Prejsť na obsah
Výskum

ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRI RIEŠENÍ PROJEKTOV


Ako sa dozviem o výzvach na projekty?
Ako napísať projekt?
Kde nájdem tlačivá na podanie projektu?
Čo urobiť pred podaním projektu?
Ako podať projekt?
Ako sa dostanem k povinným prílohám na podanie projektu?
Kto mi pridelí interné číslo projektu (zákazku) na MTF?
Otázky financií na projekte – schválili mi projekt a čo financie?
Prevod financií spoluriešiteľom
Čerpanie financií projektu / Základná finančná kontrola
Kontrola priebežného čerpania rozpočtu v EIS MAGION
Môžu sa preúčtovať výdavky z jedného projektu na iný projekt?
Čo urobiť, ak chcem financie pridelené v jednom roku použiť v druhom roku?
Odmeny z projektov
Riešiteľská kapacita na projekte
Môžem zaplatiť úhradu z projektu niekomu, kto nie je v riešiteľskom kolektíve projektu?
Ako spraviť záverečnú / ročnú správu o projekte?
Uvádzanie projektu v publikáciách
Kde je projekt evidovaný?
Ktoré projekty tvoria dotáciu?
Môžu sa publikácie financované z projektu predávať?
Kontakty a kompetencie
Použité skratky

 

AKO SA DOZVIEM O VÝZVACH NA  PROJEKTY?

 

AKO NAPÍSAŤ PROJEKT

Užitočné linky:

Prodekan pre vedu a výskum každoročne vydáva usmernenia k jednotlivým typom projektov. Vždy sa riaďte pokynmi príslušnej agentúry.

 

KDE NÁJDEM TLAČIVÁ NA PODANIE PROJEKTU

VEGA

Systém e-VEGA, prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskou akadémiou  vied (SAV), slúži na elektronické podávanie žiadostí a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o dotáciu. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľské kolektívy, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.
https://www.minedu.sk/on-line-system-na-elektronicku-spravu-agendy-vega/

Pred podávaním žiadosti prostredníctvom on-line systému je dôležité oboznámiť sa so štatútom a pravidlami VEGA, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
https://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-vega/

 

KEGA

Systém e-KEGA, prevádzkovaný MŠVVaŠ SR, slúži na elektronické podávanie žiadostí a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o dotáciu. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľské kolektívy, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.
http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Pred podávaním žiadosti prostredníctvom on-line systému je dôležité oboznámiť sa so štatútom a pravidlami KEGA, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
http://www.minedu.sk/zakladne-dokumenty-kega

V záujme skvalitnenia systému štátnej podpory poskytovanej na riešenie projektov KEGA sa žiadosť o dotáciu na nový projekt, ako aj ročná a záverečná správa, podáva prostredníctvom on-line systému Portálu vysokých škôl.
https://www.minedu.sk/pokyny-a-formular-ziadosti-o-dotaciu-rocnej-a-zaverecnej-spravy/

 

APVV

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk.

V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti, ktoré sú vygenerované systémom.
https://www.apvv.sk/elektronicke-sluzby/podat-ziadost.html

Ak pred podaním žiadosti žiadateľ nemá na Portáli APVV vytvorené konto, treba sa zaregistrovať. Žiadosť je možné podať len pre práve otvorené výzvy.

 • Všeobecné výzvy – Podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky (VV) podľa § 6 ods. 3 zákona 172/2005 Z. z.
 • Programy – Podpora projektov v rámci programov agentúry.
 • Medzinárodná spolupráca – Podpora projektov v rámci zmlúv a programov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.
 • Bilaterálne výzvy – Podpora mobility riešiteľov výskumných projektov na základe medzištátnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci.
 • Multilaterálna spolupráca – Aktuálne sa realizuje podpora výskumu a vývoja formou dofinancovania projektov 7. RP EÚ a prostredníctvom výzvy Dunajská stratégia. https://www.apvv.sk/

Sledujte stránku tlačív príslušných oddelení: https://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva.html?page_id=2400

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY – podávajú sa zvyčajne cez portály jednotlivých grantových výziev. Potrebné informácie ku konkrétnym výzvam získate na Oddelení zahraničných projektov a zahraničných vzťahov MTF STU (ZPZV): peter.cuninka@stuba.sk

 

ČO UROBIŤ PRED PODANÍM PROJEKTU

Prvé čo musíte spraviť pred podaním projektu je predložiť tlačivá:

Na podanie projektu potrebujete súhlas dekana fakulty. Vyplnené tlačivo predkladáte na Oddelenie vedy a výskumu OPOM MTF STU (OVaV), príp. príslušné oddelenie administratívy projektu podľa druhu projektu (t.z. vyplnené tlačivá môžete predkladať buď na OVaV alebo ZPZV alebo Oddelenie projektov EŠIF OPOM MTF STU (EŠIF)). Vyrozumenie Vám poskytne na základe rozhodnutia dekana príslušné pracovisko.

Postup podania zahraničného projektu je dostupný na webe:

https://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/oddelenie-zahranicnych-projektov-a-zahranicnych-vztahov-1/zahranicne-projekty/ako-na-to/podanie-projektu.html?page_id=14509

Pri zostavení návrhu rozpočtu projektu riešiteľ môže návrh jednotlivých položiek rozpočtu vo väzbe na ich oprávnenosť konzultovať s kontaktnou osobou pre finančnú administráciu projektov na Ekonomickom oddelení MTF STU (EKO).

 

AKO PODAŤ PROJEKT

VEGA

Po vyplnení žiadosti o grant cez systém e-VEGA a jeho odoslaní v elektronickej podobe v stanovenom termíne je potrebné priniesť na OVaV Potvrdenie o podaní žiadosti o dotáciu a vytlačenú papierovú verziu podávaného projektu a taktiež elektronicky zaslať podávaný projekt na adresu beata.vrbovska@stuba.sk
Podpis prodekana na potvrdeniach o podaní žiadosti o dotáciu a zaslanie hromadne za všetky projekty zabezpečuje pracovníčka OVaV.

 

KEGA

Po vyplnení žiadosti o grant cez systém e-KEGA a jeho odoslaní v elektronickej podobe v stanovenom termíne je potrebné priniesť na OVaV Potvrdenie o podaní žiadosti a vytlačenú papierovú verziu podávaného projektu a taktiež elektronicky zaslať podávaný projekt na adresu beata.vrbovska@stuba.sk
Podpis prodekana na potvrdeniach o podaní žiadosti o dotáciu a zaslanie hromadne za všetky projekty zabezpečuje pracovníčka OVaV.

 

APVV

Všeobecné výzvy

 1. Nasledujúce časti žiadosti musia byť doručené v stanovenej lehote agentúre v listinnej forme:
  1. časť žiadosti VV-A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie,
  2. časť žiadosti VV-E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie,
  3. časť žiadosti VV-E podpísaná štatutárnymi zástupcami spoluriešiteľských organizácií.
 2. Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v požadovanom jazyku:
  1. časti žiadosti VV-A až VV-E na predpísanom formulári;
  2. časť žiadosti VV-F na predpísanom formulári v slovenskom, prípadne iba v anglickom jazyku podľa záväznej osnovy pre základný výskum, resp. aplikovaný výskum a vývoj.
 3. Listinná a elektronická podoba žiadosti musia byť identické.

 

Bilaterálne projekty, multilaterálne projekty 

 1. Nasledujúce časti žiadosti musia byť doručené v stanovenej lehote do agentúry v listinnej forme:
  1. časť žiadosti A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie,
  2. časť žiadosti E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie.
 2. Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadosti a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v slovenskom aj v anglickom jazyku:
  1. časti žiadosti A až E na predpísanom formulári,
  2. časť žiadosti F na predpísanom formulári podľa záväznej osnovy pre bilaterálnu/multilaterálnu spoluprácu.
 3. Listinná a elektronická podoba žiadosti musia byť identické.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe je originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže.

 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

Podávajú sa zvyčajne cez portály jednotlivých grantových výziev. Na získanie informácií, čo je potrebné pre konkrétnu výzvu, kontaktujte oddelenie ZPZV. https://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/oddelenie-zahranicnych-projektov-a-zahranicnych-vztahov-1/kontakty.html?page_id=14261

 

AKO SA DOSTANEM K POVINNÝM PRÍLOHÁM NA PODANIE PROJEKTU

Vyhlasovateľ výzvy na projekty môže vyžadovať povinné prílohy k projektom, napr. doklad o IČO, bankový účet, štatút STU, výročné správy, zoznam zariadení, pozemkov, stavieb, register exekúcií, výpis registra trestov, potvrdenia z okresného úradu životného prostredia, daňového úradu, potvrdenia od partnerov a pod.

Požiadajte pracovníka príslušného oddelenia, kde sa projekt administruje, o zabezpečenie povinných príloh.

 

KTO MI PRIDELÍ ČÍSLO PROJEKTU NA MTF

Pridelenie čísla (zákazky) na domáci projekt realizuje EKO na základe žiadosti OVaV. Hneď po pridelení zákazky posiela pracovníčka OVaV žiadosť na OKIS o zaradenie projektu do elektronického dochádzkového systému (ESED). Informáciu o pridelení zákazky na projekt a zaradení projektu do ESED-u zasiela obratom zodpovednému riešiteľovi.  

Pridelenie čísla (zákazky) na zahraničný projekt realizuje EKO na základe žiadosti oddelenia ZPZV po podpísaní grantovej/projektovej zmluvy. Hneď po pridelení zákazky posiela pracovník ZPZV žiadosť na OKIS o zaradenie projektu do dochádzkového systému (ESED) a na OPOM na účely aktualizácie informácií o projekte v AIS. Informáciu o pridelení zákazky na projekt a o zaradení projektu do ESED-u zasiela obratom zodpovednému riešiteľovi.

 

OTÁZKY FINANCIÍ NA PROJEKTE – SCHVÁLILI MI PROJEKT A ČO FINANCIE?

Financovanie projektov sa posudzuje podľa typu projektu.

VEGA, KEGA sú financované rozpisom dotácie z R-STU. Informácia o výške financií je zverejňovaná na webovom sídle MŠVVaŠ SR – Rozpis pridelenej dotácie na projekty na daný rok riešenia. Informácie o pridelenej dotácii v príslušnej výške určuje R-STU a odstupuje  ich na EKO.

APVV – informácia o pridelenej dotácii na projekty APVV  je zverejňovaná na stránke  APVV – informácia o poskytnutí/neposkytnutí dotácie na projekt. Informácie o pridelenej dotácii v príslušnej výške odstupuje R-STU na EKO.

Zahraničné projekty sú financované na základe podpísaných zmlúv. Informácie týkajúce sa financovania projektu vyplývajúce z ustanovení zmlúv administruje oddelenie ZPZV, ktoré informuje o zmluvne dohodnutých podmienkach financovania EKO.

Projekty EU a ich financovanie sú administrované na oddelení EŠIF. Informácie o financovaní projektu poskytuje agentúra prostredníctvom avíza. Oddelenie EŠIF bezodkladne postupuje doručené avízo na EKO, ktoré následne vykoná zaúčtovanie príjmu  financií projektu na určené zdroje v bankovom výpise.

Príslušné oddelenia (OVaV, EŠIF, ZPZV) odstupuje schválený rozpočet projektu na EKO, ktoré informáciu o pridelení financií na projekt bezodkladne oznamuje na príslušné oddelenie administrácie projektu podľa typu projektu.

 

PREVOD FINANCIÍ SPOLURIEŠITEĽOM

Ak má projekt spoluriešiteľa, tak fakulta je povinná presunúť schválenú časť finančných prostriedkov spoluriešiteľovi. Poslanie časti finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii sa realizuje prostredníctvom zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi zúčastnenými stranami.

Žiadosť o prevod finančných prostriedkov spoluriešiteľovi na projekte podáva zodpovedný riešiteľ priamo na EKO, v kópii na príslušné administratívne oddelenie.

Dodatok k zmluve sa nemusí vytvárať každý rok ak sú tieto podmienky zadefinované v návrhu projektu do konca riešenia projektu.

Prevod finančných prostriedkov spoluriešiteľom sa realizuje úhradou cez štátnu pokladnicu v súlade so zmluvou a jej dodatkami. Ak je spoluriešiteľom iná fakulta v rámci STU, ekonomické oddelenie žiada o internú úpravu rozpočtu na Rozpočtovom oddelení R-STU. Do dotácie sa zarátavajú iba financie, ktoré ostávajú na fakulte (t.z. bez financií, ktoré odišli prevodom spoluriešiteľom projektu).

 

ČERPANIE FINANCIÍ PROJEKTU, ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Čerpanie financií projektu musí prebiehať v súlade so schváleným rozpočtom projektu a v súlade so  zákonom o Finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. a platnou Smernicou dekana 4/2019 z 6. 5. 2019 o podmienkach vykonávania základnej finančnej kontroly na MTF (ZFK).

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

ZFK sa musí uskutočniť pred každou finančnou operáciou na základe kvalifikovaných podkladov, ktoré predkladá zodpovedný riešiteľ projektu. Základná finančná kontrola sa vykonáva na príslušnom tlačive, na ktorom riešiteľ grantu vyjadruje stanovisko k finančnej operácii v súlade so schváleným rozpočtom projektu a vyznačuje,  či vo finančnej operácii je alebo nie je možné pokračovať. Smernica ďalej ustanovuje, že referent EKO zodpovedný za rozpočet overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom projektov – zákaziek.

Agentúry zverejňujú ZÁVÄZNÉ PODMIENKY HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI POČAS RIEŠENIA PROJEKTU v danom roku (nájdete ich napr. aj  na tlačivách OVaV).

 

MÔŽU SA PREÚČTOVAŤ VÝDAVKY Z JEDNÉHO PROJEKTU NA INÝ PROJEKT ?

Áno, je to možné, ale vždy je treba zohľadňovať oprávnené výdavky na projektoch.

Žiadosť o preúčtovanie výdavkov nájdete v tlačivách EKO.

 

KONTROLA PRIEBEŽNÉHO ČERPANIA ROZPOČTU V EIS MAGION

Vzhľadom na časový nesúlad medzi výsledovkou a rozpočtom, ktorý vzniká v súlade s legislatívou SR (mzdy, vreckové, DPH, zálohové faktúry, verejné obstarávanie, dobropisy, vratky),  odporúčame riešiteľom kontrolovať si priebežné čerpanie rozpočtu  vo  Výsledovke EIS Magion.

Priebežné čerpanie projektu môže riešiteľ konzultovať s kontaktnou osobou pre finančnú administráciu projektov na EKO.

 

ČO UROBIŤ, AK CHCEM FINANCIE PRIDELENÉ V JEDNOM ROKU POUŽIŤ V DRUHOM ROKU

VEGA

Nevyčerpané finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcom roku riešenia projektu v súlade s pravidlami agentúry. Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch vráti fakulta na príslušný účet agentúry do stanoveného termínu.

KEGA

Nevyčerpané finančné prostriedky je možné použiť v nasledujúcom roku riešenia projektu v súlade s pravidlami agentúry. Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch vráti fakulta na príslušný účet agentúry do stanoveného termínu.

APVV

Prenos finančných prostriedkov pridelených na daný rozpočtový rok do nasledujúceho rozpočtového roku nie je povolený. Nespotrebované finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet agentúry.

Verejné finančné prostriedky rozpočtované na príslušný rok je možné použiť len na účel, na ktorý boli pre daný rozpočtový rok schválené a len do konca rozpočtového roka.

Pri čerpaní rozpočtu projektu v aktuálnom roku je potrebné zároveň zohľadňovať vnútorné pravidlá MTF STU aktuálne platné pre príslušný rozpočtový rok. Napr. objednávky v EIS Magion sú schvaľované do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.

 

ODMENY Z PROJEKTU

Z projektu je možné vyplatiť odmeny len v tom prípade, ak sú oprávneným výdavkom. Návrh na výplatu odmeny vypisuje zodpovedný riešiteľ projektu a pošle ju na príslušné oddelenie administratívy projektu (napr. odmeny z projektov VEGA, KEGA a APVV sa posielajú na oddelenie VaV). Príslušné oddelenie skontroluje, či sú odmeny v súlade s rozpočtom projektu a potvrdí pripravenú finančnú operáciu. Návrh odstupuje na Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí MTF (oddelenie PPZ).

Tlačivá návrhov na vyplatenie odmien nájdete: https://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva.html?page_id=2400

Odmeňovanie zo zahraničných projektov upravuje Smernica dekana Číslo 11/2019 (Odmeňovanie zamestnancov MTF STU podieľajúcich sa na zahraničných projektoch), kde nájdete pravidlá a podmienky na vyplatenie odmien.
https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/legislativa/smernice/2019/SMERNICA_DEKANA_11_2019.pdf

 

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA NA PROJEKTE

Riešiteľská kapacita sa uvádza v hodinách, ktoré sa venujú riešeniu projektu. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie prekročiť v súčte jeho riešiteľskú kapacitu za rok bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.

VEGA

V decembri príslušného roka vedúci riešiteľ projektu podáva na agentúru aktualizáciu riešiteľského kolektívu. Tu je možné doplniť riešiteľov na ďalšie obdobie riešenia projektu. Vedúci pokračujúcich projektov sú povinní podať formulár aktualizácie a to bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu.
Pri nových projektoch je potrebné podať aktualizáciu len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti.

KEGA

Nového spoluriešiteľa je možné pridať aj počas doby riešenia projektu. Jeho meno treba pridať do ročnej alebo záverečnej správy a v časti "Zdôvodnenie zmeny spoluriešiteľského kolektívu" uviesť dôvod, prečo bol konkrétny spoluriešiteľ pridaný.
Priebežné zmeny riešiteľského kolektívu sa uvádzajú iba vo formulári ročnej alebo záverečnej správy.

APVV

Riešiteľská kapacita sa uvádza v návrhu projektu na celé obdobie riešenia projektu. Každá zmena riešiteľského kolektívu alebo riešiteľskej kapacity musí byť urobená na základe zvláštnej žiadosti. Až po schválení žiadosti agentúrou je možné zmenu riešiteľskej kapacity akceptovať.
Každá zmena riešiteľskej kapacity musí byť zaznamenaná v systémoch (AIS, ESED) a oznámená na EKO.

 

MOŽEM ZAPLATIŤ Z PROJEKTU ÚHRADU AJ NIEKOMU, KTO NIE JE V RIEŠITEĽSKOM KOLEKTÍVE PROJEKTU 

Nie. Finančné prostriedky z projektu sú určené len na financovanie aktivít členov riešiteľského kolektívu.

 

AKO SPRAVIŤ ZÁVEREČNÚ /ROČNÚ SPRÁVU O PROJEKTE?

Každá agentúra má presne predpísanú štruktúru a vlastný formulár na napísanie záverečnej správy (pri projektoch KEGA sú to okrem záverečnej správy aj ročné záverečné správy).

Pri zostavení finančnej záverečnej správy projektu riešiteľ môže pripravené zúčtovanie jednotlivých položiek rozpočtu konzultovať s kontaktnou osobou pre finančnú administráciu projektov na EKO.

Podklady za publikačnú činnosť vrátane pdf kópií článkov žiadajte z Akademickej knižnice.

Vzor záverečnej správy pre inštitucionálne projekty nájdete v tlačivách OPOM.

 

UVÁDZANIE PROJEKTU V PUBLIKÁCIÁCH

Ak je publikácia, ktorú píšete výsledkom práce na projekte, uvádzajte projekt v plnom tvare v závere publikácie (názov projektu, identifikačné číslo projektu z agentúry). V knižničnom systéme ARL je možné vyhľadávať publikácie s afiláciou ku konkrétnemu projektu. V prípade potreby kontaktujte pracovníčku OPOM: katarina.kalivodova@stuba.sk.

 

KDE JE PROJEKT EVIDOVANÝ?

Projekt je evidovaný pod číslom zákazky vo všetkých systémoch: AIS, MAGION, ESED a na web stránke fakulty.

Evidenciu projektu v AIS zabezpečuje OPOM

 • môžete vyhľadávať projekty pod názvom, rokom, pracoviskom alebo menom riešiteľa (nielen prostredníctvom mena zodpovedného riešiteľa, ale aj prostredníctvom mena spoluriešiteľa projektu), cez záznamník výskumníka, ale aj priamo cez http://is.stuba.sk/vv/projekty.pl

Evidenciu projektov v Magione zabezpečuje Ekonomické oddelenie

 • Registrácia projektov v MAGION (ekonomický systém – interné číslo projektu je zákazka projektu)

Evidenciu projektov v ESED zabezpečuje OKIS

 • Registrácia projektov v ESED (dochádzkový systém). Interné číslo/zákazka projektu je aj číslom evidencie v ESED.

WEB STRÁNKA FAKULTY – zverejnenie projektov na web stránke zabezpečuje OPOM

Akákoľvek zmena, musí byť bezodkladne nahlásená na príslušné oddelenie administrácie projektu, ktoré zabezpečí aktualizáciu projektu v systémoch. V prípade zmien, ktoré majú vplyv na financovanie projektov a zmien v riešiteľských kolektívoch príslušné oddelenie (OPOM, ZPZV) nahlasuje zmenu na EKO.

 

KTORÉ PROJEKTY TVORIA DOTÁCIU

Tieto projekty tvoria dotáciu:

 • VEGA (zhodnocujú sa v dotácii na položke Veda)
 • KEGA (zhodnocujú sa v dotácii na položke Veda)
 • APVV (zhodnocujú sa v dotácii na položke Veda)
  • z toho bilaterálne projekty sa do dotácie nezarátavajú
 • Iné domáce projekty
  • výskumné (zhodnocujú sa v dotácii na položke Veda)
  • vzdelávacie (zhodnocujú sa v dotácii na položke Pedagogika)
 • Zahraničné výskumné (zhodnocujú sa v dotácii na položke Veda)
 • Zahraničné vzdelávacie /nevýskumné (napr. Erasmus a  pod.) sa zhodnocujú v Pedagogike)
 • CEEPUS sa zhodnocujú v Pedagogike
 • Projekty PČ (podnikateľskej činnosti) – výskumné sa zhodnocujú na položke Veda

Tieto projekty netvoria dotáciu:

 • Inštitucionálne projekty (nezarátavajú sa do dotácie)
 • Inkubátor nápadov a myšlienok (nezarátavajú sa do dotácie)
 • Mladý výskumník/exceletné tímy (nezarátavajú sa do dotácie)
 • Podpora rektora (nezarátavajú sa do dotácie)
 • Projekty EÚ (nezarátavajú sa do dotácie)

 

 

 

MÔŽU SA PUBLIKÁCIE FINANCOVANÉ Z PROJEKTU PREDÁVAŤ?

Nie, nemôžu. Publikácie vydané z projektov sa nemôžu slúžiť na komerčné využitie.

 

KONTAKTY A KOMPETENCIE

Domáce projekty:

 • VEGA, KEGA, APVV, iné domáce – kontakt: Beata Vrbovská (OVaV)

Interné projekty STU:

 • Mladý výskumník/exceletné tímy – kontakt: Beata Vrbovská (OVaV)
 • Podpora rektora– kontakt: Kvetoslava Rešetová, PhD. (OPOM)

Interné projekty MTF:

 • Inštitucionálne projekty – kontakt: Katarína Tóthová (OVaV)
 • Inkubátor nápadov a myšlienok – kontakt: Katarína Tóthová (OVaV)

Projekty EŠIF:

 • Výskumná agentúra SR – kontakt: Monika Pinkasová (EŠIF)

Zahraničné projekty:

 • Výskumné a nevýskumné projekty – kontakt:
  Ing. Peter Cuninka vedúci oddelenia ZPZV
  Mgr. Katarína Kostecká, Ing. Bibiana Burdejová (ZPZV)

Projekty podnikateľskej činnosti – kontakt: Ľubica Révesová (EKO)

Rozpočet projektov – kontakt: Ing. Vlasta Hrdličková (EKO)

 

POUŽITÉ SKRATKY

AIS – akademický informačný systém
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
EIS MAGION – ekonomický systém Magion
EKO – Ekonomické oddelenie
ESED – dochádzkový systém
EŠIF – Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov OPOM
KEGA – Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR
OKIS – Oddelenie komunikačných a informačných systémov
OPOM – Odbor poznatkového manažmentu
OPPZ – Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
OVaV – Oddelenie vedy a výskumu OPOM
PČ – podnikateľská činnosť
R-STU – rektorát Slovenskej technickej univerzity
VEGA – Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
ZFK – základná finančná kontrola
ZPZV – Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov