Prejsť na obsah
O fakulte

V kontexte definovaného poslania sa fakulta v strednodobom časovom horizonte bude usilovať:

  • Voblasti vzdelávania:

- vedúce miesto na Slovensku minimálne v dvoch akreditovaných vedných

   segmentoch a stane sa v nich uznávanou inštitúciou v spoločnom európskom

   výskumnom priestore -  v oblasti materiálového výskumu a vo výrobných

   technológiách.

- zvýšenie počtu zahraničných študentov na európsky priemer realizáciou časti

   výučby v AJ 

  • Voblasti vedy avýskumu

- čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie  2007-2013 - bude

  sa uchádzať o vybudovanie 3 - 4 centier excelentnosti práve v hore uvedených

  segmentoch vedy

- internacionalizácia svojich aktivít a doplnením stavu svojich zamestnancov

  o vedecké osobnosti z domova a zo zahraničia

  • Voblasti podnikateľskej činnosti

-    o spoluprácu na významných strategických projektoch mesta, VÚC a podnikateľských subjektov regiónu

-    o aktívna účasť fakulty v regionálnych zoskupeniach, združeniach a klasteroch (Automobilový klaster - západné Slovensko Trnava, Inovačné centrum Trnava)