Prejsť na obsah
Výskum

§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z.

§ 4 ods. 10 a 5a vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

Marian Kubliha

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,

umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti

doc., Ing., PhD.

Rok narodenia

1971

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademic-

kom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní

2004 – docent  v odbore Materiálové inžinierstvo

1994 – 1998 vysokoškolské, doktorandské, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Bratislava

1989 – 1994 vysokoškolské, inžinierske, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Bratislava

2000 - Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov-inžinierov podľa európskych štandardov, MTF STU

2012 – Školenie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti §22 „Samostatný elektrotechnik“, podľa §19 odst. Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Dátum doručenia žiadosti o  vymenovanie za profesora.

25. 2. 2013

Dátum, od ktorého je  inauguračné konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti

 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej

činnosti (pracovisko/predmety)

1998 – 2002 odborný asistent na Katedre fyziky, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

2002 – 2004 odborný asistent na Katedre nekovových materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

2004 – 2006 docent na Katedre nekovových materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

2007 – 2013 docent na Katedre fyziky, Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní

 

Údaje o publikačnej činnosti

(AAB ap.)

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

1 Monografia : (AH – 6)

AAA KUBLIHA, MARIAN: Investigating structural changes and defects of non-metallic materials via electrical methods. 1 st ed. Dresden: Forschungszentrum Dresden - Rossendorf, 2009. 74 s.  ISBN 978-3-941405-06-6.

Monografia : (AH – 6)

AAB KUBLIHA, MARIAN: Využitie elektrických a dielektrických metód pri materiálovom výskume nekovových materiálov. Utilization of electrical and dielectric methods in materials science of non-metallic materials. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2007. 70 s.  (Vedecké monografie; 11/2007). ISBN 978-80-8096-026-1 (http://www.mtf.stuba.sk).

2 Učebnica (AH – 17)

ACB LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - MINÁRIK, STANISLAV: Technická fyzika - testy. 1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, 2005. 291 s. (Edícia vysokoškolských učebníc). e-učebnica. ISBN 80-227-2242-1 (https://sweb.mtf.stuba.sk).

Učebnica (AH – 10,4)

ACB         LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - MINÁRIK, STANISLAV: Mechanika a molekulová fyzika (Testy). - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 187 s. - ISBN 978-80-8084-667-1

3. Skriptá: (AH - 6)

BCI KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - MINÁRIK, STANISLAV - KAŠŠÁKOVÁ, VIERA - BOŠÁK, ONDREJ: Metodológia technického experimentu.  1. vyd. Trnava: AlumniPress, 2007. 110 s. E-skriptá. ISBN 978-80-8096-005-6 (https://sweb.mtf.stuba.sk).

Skriptá: (AH – 16)

BCI LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - MINÁRIK, STANISLAV: Úvod do technologických procesov nekovových materiálov. 1. vyd. Trnava: AlumniPress, 2007. 210 s. E-skriptá. ISBN 978-80-8096-006-3 (https://sweb.mtf.stuba.sk).

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Celkový počet citácií: 83

- z toho domáce/zahraničné: 47/36

- z toho indexové citácie SCI:22

  - z toho citácie v zahraničných časopisoch  /monografiách:    25/1

Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach

Vedecké práce publikované uverejnených v karentovaných časopisoch

ADC BOŠÁK, ONDREJ - KALUŽNÝ, JÁN - PRETO, JOZEF - VACVAL, JOZEF - KUBLIHA, MARIAN - HRONKOVIČ, JÁN : Electrical properties of a rubber blend used in the tyre industry. In: Polymers for Advanced Technologies. - ISSN 1042-7147. - 18 (2007), s. 141-143

Impakt faktor: 1,504; počet citácií:3.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - DJOUAMA, TORKIA - POULAIN, MARCEL : Electrical and dielectrical properties of MnF2-ZnF2-NaPO3 glasses. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 355, Iss. 37-42 (2009), s. 2003-2005

Impakt faktor: 1,252; počet citácií:1.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - POULAIN, MARCEL - TAIBI, YASMINA : Electrical and dielectrical properties of Sb2O3-V2O5-K2O glasses. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 355, Iss. 37-42 (2009), s. 2031-2034

Impakt faktor: 1,252; počet citácií:4.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - LEŽAL, DIMITRIJ - KUBLIHA, MARIAN - PEDLÍKOVÁ, JITKA - MARIANI, EMIL : Electrical and dielectrical properties of TeO2-ZnO glasses. In: Ceramics - Silikáty. - ISSN 0862-5468. - Roč. 46, č. 4 (2002), s. 140-147

Impakt faktor: 0,354; počet citácií:3.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - LEŽAL, DIMITRIJ - PEDLÍKOVÁ, JITKA - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - ZAVADIL, JIŘÍ - MARIANI, EMIL : Electrical, dielectrical and optical properties of TeO2-PbCl2-PbF2 glass systems. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 7, No. 5 (2005), s. 2309-2315

Impakt faktor: 1,158; počet citácií:4.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - PEDLÍKOVÁ, JITKA - ZAVADIL, JIŘÍ - LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - KOSTKA, PETER : Electrical methods for optimization of structural changes and defects in sulphide glasses. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 11, Iss. 12 (2009), s. 2053-2057

Impakt faktor: 0,459; počet citácií:0.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - PEDLÍKOVÁ, JITKA - KOSTKA, PETER - LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - ZAVADIL, JIŘÍ - MINÁRIK, STANISLAV : Investigation of electrical and dielectric properties of Ge20Se80-xTex glasses doped by Er, Ho, Pr. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 11, Iss. 12 (2009), s. 2063-2068

Impakt faktor: 0,459; počet citácií:1.

ADC KALUŽNÝ, JÁN - LEŽAL, DIMITRIJ - KOZÍK, TOMÁŠ - KUBLIHA, MARIAN - MARIANI, EMIL : Transport properties of Ge-Ga-S glass doped by praseodymium. In: Ceramics - Silikáty. - ISSN 0862-5468. - Vol. 43, č. 3 (1999), s. 107-110

Impakt faktor: 0,208; počet citácií:2.

ADC KUBLIHA, MARIAN - TRNOVCOVÁ, VIERA - LABAŠ, VLADIMÍR - PSOTA, JOZEF - PEDLÍKOVÁ, JITKA - PODOLINČIAKOVÁ, J. : Electrical and dielectric properties of doped TeO2.PbCl2.PbF2 glasses, prepared in Au or Pt crucibles. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 13, No. 11-12 (2011), s. 1493-1497

Impakt faktor: 0,457; počet citácií:0.

ADC KUBLIHA, MARIAN - KALUŽNÝ, JÁN - PEDLÍKOVÁ, JITKA - ZAVADIL, JIŘÍ - LABAŠ, VLADIMÍR : Electrical and dielectrical properties of As-Se-Te glasses. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 9, No. 10 (2007), s. 3082-3087

Impakt faktor: 0,827; počet citácií:2.

ADC KUBLIHA, MARIAN - TRNOVCOVÁ, VIERA - FURÁR, IVAN - KADLEČÍKOVÁ, MAGDALÉNA - PEDLÍKOVÁ, JITKA - GREGUŠ, J. : Structural peculiarities, and electrical and optical properties of 70TeO2.30PbCl2 glasses doped with Pr3+, prepared in Pt or Au crucibles. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 355, Iss. 37-42 (2009), s. 2035-2039

Impakt faktor: 1,252; počet citácií:2.

ADC LABAŠ, VLADIMÍR - POULAIN, MARCEL - KUBLIHA, MARIAN - MINÁRIK, STANISLAV - CHAGUETMI, SALEM - PSOTA, JOZEF - TRNOVCOVÁ, VIERA : Electrical and dielectric properties of glass system NaPO3-KHSO4. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 357, Iss. 11-13 (2011), s. 2371-2374

Impakt faktor: 1,537; počet citácií:0.

ADC MINÁRIK, STANISLAV - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - KALUŽNÝ, JÁN: Computer simulation of alternate conductivity of polymer system. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 8, No. 4 (2006), s. 1524-1528

Impakt faktor: 1,106; počet citácií:0.

ADC POPESCU, MIHAI - KUBLIHA, MARIAN - KALUŽNÝ, JÁN - VELEA, A. - LOERINCZI, A. : DC conductivity in GeSb2Te4 and (GeSb2Te4)(90)(SnSe2)(10) phase change materials. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 9, Iss. 12 (2007), s. 3951-3953

Impakt faktor: 0,827; počet citácií:2.

ADC TRNOVCOVÁ, VIERA - KUBLIHA, MARIAN - KOKH, ALEXANDER - FEDOROV, P.P. - ZAKALYUKIN, R.M. : Electrical properties of crystalline borates. In: Russian Journal of Electrochemistry. - ISSN 1023-1935. - Vol. 47, Iss. 5 (2011), s. 531-536

Impakt faktor: 0,534; počet citácií:0.

ADC TRNOVCOVÁ, VIERA - FEDOROV, P.P. - BUCHINSKAYA, IRINA I. - KUBLIHA, MARIAN: Ionic Conductivity of Multicomponent Fluorite-Structured Fluorides. In: Russian Journal of Electrochemistry. - ISSN 1023-1935. - Vol. 47, No. 6 (2011), s. 639-642

Impakt faktor: 0,534; počet citácií:0.

ADC TRNOVCOVÁ, VIERA - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - KADLEČÍKOVÁ, MAGDALÉNA - PEDLÍKOVÁ, JITKA - GREGUŠ, J. - SLABEYCIUS, JURAJ: Structure and Optical Properties of TeO(2)PbCl(2)PbF(2) Glasses Doped with Pr and Er, Prepared in Au or Pt Crucibles. In: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. - ISSN 1454-4164. - Vol. 14, No. 1-2 (2012), s. 77-83

Impakt faktor: 0,457; počet citácií:0.

ADC ZAVADIL, JIŘÍ - KOSTKA, PETER - PEDLÍKOVÁ, JITKA - ZDANSKY, K. - KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - KALUŽNÝ, JÁN : Electro-optical characterization of Ge-Se-Te glasses. In: Journal of Non-Crystalline Solids. - ISSN 0022-3093. - Vol. 355, Iss. 37-42 (2009), s. 2083-2087

Impakt faktor: 1,252; počet citácií:3.

Vedecké práce publikované v časopisoch mimo CC a v recenzovaných zborníkoch

ADF KUBLIHA, MARIAN - ČIČKA, ROMAN: Princípy modulárnej a impedančnej spektroskopie pri vyšetrovaní štruktúrnych zmien a defektov neusporiadaných štruktúr. The principles of modulus and impedance spectroscopy and the application in investigation of defects and structural changes in non-ordered structures. (http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/archiv/2006/2/kubliha.pdf) In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 6, č. 2 (2006)

Počet citácií:2.

ADF KALUŽNÝ, JÁN - KOZÍK, TOMÁŠ- RIEDLMAJER, ROBERT - KUBLIHA, MARIAN: The transport properties of basalt. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 50, No. 3-4 (1999), s. 93-97

Počet citácií:0.

ADE RIEDLMAJER, ROBERT - KUBLIHA, MARIAN - KALUŽNÝ, JÁN - LEŽAL, DIMITRIJ: Electrical methods for optimization of ceramics processing technology. In: Technology, Law and Insurance. - Č. 3 (1998), s. 203-208

Počet citácií:6.

ADE BOŠÁK, ONDREJ - KUBLIHA, MARIAN - KALUŽNÝ, JÁN - TRUBENOVÁ, JAROSLAVA: Modelling of temperature dependences of direct electrical conductivity of styren-butadien rubber blends from time dependences of torque values during vulcanisation. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Transactions of the VŠB - Technical Universtiy of Ostrava. - ISSN 0474-8484. - Roč. LII, č. 3 (2009). - ISBN 978-80-248-2039-2, s. 15-20

Počet citácií:1.

Monografie

AAA KUBLIHA, MARIAN: Investigating structural changes and defects of non-metallic materials via electrical methods. - 1 st ed. - Dresden : Forschungszentrum Dresden - Rossendorf, 2009. - 74 s. - (Scientific monographs). - ISBN 978-3-941405-06-6

Počet citácií:5.

AAB KUBLIHA, MARIAN: Využitie elektrických a dielektrických metód pri materiálovom výskume nekovových materiálov. Utilization of electrical and dielectric methods in materials science of non-metallic materials. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 70 s. - (Vedecké monografie; 11/2007). - ISBN 978-80-8096-026-1 (http://www.mtf.stuba.sk)

Počet citácií:8.

Vysokoškolské učebnice a skriptá

ACB LABAŠ, VLADIMÍR - MINÁRIK, STANISLAV - KUBLIHA, MARIAN: Mechanika a molekulová fyzika (Testy). - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 187 s. - ISBN 978-80-8084-667-1

Počet citácií:0.

ACB LABAŠ, VLADIMÍR - MINÁRIK, STANISLAV - KUBLIHA, MARIAN: Technická fyzika - testy. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - 291 s. - (Edícia vysokoškolských učebníc). - e-učebnica. - ISBN 80-227-2242-1 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

Počet citácií:2.

BCI KUBLIHA, MARIAN - LABAŠ, VLADIMÍR - MINÁRIK, STANISLAV - KAŠŠÁKOVÁ, VIERA - BOŠÁK, ONDREJ : Metodológia technického experimentu. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 110 s. - E-skriptá. - ISBN 978-80-8096-005-6 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

Počet citácií:0.

BCI LABAŠ, VLADIMÍR - KUBLIHA, MARIAN - MINÁRIK, STANISLAV: Úvod do technologických procesov nekovových materiálov. - 1. vyd. - Trnava : AlumniPress, 2007. - 210 s. - E-skriptá. - ISBN 978-80-8096-006-3 (https://sweb.mtf.stuba.sk)

Počet citácií:0.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili

4/2

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje

5.2.26 Materiály

Téma habilitačnej práce alebo inauguračnej prednášky

 

Údaje o oponentoch, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko

 

Oponentské posudky

 

Návrh  inauguračnej komisie

S odporúčaním udeliť/neudeliť titul docent v odbore alebo schváliť/neschváliť návrh na vymenovanie za profesora v odbore

 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na  vymenovanie profesora, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti.

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena.

http://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-rada.html?page_id=1891

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2

Výpis uznesenia

Odôvodnenie

Originály výpisu a odôvodnenia sú na odd.VVČ a ZV. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina VR

Originál prezenčnej listiny je na sekretariáte dekana MTF. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

21.5.2013, rozhodnutie VR MTF

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky §4 ods.10

 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na  vymenovanie profesora, meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti.

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena.

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva  a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods.2.

 

Kontaktná adresa :

Marián Kubliha, Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave,  Bottova 25, 917 24 Trnava, marian.kubliha@stuba.sk