Prejsť na obsah
O fakulte

Poslaním Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je rozvíjať kompetencie svojich študentov a realizovať výskum s významom pre praktický svet v 21. storočí. MTF STU je odhodlaná udržateľne vytvárať, šíriť a uchovávať poznatky a spolupracovať s ostatnými, aby nové vedomosti priniesli nové pozitívne výzvy pre spoločnosť. MTF STU je odhodlaná poskytovať svojim študentom vzdelávanie, ktoré spája dôsledné akademické štúdium a vzrušenie z objavu s podporou a intelektuálnou stimuláciou rozmanitého spoločenstva. Snahou je rozvíjať v každom členovi komunity MTF STU schopnosť a vášeň pracovať múdro, kreatívne a efektívne pre rozvoj ľudstva.


V súlade s definovaným poslaním STU chce MTF ako univerzitná fakulta aktívne prispievať k jeho napĺňaniu v akreditovaných oblastiach výučby a výskumu prostredníctvom:

  • realizácie univerzitného systému vzdelávania vo všetkých stupňoch v akreditovaných študijných programoch, s perspektívou vytvorenia nových študijných programov rešpektujúcich potreby praxe,
  • šírenia, prehlbovania a udržateľného rozvoja poznania nástrojmi vedy a výskumu,
  • realizácie výskumu, ktorého zameranie je v súlade s napĺňaním globálnych cieľov udržateľného rozvoja ľudskej civilizácie,
  • zabezpečenia prenosu výsledkov svojho výskumu do procesu vzdelávania a do podnikateľskej praxe, pri zabezpečení ochrany duševného vlastníctva,
  • začlenenia sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania,
  • podieľania sa na udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta.