikova@stuba.sk

Ako sa dozviem, či bola podávaná žiadosť úspešná?
Po zasadnutí komisií VEGA (približne prvá polovica novembra) a vyhodnotení žiadostí v prvom kole hodnotenia zverejní MŠVVaŠ SR na svojej stránke https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2016/ bodové hodnotenie podávaných žiadostí o grant VEGA/KEGA. Toto hodnotenie je výsledkom kvality podávaného projektu, nezaručuje však jeho financovanie.

Kde nájdem informáciu, či je moja úspešná žiadosť o dotáciu vybraná na financovanie?
Na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-rozpisu-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-v-roku-2016/
Zároveň sú tieto informácie spracovávané na OVZV MTF a oznámené každému riešiteľovi. Súčasne je otvorená zákazka v Magione, i zákazka v dochádzkovom systéme ESED. Zostáva počkať na presun dotácie na účet fakulty a úspešný riešiteľ môže začať riešiť projekt.

Čo sa stane s mojou žiadosťou, ak bol projekt úspešne bodovaný, ale nevybraný na financovanie?
Takéto projekty sú prehodnotené vedením fakulty a najkvalitnejšie z nich môžu byť preradené medzi inštitucionálne projekty, čiže riešitelia môžu pracovať na riešení projektu.

Kde môžem získať informácie o projekte (o aktualizácii riešiteľskej kapacity, podávaní ročnej správy, o čerpaní finančných prostriedkov...)
Predovšetkým na oddelení OVZV. Všetky potrebné informácie počas riešenia projektu Vám bývajú zasielané emailom, alebo osobne na oddelení.

Ako mám postupovať v prípade, že mám riešený projekt, ale odchádzam na iné pracovisko?
V takomto prípade treba postupovať v súlade s Pravidlami a Štatútom VEGA.
Pravidlá – čl. 6, odstavec 5, 6 a 7

Ako budem riešiť situáciu s financiami, ak pre mňa pracuje spoluriešiteľská organizácia na plnení cieľov vytýčených v projekte?
Ak je spoluriešiteľské pracovisko fakulta v rámci STU rieši sa to presunom dotácie, ak je spoluriešiteľské pracovisko iná vysoká škola, alebo iný subjekt, rieši sa to presunom dotácie na základe Zmluvy o presune finančných prostriedkov, alebo refundáciou nákladov na riešenie.

Nestihol/a som vyčerpať peniaze určené na daný rok riešenia, môžem si ich preniesť do ďalšieho roka?
Neminuté finančné prostriedky je možné presunúť do nasledujúceho roku riešenia projektu.

Čo s nevyčerpanými financiami na konci riešenia projektu?
Riešiteľ projektu je povinný riadiť prácu na projekte tak, aby vyčerpal finančné prostriedky do konca októbra. Ak sa predsa len stane, že to nie je možné, treba o tom informovať OVZV, následne EO. Po rozhodnutí dekana sa v najhoršom prípade vrátia FP agentúre.

V prípade projektov KEGA sa robí na konci riešenia projektu záverečná oponentúra. Kto určuje oponentov záverečnej správy?
Na návrh vedúceho projektu predseda rady záverečnej oponentúry (spravidla prodekan pre vedu a výskum) určí  dvoch oponentov záverečnej správy. (Pravidlá KEGA čl. 8 odst. 1, písm. b.)

Som mladý výskumník a chcem vyskúšať podať projekt, kde sa dozviem ako na to?
Projekty Mladý výskumník sú projekty univerzitného typu a podávajú sa na základe výzvy, ktorá je rozosielaná na ústavy prostredníctvom OVZV a tiež zverejnená na našej web stránke pod id=11511

V koľkých exemplároch odovzdávam žiadosť (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov)? Je potrebné ju poslať elektronicky?
Žiadosť sa odovzdáva v 2 printových verziách na predpísanom formulári, súčasne ju treba poslať elektronicky na adresu: alena_michalikova@stuba.sk

Po vyplnení a odovzdaní návrhu projektu(Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) ho posudzujú ešte dvaja posudzovatelia, kto ich určuje?
Jedným z posudzovateľov je prodekan pre vedu a výskum, druhého určí prodekan. Posudzovanie návrhu projektu je anonymné.

Kto vyberá z podávaných projektov (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) tie, ktoré budú financované?
Projekty s najvyšším počtom bodov sú posielané na rektorát, následne na porade prodekanov a rektora sú vyberané projekty na financovanie.

Kedy prichádzajú peniaze na riešenie projektu(Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov)na účet fakulty?
Po výbere projektov na financovanie sú úspešným žiadateľom odovzdané na rektoráte dekréty a krátko na to prichádza dotácia z rektorátu na fakultu.

Sú finančné prostriedky určené na riešenie projektov Mladých výskumníkov excelentné tímy na celú dobu riešenia projektu, alebo sú na daný rok a môžem počítať s ďalším financovaním v nasledujúcom roku?
Ak je riešenie projektu plánované na 2 roky, po prvom roku bude predložená správa, ktorá bude obsahovať výsledky dosiahnuté za dané obdobie. Na základe vyhodnotenia bude/nebude projekt navrhnutý na ďalšie financovanie.

Ako sa počíta riešiteľská kapacita na projektoch Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov?
Na projekty Mladý výskumník je stanovená riešiteľská kapacita 1000 hodín/projekt. Ak sú na projekte napr. 3 riešitelia delí sa táto čiastka tromi.

Počas riešenia sa zmení cieľ projektu (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov), alebo časť jeho dosahovania, ako to mám ošetriť, aby som nemusel vrátiť finančné prostriedky?
Prostredníctvom OVZV treba požiadať pána prorektora pre vedu a výskum o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov.

Projekty Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) riešia väčšinou študenti 3. stupňa VŠ. Ak moje štúdium skončí skôr, ako končí riešenie projektu, čo s tým?
Buď ukončíte riešenie projektu ku dňu ukončenia štúdia vrátane záverečnej správy, alebo ho ukončí na Vaše požiadanie zástupca na projekte, ale samozrejme je o tomto potrebné informovať prostredníctvom OVZV rektorát.

V akom termíne sa podávajú APVV projekty?
Projekty APVV sa podávajú podľa jednotlivých druhov výziev. Výzvy zverejňuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja na svojej webovej stránke.

V prípade riešenia APVV projektu akou formou sa preposiela časť finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii?
Poslanie časti finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii sa realizuje prostredníctvom zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi zúčastnenými stranami.

Je možné v priebehu riešenia APVV projektu meniť čerpanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami?
Čerpanie finančných prostriedkov podlieha schválenému návrhu projektu a realizuje sa na základe pokynov APVV k čerpaniu finančných prostriedkov.  Všetky ostatné zmeny je potrebné vopred konzultovať s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Mám veľmi dobrú spoluprácu s praxou a reagujem na výzvu na projekt. Som povinný tieto projekty zaevidovať na OPOM OVZV?
Každý výskumný alebo vzdelávací projekt je potrebné zaevidovať na OVZV.

Započítavajú sa mi iné domáce projekty riešiteľskou kapacitou do úväzku?
Určite áno, ale výška a spôsob započítavania do úväzku je individuálny a je potrebné ho konzultovať s prodekanom pre vedu a výskum .

Chcem si podať žiadosť o habilitáciu/inauguráciu, kde nájdem informácie?
Všetky informácie sú na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html?page_id=3203 

Je potrebné predložiť zoznam publikačnej činnosti, ale nemám separáty.
Akademická knižnica na úseku evidencie publikačnej činnosti a ohlasov buduje inštitucionálny repozitár digitálnych objektov – požiadajte o separát katarina.kalivodova@stuba.sk, alebo   alena.vaclavova@stuba.sk.